ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ

  • O. Hordiienko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти та культури фахової мови Житомирського державного університету імені Івана Франка
Ключові слова: здобувач вищої освіти, українська мова за професійним спряму- ванням, дидактичні ігри, риторична компетентність, командна гра

Анотація

Проблема становлення мовної особистості здобувача вищої освіти, підвищення інтересу до навчання завжди була в центрі уваги психолого-педагогічних та методичних досліджень та залишається вкрай актуальним й дотепер. Неабияке значення для підготовки до професійної діяльності розвитку умінь вирішення організаційних питань має питання сформованої риторичної компетентності здобувача освіти, майбутнього професіонала. Риторична особистість формується на заняттях з освітніх компонент гуманітарного спрямування, серед яких провідна роль належить мовним дисциплінам, зокрема, освітній компоненті «Українська мова за професійним спрямуванням». Статтю присвячено питанню пошуку таких форм, методів і прийомів роботи на заняттях з української мови для студентів закладів вищої освіти, які сприяли б активізації навчальної діяльності студентів, підвищенню їх інтересу до навчання, вдосконалювали риторичні уміння. Мета статті – висвітлити питання використання дидак- тичної гри на заняттях з української мови за професійним спрямуванням як засобу формування риторичної компетентності майбутніх бакалаврів, підви- щення рівня культури їх мовлення. У статті з’ясовано роль цікавих вправ у формуванні мовно-комунікативної та риторичної компетентності здобувача освіти, описано методику організації занять з використанням дидактичних ігор, які сприятимуть розвитку нестандартного мислення, креативності студентів.
Подано характеристику особливостям використання дидактичних ігор на заняттях та наведено конкретні приклади. Результати дослідження показали, що заняття з використанням дидактичних ігор сприяють розвитку творчої особистості студента, покращенню комунікативних якостей його мовлення, підвищенню загальної культури, формуванню риторичної компетентності.
Науково обґрунтовано методичні засади використання дидактичних ігор на заняттях з української мови за професійним спрямуванням; розроблено й перевірено методику залучення таких вправ під час роботи над мовним матеріалом, проведено перевірку пропонованої методики, яка сприяє свідомому засвоєнню студентами навчального матеріалу. Вона може бути впроваджена в навчально-виховний процес, використана для вдосконалення програм і підручників. Окреслено перспективи подальших досліджень в означеній галузі.

Посилання

References
1. Holub, N.B. (2008). Rytoryka u vyshchii shkoli [Rhetoric in higher education] Cherkasy: Brama-Ukraina [in Ukrainian].
2. Yershova, L.M. (2013). Movnyi patriotyzm u zmisti ukrainskoho vykhovnoho idealu [Language patriotism is in maintenance of the Ukrainian educator ideal]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka – Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. No 69. P. 79–83 [in Ukrainian].
3. Kulchytskyi, V.Y. (2011). Problema ridnomovnoi kompetentsii v strukturi dukhovno- praktychnoi diialnosti osobystosti [A problem of mother Language competense is in the structure of spiritually-practical activity of personality]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka – Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University. No 59. P. 68–71 [in Ukrainian].
4. Kucheruk, O.А. (2015). Rozvytok rytorychnoi kompetentnosti studentiv-filolohiv u protsesi rytorychnoi osvity [Development of rhetorical competence of philology students in the process of rhetorical education]. Aktualni problemy formuvannia rytorychnoi osobystosti vchytelia v ukrainomovnomu prostori – Actual problems of the formation of the rhetorical personality of the teacher in the Ukrainian-speaking space. Zhytomyr: Vydavnytstvo ZhDU im. I.Franka [in Ukrainian].
5. Masenko, L.T. (2008). Mova i svidomist [Language and consciousness]. Ukrainskyi smysl – Ukrainian meaning. No 1–2. P. 38–54 [in Ukrainian].
6. Nyshcheta, V.A. (2010). Rytorychna kompetentnist uchniv zahalnoosvitnikh shkil yak pedahohichna problema [Rhetorical competence of secondary school students as a pedagogical problem]. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Taras Shevchenko Luhansk National University. No 11. P. 96–98 [in Ukrainian].
7. Piekhota, O.M., Kiktenko, A.Z. & Liubarska, O.M. (2001). Osvitni tekhnolohii [Educational technologies]. Kyiv: ASK [in Ukrainian].
8. Plotnykova, L.F. (2006). Ukrainska mova yak odyn iz holovnykh chynnykiv pobudovy tsyvilizovanoi derzhavy [Ukrainian as one of main factors of construction of the civilized state]. Humanizm ta osvita – Humanism and education. URL: htth://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/- 06pllpcd.php [in Ukrainian].
9. Popova, O. (2005). Dilova hra u roboti nad movlennievoiu kulturoiu studentiv (do problemy intehratsii kursiv) [Business game in work on students’ speech culture (to the problem of course integration)]. Ukrainska mova i literatura u shkoli – Ukrainian language and literature at school. No. 4. P. 50–52 [in Ukrainian].
10. Tilniak, N.V. (2014). Metodychni aspekty proektuvannia komunikatyvnoi vzaiemodii studentiv tekhnichnykh spetsialnostei u protsesi vyvchennia ukrainskoi movy za profesiinym spriamuvanniam [Methodical aspects of designing communicative interaction of students of technical specialties in the process of studying the Ukrainian language in a professional direction]. Pedahohika vyshchoi ta serednoi shkoly – Higher and secondary school pedagogy. Kryvyi Rih. Vol. 40. P. 103–108 [in Ukrainian].
11. Stoliarenko, O.V. (2014). Poshuk shliakhiv pidvyshchennia efektyvnosti humanistychnoho vykhovannia molodi [Search of ways of increase of efficiency of humanistic education of young people]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho – Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynskyi. Issue 42. Vol. 2. P. 43–47 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 18
Опубліковано
2023-12-28
Як цитувати
Hordiienko, O. (2023). ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЗАСОБАМИ ДИДАКТИЧНОЇ ГРИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 88-97. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2023-PP-3-88-97