ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МАЙСТЕРНОСТІ ХОРОВИХ ДИРИГЕНТІВ В ПРОЦЕСІ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

  • L. Shumska заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, професор кафедри оркестрового диригування та інструментознавства Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського https://orcid.org/0000-0002-1440-049X
Ключові слова: хоровий диригент, хорове диригування, диригентська педагогіка, асоціативний підхід, синтетичний підхід

Анотація

Проблема формування та розвитку професійної майстерності хорових диригентів набуває особливої значущості внаслідок впровадження нового стандарту за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» для першого бакалаврського рівня вищої освіти.
Диригентська діяльність відрізняється багатозначністю мистецьких завдань, оскільки містить організаційну складову (залучення в творчий процес колективу співаків), управлінське цілепокладання, художнє проєктування, дієвий аналіз, діагностичну методику тощо. Професійна багатоплановість особистості майбутнього диригента – хормейстера обумовлює необхідність застосування в освітньому процесі синтезу підходів, сучасних технологій, сугестивно-педагогічних та вокально-технічних засобів і прийомів, що корелюють з прикінцевими програмними результатами навчання.
Комплексний характер фахової підготовки майбутніх хорових диригентів ґрунтується на засадничій місії диригента, як інтерпретатора кращих зразків національної та світової хорової літератури, який в системі подієвого музичного просвітництва відкриває перед слухацькою аудиторією світ високого мистецтва. Саме диригент вибудовує вокальну палітру звучання хору, конструює художню форму кожного опусу відповідно до його стилістично-жанрових характеристик, відповідно до традиційних та власних естетичних ідеалів генерує образну сферу кожного твору, вибудовує сценічний імідж та траєкторію розвитку хорового колективу.
Стаття присвячена розгляду особливостей формування та розвитку майстерності хорових диригентів в процесі бакалаврської підготовки: висвітлено змістовні компоненти освітнього процесу, його організаційно-художні завдання, визначено процесуальну специфіку диригентської педагогіки, її комплексний характер, якому притаманний синтез ряду підходів – особистісного, діяльнісного, комунікативного, інтегративного, компетентнісного, інформаційного.
Узагальнено сутність асоціативного підходу до навчання диригентів. Описано основні процеси навчання диригування відповідно до асоціативного підходу та особливості синтетичного підходу.
Охарактеризовано методи розвитку техніки диригування, зокрема, звернено увагу на мануальну семантику в теоретичному та практичному аспектах, описано такі прийоми розвитку диригентської майстерності як вербально-інтонаційний тренінг, просторово-акустичні уявлення, моделювання формоутворювальних версій.

Посилання

References
1. Kirylenko, Ya. (2020). Teoretychni ta praktychni zasady dyryhent skoyi pidhotovky [Theoretical and practical principles of conducting training]. Kyiv: Kyiv. University named after B. Hrinchenko [in Ukrainian].
2. Kostenko, L.& Shumska, L. (2019). Metodyka vykladannya khorovoho dyryhuvannya [Methodology of teaching choral conducting]. Nizhin: NSU named after M. Gogol [in Ukrainian].
3. Martyniuk, A. (2023). Dyryhentsko-khorova vykonavsʹka maysternistʹ maybutnoho vchytelya muzychnoho mystetstva [Conducting and choral performance skills of the future music teacher]. Pereyaslav: Dombrovska Ya. M. [in Ukrainian].
4. Petrenko, M. (2021). Formuvannya vykonavsko-ansamblevoyi maysternosti maybutnikh dyryhentiv khoru [Formation of performance and ensemble skills of future conductors of the choir]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalnoosvitniy shkolakh – Pedagogy of creative personality formation in higher and secondary schools. Zaporizhzhia: Classical Private University. Issue 75. P. 160–164 [in Ukrainian].
5. Savelyeva, G. (2020). Metodyka roboty z khorom [Method of working with the choir]. Kharkiv: Kopi-studio «Laret» [in Ukrainian].
6. Shymanskyi, P. (2018). Formy ta metody samostiynoyi roboty studenta nad khorovoyu partyturoyu [Forms and methods of independent work of a student on a choral score]. Lutsk: Vezha-Druk [in Ukrainian].
7. Shumska, L. (2017). Khorove dyryhuvannya [Choral conducting]. Nizhin: NSU named after M. Gogol [in Ukrainian].
8. Shumska, L. (2020). Tekhnolohiya rozvytku fakhovykh kompetentnostey maybutnikh dyryhentiv khoru: systemno-intehratyvnyy pidkhid [Technology of development of professional competences of future conductors of the choir: a systemic and integrative approach]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K. D. Ushynskoho – Scientific Bulletin of the South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushinskyi. Issue 4. P. 23–29 [in Ukrainian].
9. Yaroshenko, I. (2020). Kontseptualʹni osoblyvosti metodyky roboty z khorom [Conceptual features of the method of working with the choir]. Kyiv: White Tiger Publishing House [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 30
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Shumska, L. (2023). ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МАЙСТЕРНОСТІ ХОРОВИХ ДИРИГЕНТІВ В ПРОЦЕСІ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 58-63. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-3-58-63