ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ДИСКУРСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ У СФЕРІ ОСВІТИ»

  • Фу Хун аспірантка кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя https://orcid.org/0000-0002-8911-7226
Ключові слова: дискурсивна компетентність, майбутні менеджери у сфері освіти, дискурс, компетентність

Анотація

Стаття присвячена аналізу підходів до поняття дискурсивної компетентності майбутніх менеджерів у сфері освіти.
Автор переконує, що керівник закладу освіти повинен ефективно обмінюватись інформацією, ідеями, думками, цінностями, володіти технологіями комунікативного лідерства у процесі виконання управлінських та педагогічних функцій на усіх рівнях (з користувачами освітніх послуг, підлеглими та керівництвом) задля організації власної діяльності та діяльності інших, управління діяльністю різних підрозділів освітнього закладу.
Здійснено аналіз поняття дискурсивної компетенції через кілька вимірів, а саме дискурсивна компетентність – провідний чинник, що інтегрує в систему суб’єктні особистісні характеристики управлінця, який має здійснювати ефективну комунікацію в колективі, який він очолює, та з представниками керуючих органів місцевого самоврядування, органів Міністерства освіти.
Установлено, що дискурсивна компетентність майбутніх менеджерів передбачає їхню здатність ефективно комунікувати та використовувати мовлення для досягнення своїх цілей у професійному середовищі з урахуванням типу дискурсу.
Ця компетентність включає в себе вміння аналізувати та розуміти різні типи текстів, використовувати аргументацію та переконливість у комунікації, адаптувати своє мовлення до різних ситуацій та комунікантів, а також вміння ефективно спілкуватися під час групових обговорень у сфері освіти.
Автор стверджує, що феномен «дискурсивна компетентність» потрібно розглядати у співвідношенні з такими категоріями як «комунікативна компетентність», «дискурс».
Запропоновано визначення дискурсивної компетентності керівника закладу освіти як складової комунікативної компетентності, що передбачає його здатність до добору лінгвістичних засобів залежно від типу висловлювання й побудови, розуміння цілісних, логічно зв’язних різностильових функціональних висловлювань в управлінській діяльності.
Проведений аналіз робіт науковців дав змогу констатувати, що єдиної думки щодо визначення поняття «дискурсивна компетентність» не існує. Констатовано, що різноманітність підходів до осмислення сутності досліджуваного феномена свідчить про його багатогранність та суперечливість.

Посилання

References

Bershadska, N.S. (2011). Metodyka formuvannia anhlomovnoi usnoi dyskursyvnoi kompetentnosti u studentiv movnykh spetsialnostei [Methodology of formation of English oral discursive competence in students of language majors]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odessa [in Ukrainian].

Briukhovetska, O.V. (2007). Psykholohichni umovy pidhotovky kerivnykiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv do upravlinnia spilkuvanniam [Psychological Conditions for Preparing Heads of Secondary Schools for Communication Management]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity – Bulletin of postgraduate education. Issue 4. P. 156–164 [in Ukrainian].

Horobchenko, N. (2021). Osoblyvosti formuvannia dyskursyvnoi kompetentnosti shkoliariv v umovakh zmishanoho navchannia [Peculiarities of Formation of Students’ Discourse Competence in Blended Learning]. Rezhysura uroku – Direction of the lesson. No 5. P. 94–97 [in Ukrainian].

Zubok, Yu.A. & Chuprov, V.I. (2017). Sotsialna realnist, shcho zminiuietsia, u kryzovomu suspilstvi [The changing social reality in a society in crisis]. Ekonomichni ta sotsialni zminy: fakty, tendentsii, prohnoz – Economic and social changes: facts, trends, forecast. Vol. 10. No 1. P. 41–57 [in Ukrainian].

Kostenko, V.H. (2008). Dyskursyvna osnova navchannia inozemnykh mov ta yii rol u formuvanni komunikatyvnoi kompetentsii [The discursive basis of foreign language teaching and its role in the development of communicative competence]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zviazky. Dosvid. Poshuky – Language teaching in higher education institutions at the modern stage. Interdisciplinary connections. Experience. Search. No 14. P. 117–123 [in Ukrainian].

Kucheriava, O.A. (2008). Formuvannia dyskursyvnoi kompetentsii studentiv filolohichnykh fakultetiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Formation of discursive competence of students of philological faculties of higher educational institutions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Odessa [in Ukrainian].

Marholin, A. (2022). Zahalna kharakterystyka dyskursyvnoi kompetentnosti yak pedahohichnoi problemy [General Characterization of Discourse Competence as a Pedagogical Problem]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky – Scientific notes of the department of pedagogy. Issue 51. P. 39–44 [in Ukrainian].

Osova, O.O. (2019). Innovatsiini tekhnolohii formuvannia dyskursyvnoi kompetentsii maibutnikh uchyteliv-filolohiv [Innovative technologies of forming the discursive competence of future philology teachers]. Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy. Issue 14. P. 92–96 [in Ukrainian].

(2023). Standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 073 «Menedzhment» [Standard of higher education in the specialty 073 "Management"]. URL: https://mon.gov.ua›media›vishchaosvita› [in Ukrainian].

Khachatrian, Ye.L. (2020). Formuvannia mizhkulturnoi dyskursyvnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv z ekonomiky v protsesi vyvchennia humanitarnykh dystsyplin [Formation of intercultural discursive competence of future specialists in economics in the process of studying humanitarian disciplines]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kropyvnytskyi [in Ukrainian].

Tsypina, D.S. (2017). Formuvannia dyskursyvnoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv: linhvistychnyi aspekt [Formation of discourse competence of future managers: linguistic aspect]. Naukovi pratsi DonNTU – Scientific works of DonNTU. No 1 (20). P. 112–117 [in Ukrainian].

Chebotarova, I.O. (2018). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh kerivnykiv zakladiv osvity v umovakh mahistratury [Formation of communicative competence of future managers of educational institutions in the conditions of the master's degree]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Cherevko, V.P. (2001). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnoho menedzhera u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of communicative competence of the future manager in the process of professional training]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Вrоwn, Н.D. (1987). Рrіnсірlеs оf Lаngиаgе Lеаrnіng аnd Теасhіng. Еglеwооd Сlіffs: Рrеntісе Наll Rеgеnts [in English].

Bruce, I. (2006). Opportunities to develop discourse competence in writing: An analysis of New Zealand English Curriculum documents. New Zealand Journal of Educational Studies. 41(2). P. 205–222 [in English].

Сritical approach in social research: fairclough’s critical discourse analysis. The Online Journal of Communication and Media. Volume 3. Issue 4. P. 5–9 [in English].

Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis. New York and London: Longman Group Limited. [in English].

Foucault, M. Discourse Theory: Definition from 25 January 2024. URL: https://www.studysmarter.co.uk [in English].

Lacanian Theory of Discourse. Subject, Structure, and Society. Edited by Mark Bracher, Marshall W. Alcorn, Jr., Ronald J. Corthell, and Franoise Massardier-Kenney. New York and London: New York University Press [in English].

Norman Fairclough: Theory & Discourse. StudySmarter UK. from 25 January 2024. URL: https://www.studysmarter.co.uk [in English].

Oskina, N. & Stryga, E. & Avramenko, B. & Piven, V. & Verhun, L. (2021). Development of foreign language discourse competence of students in university education. Laplage em Revista (International). No 7. Р. 125–134 [in English].


Переглядів анотації: 23
Опубліковано
2024-06-06
Як цитувати
Хун, Ф. (2024). ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «ДИСКУРСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МЕНЕДЖЕРІВ У СФЕРІ ОСВІТИ». Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 127-135. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2024-PP-1-127-135