Формат вивантаження даних

  

Рекомендовано до друку Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 4 від 24.11.2018 р.
Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. № 4. 167 с.

Опубліковано: 2018-11-26

МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД