ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • D. Boklakh викладач кафедри іноземної філології та перекладу Cхідноукраїнський національний університет імені Володимира Даля https://orcid.org/0000-0002-0691-7034
Ключові слова: естетична компетентність, учитель англійської мови, освітній процес, навчання, творчий потенціал, естетичне виховання, естетична куль- тура, уміння, знання, навички

Анотація

У статті висвітлено особливості формування естетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови. Автор наголошує, що у підготовці учителя англійської мови велике значення має розвиток у нього потреби пізнавати прекрасне, розуміти естетичні цінності та творити красу як у собі, так і в майбутніх учнях, тому вона має здійснюватися шляхом гармонійного поєднання традиційних та інноваційних методик навчання. Визначено естетичну компетентність майбутнього учителя англійської мови як здатність такого фахівця естетично сприймати та розуміти прекрасне, включаючи формування естетичних знань, умінь, навичок, естетичних суджень, емоцій, цінностей, ідеалів, поведінки тощо. Автором встановлено, що формування естетичної компетентностей у майбутніх учителів англійської мови – це процес поступового засвоєння естетичних знань, розуміння та прийняття естетичних цінностей, який сприяє формуванню естетичного смаку та естетичних здібностей у таких фахівців. Виділено складові парадигми естетичної краси, без яких неможливе формування естетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови.
Виявлено, що естетична культура є важливою частиною ефективної навчальної та позааудиторної виховної роботи щодо формування професійної майстерності у майбутніх учителів англійської мови. Виділено педагогічні умови, на основі яких має здійснюватися формування естетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови. Автором стверджено, що формування естетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови неможливо здійснити без знайомства з кращими зразками британської та американської поезії та прози, адже уміння уважно читати й розуміти текст у єдності змісту й форми сприяє створенню умов для всебічного й цілісного розвитку, збагаченню естетичних переживань і формуванню стійкого інтересу до естетики мовлення та постійного вдосконалення, реалізації творчих можливостей. Встановлено, що формуванню естетичної компетентності майбутніх учителів англійської мови також сприяє участь таких фахівців у рольових іграх, конференціях, інтерв’ю, симпозіумах та дискусіях, які проводяться виключно англійською мовою.

Посилання

References
1. Galitsan, O.A., Koicheva, T.I. & Osipova, T.Y. (2020). Metodychnyi resurs formuvannia estetychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv humanitarnykh spetsialnostei [Methodological Resource for Aesthetic Competence Formation of Future Teachers of Humanitarian Specialities]. Naukovyi visnyk Pivdennoukrainskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni K.D. Ushynskoho – Scientific Bulletin of the K.D. Ushynskyi South Ukrainian National Pedagogical University. Issue 1. Р. 7–13 [in Ukrainian].
2. Bilan, I. V. (2021). Definitsii poniattia «estetychna kompetentnist» u psykholoho- pedahohichnii literaturi [Definitions of the Concept of «Aesthetic Competence» in Psychological and Pedagogical Literature]. Science and Practice. Implementation to Modern Society. Manchester: Peal Press Ltd. [in Ukrainian].
3. Glazunova, L.O. (2012). Formuvannia estetychnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia-filoloha [Aesthetic Competence Formation of the Future Teacher-Philologist]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Educational Sciences: Theory, History, Innovative Technologies. No 6. P. 268–274 [in Ukrainian].
4. Antoniuk, N.M. (2003). Navchyty spryimaty krasu: estetychna paradyhma u navchanni anhlomovnoho spilkuvannia [Teaching to Perceive beauty: an Aesthetic Paradigm in Teaching English Communication]. Inozemni movy v navchalnykh zakladakh – Foreign Languages in Educational Institutions. No 1. P. 178–18 [in Ukrainian].
5. Dolmatova, M.P. (2020). Estetychni chynnyky efektyvnoho navchannia anhliiskoi movy u VNZ [Aesthetic Factors of Effective English Learning in Higher Educational Establishments]. Naukovi zapysky – Research Notes. No 2. P. 40–45 [in Ukrainian].
6. Kutova, O.M. (2013). Estetychni osnovy rozvytku pedahohichnoi maisternosti vykladachiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Aesthetic Bases of Pedagogical Skills Teachers Development of Higher Pedagogical Educational Institutions]. Kyiv [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 21
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Boklakh, D. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 71-76. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-3-71-76