Педагогічна модель процесу формування естетичного досвіду майбутніх учителів-філологів засобами іноземної мови

  • Maryna Dolmatova кандидат педагогічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: естетичний досвід, іноземна мова, художній текст

Анотація

Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми формування естетичного досвіду майбутніх учителів-філологів засобами мистецтва слова на заняттях з іноземної мови. В ній обґрунтовано педагогічну модель процесу формування естетичного досвіду, яка реалізується через цілеспрямовану організацію роботи з оригінальним художнім текстом як твором мистецтва. У статті визначено сутність та структуру естетичного досвіду студентів, показано результати аналізу науково-теоретичної літератури та констатувального експерименту, що послужили вихідними даними для розробки педагогічної моделі його формування. Автор також вивсітлює освітньо-виховні можливості мистецтва слова, яке може бути освоєне тільки в результаті цілеспрямованого читання й аналізу оригінального іншомовного художнього тексту, емоційного сприйняття його як твору мистецтва; визначає фактори, що сприяють успішності процесу розвитку компонентів естетичного досвіду студентів філологічних факультетів на основі читання оригінальних художніх творів, а саме їхні дидактичні функції. Виходячи з багатоскладового, динамічного характеру естетичного досвіду,
було визначено поетапність організації процесу його формування у майбутніх учителів-словесників, а саме: вступний мотиваційний, операційно-пізнавальний,
контрольно-оцінний та узагальнювальний (творчий) етапи. Для кожного з перерахованих вище етапів автором було розроблено систему вправ аналітичного, репродуктивного і творчого характеру у роботі з поетичними і прозовими іншомовними і художніми творами.

Посилання

1. Вдовіна Т. О. Методика навчання майбутніх учителів іноземної мови читання англійських художніх текстів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Вдовіна Т. О. ; Київський національний лінгвістичний університет. – К., 2003. – 21 с.
2. Долматова М. П. Формування естетичного досвіду студентів філологічних факультетів вищих педагогічнх навчальних закладів : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 / Долматова М. П. ; Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Л., 2007. – 243 с.
3. Смелякова Л. П. Теоретические основы отбора художественного текстового материала для языкового вуза (на материале английского языка) : дисс. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.02 / Смелякова Л. П. ; Киев. гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1992. – 390 с.
4. Смелякова Л. П. Художественный текст в обучении иностранным языкам в языковом вузе (Теория и практика отбора) : монография / Л. П. Смелякова. – СПб. : Образование, 1992. – 142 с.

Переглядів анотації: 70
Опубліковано
2018-03-27
Як цитувати
Dolmatova, M. (2018). Педагогічна модель процесу формування естетичного досвіду майбутніх учителів-філологів засобами іноземної мови. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 6-11. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-2-6-11