ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ КОРОЛІВА-СТАРОГО НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 5 КЛАСІ

  • Т. Rudiuk доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-3679-5648
  • О. Kaplenko кандидат філологічних наук, доцент кафедри літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-5741-3098
Ключові слова: чарівна казка, міф, міфологізм, міфічні образи, мавка, літератур- ний портрет

Анотація

Стаття присвячена особливостям вивчення творчості Василя Короліва- Старого на уроках української літератури у 5 класі. Автори теоретично обґрун- товують актуальність висвітлення цього питання та необхідність розробки методичного підходу до осмислення самобутності казок В. Короліва-Старого, зокрема творчого переосмислення ним традиційних українських міфологічних образів. Увагу зосереджено на опануванні учнями знань про життєвий і творчий шлях письменника, своєрідність його чарівних казок, розкритті феномену міфічних героїв. Автори подають загальну схему аналізу чарівних казок письмен- ника на прикладі програмового твору в курсі української літератури для 5 класу «Мавка Вербинка». У поданому дослідженні запропоновано будувати навчальну діяльність з метою формування у здобувачів освіти спеціальних умінь і навичок: розрізняти жанри міфу і чарівної казки, розуміти особливості чарівних казок, знаходити міфічні образи й пояснювати їхню семантику, формулювати тему та основну думку твору, визначати повчальний зміст казок, своє ставлення до описаного. Реалізувати поставлені завдання пропонується за допомогою найефективніших методів та видів навчальної діяльності на уроках, серед яких автори виділяють евристичну бесіду, словникову роботу, виразне читання, аналіз літературного портрету героя та творчі завдання, які сприяють твор- чому розвитку здобувачів освіти 5 класів і зростанню в них інтересу до жанру чарівної казки й вивчення творчості В. Короліва-Старого. Описана схема аналізу стане ефективною і для розробки уроків позакласного читання, для яких навчальна програма пропонує такі чарівні казки В. Короліва-Старого: «Хуха- Моховинка», «Потерчата», «Чортова перечниця», «Дідько», «Рибалчина Руса- лонька».
Запропонований методичний підхід дозволяє удосконалити процес вивчення чарівних казок В. Короліва-Старого на уроках української літератури у 5 класі загальноосвітньої школи та створити цілісне методичне напрацювання вивчен- ня творчого доробку казкаря. Особливо корисним дослідження стане для учителів-практиків та дослідників творчості В. Короліва-Старого.

Посилання

1. Bondarenko, Yu.I. (2008). Teoria i praktyka navchannia ukrainskoi literatury na filosofsko-istorychnykh zasadakh u starshykh klasakh zahalnoosvitnoi shkoly [Theory and practice of Ukrainian literatyre teaching in high school]. Nizhyn [in Ukrainian].
2. Bratko, V. (2013). Vyvchennia charivnoi kazky v kulturolohichnomu konteksti. [The study of a magical fairy tale in a cultural context]. Ukrainska literatura v zahalnoosvitnii shkoly – Ukrainian literature in secondary schools. No 9. P. 20–23 [in Ukrainian].
3. Vasiuta, S.D. (2014). Charivnyi svit u kazkakh V. Koroleva-Staroho «Khukha- Mokhovynka» ta Tuve Yanson «Kapeliukh charivnyka» [The magical world in the tales of V. Korolev-Staryi "Khuha-Mokhovinka" and Tove Jansson "Wizard s Hat"]. Naukovi pratsi.
Filolohiia. Literaturoznavstvo – Scientific works. Philology. Literary studies. Vol. 239. No 227.
P. 13–18 [in Ukrainian].
4. Voitovych, V. (2005). Ukrainska mifolohiia [Ukrainian mythology]. (2d ed.). Kiyv: Lybid [in Ukrainian].
5. Modelna navchalna prohrama «Ukrainska literatura. 5–6 klasy» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Model curriculum "Ukrainian literature. 5–6 grades" for institutions of general secondary education]. URL: https://mon.gov.ua/ storage/app/media/zagalna%20serednya/- Navchalni.prohramy/2021/14.07/Model.navch.prohr.5-9.klas.NUSH-poetap.z.2022/Movno- literat.osv.hal/Ukr.lit.5-6 kl.Arkhypova. Sichkar.Shylo.14.07.pdf [in Ukrainian].
6. Nova ukrainska shkola. Poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian school. Teacher s guide]. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/09/razdel_1_Oglyad.pdf [in Ukrainian].
7. Prokopova, O.P. (2007). Metodyka vyvchennia ukrainskoi kazky z oporoiu na rozkryttia yii kosmohonichnoho pokhodzhennia [The methodology of studying the Ukrainian fairy tale based on revealing its cosmogonic origin]. Avtoreferat dysertatsii. Kyiv [in Ukrainian].
8. Strelbitska, O.O. (2019). Ukrainska narodna kazka v pochatkovii shkoli: do problemy vyvchennia [Ukrainian folk tale in primary school: to study problems]. Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy. Issue 11. Vol. 2 [in Ukrainian].
9. Shulha, M. & Shulha, M. (2013). Formuvannia navychok vyraznoho chytannia v khodi vyvchennia zhanru kazky [Formation of expressive reading skills during the study of the fairy tale genre]. Naukova diialnist yak shliakh formuvannia profesiinykh kompetentnostei maibutnoho fakhivtsia – Scientific activity as a way of forming professional competences of the future specialist. Sumy [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 31
Опубліковано
2023-10-12
Як цитувати
RudiukТ., & KaplenkoО. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ ВАСИЛЯ КОРОЛІВА-СТАРОГО НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 5 КЛАСІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 103-108. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-2-103-108