Компетентнісно орієнтована літературна освіта в контексті завдань нової української школи

  • T. O. Yatsenko доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ
Ключові слова: шкільна літературна освіта, українська література, компетентнісний підхід

Анотація

У статті порушено проблему реалізації компетентнісного підходу в шкільній літературній освіті, що розглядається як один із пріоритетних напрямів її розвитку. Окреслено специфіку української літератури як навчального предмета в сучасних реаліях. Конкретизовано сутність понять "читацька компетентність як ключова" та "читацька компетентність як предметна"; визначено структуру та схарактеризовано компоненти предметної читацької компетентності (загальнокультурна, літературознавча, інтерпретаційна, аксіологічна, творчо-мовленнєва, самоорганізаційна, інформаційна). Розкрито дидактико-методичний потенціал навчальних програм із української літератури для 10–11 класів (2017) та програм літературних спецкурсів для профільної школи (2018) щодо послідовної реалізації завдань Нової української школи. Зокрема,
акцентовано на компетентнісній спрямованості чинних навчальних програм, що увиразнюється у їх знаннєвому, діяльнісному і ціннісному компонентах. Висвітлено функції наскрізних змістових ліній навчальних програм із української літератури для розвитку в учнів здатності застосовувати здобуті предметні знання та вміння у різних навчальних і життєвих ситуаціях. Охарактеризовано підручник української літератури для 10 класу (рівень стандарту) (2018) як ефективний засіб реалізації суб’єкт-суб’єктного шкільного літературного навчання, орієнтованого на формування компетентного учня-читача. Наголошено, що суттєвими чинниками його результативності є чітка структура підручника, апеляція до читацького досвіду десятикласників, використання сучасного навчального матеріалу та визначення траєкторії його опрацювання,
врахування принципів диференціації та індивідуалізації навчання у побудові методичного апарату, пріоритет інноваційних методів і прийомів навчальної діяльності, реалізація культурологічного підходу.

Посилання

1. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi "Nova ukrainska shkola" na period do 2029 roku: Rozporiadzhennia KMU vid 14 hrud. 2016 r. № 988-r. URL:
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249613934.
2. Prohrama dlia 10-11 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity Ukrainska literatura (profilnyi riven): nakaz MON Ukrainy vid 23 zhovt. 2017 r. № 1407. URL:
https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58820/.
3. Prohrama dlia 10-11 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity. Ukrainska literatura (riven standartu): nakaz MON Ukrainy vid 23 zhovt. 2017 r. № 1407. URL: https://osvita.ua/school/program/program-10-11/58819/.
4. Iatsenko T. O. Vyvchennia literatury modernizmu v starshii shkoli: metod. posib. / Tamila Yatsenko. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 2013. 144 s.
5. Iatsenko T. O., Tryhub І. Shedevry modernizmu: vyvchennia ukrainskoi i zarubizhnoi literatury u mystetskomu konteksti: prohrama spetskursu. Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky,
2018. 68 s.

Переглядів анотації: 115
Опубліковано
2018-11-26
Як цитувати
Yatsenko, T. O. (2018). Компетентнісно орієнтована літературна освіта в контексті завдань нової української школи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 43-48. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2018-PP-4-43-48