ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИКИ АНТРОПОНІМІВ У ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ ПАНАСА МИРНОГО ТА ІВАНА БІЛИКА «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»

  • N. Мykhalchuk кандидат філологічних наук, доцент кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-2761-0303
  • Т. Rudiuk доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-3679-5648
Ключові слова: власна назва, антропонім, топонім, символічна функція, пообраз- ний шлях аналізу

Анотація

Статтю присвячено вивченню ономастичної системи соціально-психологічного роману Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?", зокрема одній із груп онімів – літературно-художнім антропонімам. У центрі наукового зацікавлення авторів – особливості функціонування власних художніх наймену- вань літературних персонажів у творчості реалістів Панаса Мирного та Івана Білика.
Функціонування власних назв, зокрема літературних антропонімів, у текстах шкільної програми потребує спеціального дослідження та розробки алгоритму навчальних дій для вчителя української літератури й учнів. У статті описано лише загальні зауваги до окремих елементів макроструктури (сформульовано орієнтовні теми занять для вивчення образів-персонажів із залученням їхніх власних назв) та мікроструктури (запропоновано види навчальної діяльності з використанням власного найменування як засобу характеристики героїв) уроків із вивчення образів-персонажів художнього твору.
Дослідження пропонує залучення літературно-художніх антропонімів до процесу характеристики образів-персонажів крізь призму різних варіантів пообразного шляху аналізу художнього твору, зокрема таких, як вивчення персонажів за рисами внутрішнього світу, за розвитком сюжету, за системою «виклик-відгук», осмислення ціннісно-цільової програми, психології вчинків героїв, статусно- рольова характеристика та концептуально-образний аналіз.
У цілому наукове дослідження спрямовано на вирішення питання концептуаль- ного значення найпродуктивніших літературно-художніх найменувань – антропонімів (особових імен, прізвищ та прізвиськ) – у процесі цілісної характеристики образів-персонажів реалістичного соціально-психологічного роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Запропоновано базові підходи до роботи з особовими назвами персонажів у межах пообразного та словесно-образного шляхів аналізу художнього твору, а саме: словникове опрацювання значень власних найменувань, ужитих у літературних текстах, з подальшим порівнянням із їхньою текстуальною функцією.

Посилання

1. Bondarenko, Y. (2015). Vyvchennia obraziv-personazhiv literaturnoho tvoru v shkoli: teoriia i praktykum [The study of images-characters of a literary work at school: theory and practice: a manual for students of philological faculty]. Nizhyn [in Ukrainian].
2. Verbych, S. (2008). Suchasna ukrainska onimna leksyka: funktsionalnyi aspekt [Modern Ukrainian onymic vocabulary: functional aspect]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine. No 5. P. 54–60 [in Ukrainian].
3. Gogulenko, O. (2011). Antroponimnyi prostir tvoriv Panasa Myrnoho [The anthroponymic space of Panas Myrny s works]. Aktualni problemy slovianskoi filolohii – Actual problems of Slavic philology. Issue XXIV, 1. P. 433–442 [in Ukrainian].
4. Gogulenko, O. (2019). Funktsionuvannia vlasnykh nazv u prozovykh tvorakh Panasa Myrnoho [Functioning of proper names in the prose works of Panas Myrny]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. No 38. Vol. 1. P. 9–13.
5. Karpenko, O. Pro literaturnu onomastyku ta yii funktsionalne navantazhennia [About literary onomastic and its functional filling]. Zapysky z onomastyky – Notes on onomastics.
Vol. 4. URL: http://karpenko.in.ua/wpcontent/uploads/2013/02/Karpen4.pdf [in Ukrainian].
6. Skrypnyk, L. & Dziatkivska, N. (2005). Vlasni imena liudei [People s proper names]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].
7. Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian dictionary] (1977). Vol. 8. P. 108. URL: http://sum.in.ua/s/prizvysjko [in Ukrainian].
8. Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian dictionary]. (1980). Vol. 11. P. 294. URL: http://sum.in.ua/s/chepigha [in Ukrainian].
9. Slovnyk ukrainskoi movy online [Ukrainian dictionary online]. URL: https://sum20ua.com/Entry/index?wordid=1&page=0 [in Ukrainian].
10. "Khiba revut voly, yak yasla povni?" ["Do oxen roar when the manger is full?"]. URL: https://www.ukrlib.com.Ua/books/printit.php?tid=983 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 57
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
МykhalchukN., & RudiukТ. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЕТИКИ АНТРОПОНІМІВ У ПРОЦЕСІ ШКІЛЬНОГО ВИВЧЕННЯ РОМАНУ ПАНАСА МИРНОГО ТА ІВАНА БІЛИКА «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ, ЯК ЯСЛА ПОВНІ?». Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 89-95. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-89-95