Підготовка майбутнього вчителя словесності до написання есе з учнями

  • S. V. Tsinko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Ключові слова: есе, види есе, структура есе

Анотація

У статті закцентовано увагу на методиці підготовки майбутнього вчителя словесності до написання есе з учнями. У "Методичних рекомендаціях щодо викладання української мови у 2018/2019 навчальному році" зазначено: "Сучасні соціокультурні умови, інтеграція української освіти в європейський контекст зумовлює введення до навчальних програм такого виду письмових робіт, як есе, спрямованого на активізацію навчально-пізнавальної діяльності учнів, підвищення в них інтересу до навчання
предмета, розвиток особистості, критичного мислення, лінгвокреативності". Вирішення цих завдань потребує творчої праці викладача, такої побудови
практичних занять, яка б сприяла підготовці кваліфікованого фахівця, здатного до самоосвіти й самовдосконалення протягом життя. Есе як літературний жанр досліджено ґрунтовніше, ніж як вид письмової роботи з розвитку мовлення. Зокрема, в українській лінгводидактиці есе як вид роботи з розвитку писемного мовлення школярів досліджувала О. Глазова; есе як комунікативну форму тексту в системі текстотворчих умінь учнів молодшого шкільного віку – Н. Грона; методичні рекомендації до написання есе подає К. Шендеровський; есе як вид роботи з розвитку критичного мислення та творчих здібностей учнів розглядала Л. Томащук. З огляду на це питання
методики створення текстів різних типів, зокрема есе, та підготовки вчителя до такої роботи потребує подальшої розробки й удосконалення. У публікації пропонуються вправи й завдання, спрямовані на визначення есе як виду роботи з розвитку мовлення, його видів і структури; відмінності між есе, твором-міркуванням і вправами на розвиток критичного мислення; а також практичні вправи й завдання, що готують до розробки конспекту чи фрагмента уроку написання есе та до майбутньої професійної діяльності.

Посилання

1. Hlazova O. P. Ese yak vyd roboty z rozvytku pysemnoho movlennia shkoliariv. Metodychni dialohy. 2010. № 5. URL: www.ippo.org.ua/files.
2. Hrona N. Ese yak komunikatyvna forma tekstu v systemi tekstotvorchykh umin uchniv molodshoho shkilnoho viku. Naukovi zapysky: Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Vyp. 11. S. 138–141.
3. Metodychni rekomendatsii shchodo vykladannia ukrainskoi movy u 2018/2019 navchalnomu rotsi / Dodatok do lysta Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 03. 07. 2018 r. № 1/9-415 // Rezhym dostupu: https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-ukrayinskoyi-movy-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi.
4. Typova osvitnia prohrama zakladiv zahalnoi serednoi osvity II stupenia, zatverdzhena nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 20.04.2018 № 405. URL:
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-tipovoyi-osvitnoyi-programi-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti-ii-stupenya
5. Iak napysaty uspishne ese: metodychni rekomendatsii do napysannia ese / ukl. Shenderovskyi K. S. / In-t masovoi komunikatsii pry KNU imeni Tarasa Shevchenka. Kyiv, 2007. 34 s.

Переглядів анотації: 114
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Tsinko, S. V. (2018). Підготовка майбутнього вчителя словесності до написання есе з учнями. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 155-159. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-155-159