КОМПЕТЕНТНІСНЕ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ КОНЦЕПТИ

  • Т. І. Молнар доктор педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету https://orcid.org/0000-0002-9082-4868
  • Н. В. Лалак кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету https://orcid.org/0000-0003-2613-3541
  • Л. М. Фенчак кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету https://orcid.org/0000-0002-3960-8959
Ключові слова: підхід, компетентнісний підхід, компетентність, освітній процес, Нова українська школа

Анотація

Статтю присвячено проблемі реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі початкової школи. Окреслено методичні аспекти організації компетентнісного навчання молодших школярів. Акцентовано увагу на вдосконаленні уроку в контексті компетентнісного підходу, що пов’язано із виконанням загальних вимог, таких як: логічність усіх етапів пізнавальної діяльності; оптимальне впровадження дидактичних принципів і методів; створення умов для продуктивної пізнавальної діяльності учнів; врахування їхніх інтересів та здібностей; мотивація й активізація різних сфер розвитку особистості молодшого школяра; формування навичок самостійного навчання; зв’язок із життям дитини. З’ясовано, що сучасний урок, зорієнтований на реалізацію компетентнісного підходу, має такі ознаки: раціоналізація інформаційного наповнення; розумне поєднання різних форм, методів, засобів і прийомів навчання; співвіднесення колективної роботи класу з самостійною та індивідуальною діяльністю учнів тощо. Встановлено, що оптимальні умови для міжсуб’єктної взаємодії учнів створюються при застосуванні інтерактивних форм і методів навчання. При інтерактивному навчанні учні набувають досвіду активної співпраці з іншими, вчаться сприймати й оцінювати думки та дії партнерів, висловлювати власні ідеї, обґрунтовувати й відстоювати свою позицію, розвивають здатність до рефлексії, саморегуляції своїх емоційних станів. Доведено, що одним із важливих чинників успішного запровадження компетентнісного підходу в навчанні є готовність вчителя до такої діяльності. Орієнтиром діяльності вчителя початкових класів має стати створення сприятливих умов для розвитку в учнів пізнавальної самостійності, критичного мислення, здатності творчо продукувати нові знання, ідеї, способи діяльності та реалізовувати їх у практичній діяльності. Зроблено висновок, що реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів буде успішною за умови комплексного забезпечення усіх складників освітнього процесу, зокрема: чіткого визначення цілей навчання, добору відповідного змісту навчання, оновлення навчально-методичного забезпечення освітнього процесу, використання ефективних методів, прийомів та форм організації навчальної діяльності, а також відповідної професійної підготовки вчителя.

Посилання

References
1. Gich, M.M. (2019). Uchni Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly yak nosiyi «novoyi hramotnosti» i subʺyekty osvitnʹoho protsesu [Pupils of the New Ukrainian School as carriers of "new literacy" and subjects of the educational process]. Mystetstvo ta osvita – Art and education. Vol. 1. P. 12– 14 [in Ukrainian].
2. Holoborodko, E.P. (2020). Suchasni pedahohichni tekhnolohiyi v umovakh uprovadzhennya kontseptsiyi Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly [Modern pedagogical technologies in the context of the implementation of the concept of the New Ukrainian School]. Vyvchaiemo ukrainsku movu ta literaturu – We study Ukrainian language and literature. Vol. 10–12. P. 4–13 [in Ukrainian].
3. Hrynyova, M.V. (2019). Urok Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly: seminar-treninh dlya vchyteliv pochatkovykh klasiv [The lesson of the New Ukrainian school: a training seminar for primary school teachers]. Pochatkove navchannia ta vykhovannia – Primary education and upbringing. Vol. 10–12. P. 3–13 [in Ukrainian].
4. Kontseptsiya «Nova ukrayinsʹka shkola» [State standard of primary education]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п/ed20190816#Text [in Ukrainian].
5. Ishchenko, O. (2019). Pidruchnyky dlya Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly – pomichnyky vchytelya u formuvanni krytychnoho myslennya uchniv molodshykh klasiv [Textbooks for the New Ukrainian School – teacher’s assistants in the formation of critical thinking of students of younger grades]. Pochatkova shkola – Elementary School. Vol. 3. P. 4–7 [in Ukrainian].
6. Kovaleva, V. (2018). Rozvytok tvorchoyi osobystosti molodshoho shkolyara v umovakh kompetentnisno oriyentovanoyi osvity [Development of the creative personality of a junior high school student in the conditions of competence-oriented education]. Pochatkova shkola – Elementary School. Vol. 2. P. 1–3 [in Ukrainian].
7. Kontseptsiya «Nova ukrayinsʹka shkola» [The "New Ukrainian School" concept]. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola compressed.pdf [in Ukrainian]
8. Molnar, T.I. (2020). Kompetentnisnyy pidkhid yak metodolohichnyy oriyentyr modernizatsiyi suchasnoyi osvity [Competency approach as a methodological guideline for the modernization of modern education]. Kompetentnisni indykatory stratehii «Ievropa 2020»: zdobutky i perspektyvy pedahohichnoi osvity – Competence indicators of the "Europe 2020" strategy: achievements and prospects of pedagogical education. Mukachevo: Editorial and Publishing Center of Mukachevo State University [in Ukrainian].
9. Onoprienko, O.V. (2017). Nova ukrayinsʹka shkola: aktualitety modernizatsiyi pochatkovoyi zahalʹnoyi osvity [New Ukrainian school: current issues of modernization of primary general education]. Problemy suchasnoho pidruchnyka – Problems of the modern textbook. Vol. 19. P. 244–252 [in Ukrainian].
10.Savchenko, O.Ya. (2018). Pochatkova shkola v konteksti idey Novoyi ukrayinsʹkoyi shkoly [Elementary school in the context of the ideas of the New Ukrainian School]. Ridna shkola – Native school. Vol. 1–2. P. 3–8 [in Ukrainian].
11.Khablak, H. (2018). Noviy ukrayinsʹkiy shkoli buty: kompetentnisnyy pidkhid yak osnova yakosti zmistu osvitnʹoho protsesu [To be a new Ukrainian school: a competency-based approach as the basis of the quality of the content of the educational process]. Dyrektor shkoly – School Director. Vol. 17–18. P. 64–81 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 27
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Молнар, Т., Лалак, Н., & Фенчак, Л. (2024). КОМПЕТЕНТНІСНЕ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ КОНЦЕПТИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 37-45. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-37-45