ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ІСТОРИКО-МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН

  • Е. М. Кучменко доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0003-1311-4181
  • Ю. М. Давиденко кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • А. Г. Бровко кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8490-7990
  • В. О. Прудько кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0009-0006-9300-9910
Ключові слова: культура, історія, мистецтво, теоретико-педагогічна підготовка, аксіологія, акмеологія, вчитель мистецьких дисциплін, теорія, методологія, стратегія, національна самосвідомість, духовна спадщина, духовна самобутність, освіта, музичне мистецтво, художня творчість

Анотація

Стратегія оновлення вищої освіти визначає вивільнення від ідеології догматизму, розширенням діапазону пізнання, умінням зберігати спадщину і відкидати застарілі концепції поки вони не перетворилися в окови на шляху розвитку. Із врахуванням європейського досвіду в Україні, на сучасному етапі, відбувається процес творення відповідної наукової парадигми щодо національної освіти через особливе бачення соціокультурних змін, які відбуваються в нашій країні. З цієї точки зору фаховий розвиток майбутнього викладача – це процес якісних змін, які покликані створити умови для переходу від формально-теоретичного знання до практичних умінь і навичок, від уявлень про реалії художньо-педагогічної діяльності до творчого професійного мислення, основою якого є акмеологічне зростання рівня педагогічної культури та вмотивована потреба у професійному самовдосконаленні викладачів історико-мистецьких дисциплін. Вирішення проблеми ефективної підготовки майбутніх викладачів-істориків культури до продуктивної діяльності щільно пов’язано з мірою розвитку їх професіоналізму та ефективності виконання практичної діяльності на шляху до пошуків власної майстерності. Адже майстерність – це категорія, що характеризує властивість особистості, набуту з досвідом, вищий рівень професійних знань, умінь та навичок, постійного прагнення до акме вершин. Теоретико-методологічною основою даної статті становлять теорії наукового пізнання, філософські положення про сутність історії мистецтв і мистецтва в цілому, як специфічної форми суспільної свідомості та художнього пізнання дійсності; єдність теорії і практики, загальнопедагогічні принципи та підходи в умовах гуманітаризації освіти, системно-цілісний, діяльнісний, аксіологічний та особистісно-орієнтовний, теоретичні і методичні положення мистецької освіти.

Посилання

References
1. Nagorna, L.P. (2014). Istorychna kultura: kontsept. Informatsiinyi resurs, refleksyvnyi potentsial [Historical culture: concept. Informational resource, reflective potential]. Kyiv: IPiEND im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].
2. Kuchmenko, E.M. (2023). Dukhovna spadshchyna yak bahatohaluzeva systema istoryko-kulturolohichnoi nauky [Spiritual heritage as a multi-disciplinary system of historical and cultural science]. Nizhyn: NDU imeni Mykoly Hoholia [in Ukrainian].
3. Zyazyun, I.A. & Sagach, H.M. (1997). Krasa pedahohichnoi dii [The beauty of pedagogical activity]. Kyiv: Ukrainsko-finskyi in-t menedzhmentu i biznesu [in Ukrainian].
4. Padalka, H.M. (2008). Pedahohika mystetstva: teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin [Art pedagogy: theory and teaching methods of art disciplines]. Kyiv: Osvita Ukrainy [in Ukrainian].
5. Kondratska, L. (2005). Suchasni tekhnolohii pidhotovky maibutnikh vchyteliv mystetstva [Modern technologies for training future art teachers]. Mystetstvo ta osvita – Art and education. No 2. P. 7–11 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 19
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Кучменко, Е., Давиденко, Ю., Бровко, А., & Прудько, В. (2024). ТЕОРЕТИКО-ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ІСТОРИКО-МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 104-111. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-104-111