Когнітивно-дискурсивний підхід у лінгвометодиці вищої школи

  • V. A. Kalish кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка
Ключові слова: дискурс, концепт, когнітивно-дискурсивний підхід

Анотація

У статті порушено проблему застосування когнітивно-дискурсивного підходу в процесі засвоєння майбутніми учителями української мови та літератури лінгвістичних курсів, зокрема сучасної української мови. Когнітивно-дискурсивний напрям у лінгвістиці зорієнтований на визначення способів репрезентації ментального світу людини в мові, розгляд мови як універсального засобу концептуалізації дійсності, на формування комунікативної компетенції мовця й адресата. На сучасному етапі лінгвістика активно оперує новітніми термінами й категоріями, використовує специфічні методи дослідження мовного масиву, якими відповідно до вимог шкільної лінгводидактики мають оволодіти студенти-філологи в процесі засвоєння нормативних або спеціальних курсів, зокрема: дискурс, мовленнєва подія, мовленнєва ситуація, мовленнєвий акт, мовленнєва тактика, породження, функціонування, сприйняття дискурсу, типологія дискурсу, концепт, концептуальний аналіз, концептуальна й мовна картини світу
тощо. У статті визначено принципи й засоби реалізації когнітивно-дискурсивного підходу в процесі формування в майбутніх учителів-філологів когнітивно-дискурсивних знань, умінь і навичок, до яких належить принцип науковості, інтегрування знань із різних філологічних і нефілологічних дисциплін (усвідомлення студентами взаємозв’язку мови й мислення, мови й суспільства, мови й процесу комунікації), принцип текстоцентризму у вивченні мовного матеріалу, систематичності, професійної достатності. Відповідно до зазначених принципів у статті запропоновано модифіковану систему вправ, яка охоплює як традиційні, так і когнітивно-дискурсивні завдання, що передбачають виділення лінгвістичних параметрів дискурсу, відтворення в ньому певного фрагменту концептуальної картини світу, вияв специфіки відображення певної категорії в національній мовній картині світу, встановлення й усвідомлення взаємозв’язку мовних засобів з екстралінгвальними аспектами комунікації.

Посилання

1. Selivanova O. O. Suchasna linhvistyka: napriamy ta problemy: pidruchnyk. Poltava: Dovkillia. Kyiv, 2008. 712 s.
2. Kubriakova E. S. Yazyk y znanie: na puti poluchenyia znanii o yazyke: Chasti rechi s kohnitivnoi tochki zrenyiia. Rol yazyka v poznanii mira. Moskva: Yazyki slavianskoi kultury, Ros.
akademiia nauk, Instytut yazykoznaniia, 2004. 560 s.
3. Poliuzhyn M. Kohnityvnyi pidkhid do vyvchennia dyskursu. URL: http://old.lingua.lnu.edu.ua/Foreign_Philology.
4. Batsevych F. S. Osnovy komunikatyvnoi linhvistyky. Kyiv: Akademiia, 2006. 248 s.
5. Pedahohicheskoe rechevedeniie: Slovar-spravochnik. izd. 2-e, ispr. i dop. / Pod red. T. A. Ladyzhenskoi, A. K. Mikhalskoi; sost. A. A. Kniazkov. Moskva: Flinta: Nauka, 1998. 312 s.
6. Kucheriava O. Bazova systema vprav iz formuvannia dyskursyvnoi kompetentsii u studentiv-filolohiv. URL: http: // old. philology. lnu.edu.ua/teoria_praktyka_ukr_mova/vyp_02_-
2007/47.%20Kucheryava.pdf
7. Praktykum z metodyky navchannia movoznavchykh dystsyplin u vyshchii shkoli: navch. posibnyk / O. Horoshkina, S. Karaman, Z. Bakum, O. Karaman, O. Kopus / za red.O. Horoshkinoi ta S. Karamana. 2015. 250 s.
8. Shabat-Savka S. T. Dyskurs yak relevantnyi sposib vtilennia komunikatyvnykh intentsii. URL: http: // philology. Knu .ua/ php/ 4/7/ Studia_Linguistica_5_2/451_457.pdf.].

Переглядів анотації: 145
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Kalish, V. A. (2018). Когнітивно-дискурсивний підхід у лінгвометодиці вищої школи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 20-25. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-20-25