Освіта як форма профілактики соціального відторгнення бездомних

  • Galina Beyger доцент Державної вищої професійної школи у м. Хелм (Польща)
Ключові слова: бездомний, безпритульність, суспільно-професійна активізація

Анотація

У статті розглядається питання безпритульності як складна соціальна проблема, яка характеризується не тільки нестачею житла, а й довготривалим безробіттям, психічними та соціальними функціональними розладами. На прикладі Поморського воєводства нами представлено результати дослідження діагностичної професійної ситуації бездомних осіб і їх готовність до впровадження змін у своє життя. Професійна допомога бездомним особам передбачає освітню діяльність, спрямовану на здобуття кваліфікації і професійної компетенції, а також працевлаштування.

Посилання

1. Anioł W., Polityka socjalna Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2003.
2. Barczyk-Nessel A., Nessel D., Reintegracja społeczna i zawodowa bezdomnych część I – kontekst teoretyczny, "Nauczyciel i Szkoła" 2013, nr 2 (54).3. Bartosz B., Błażej E., O doświadczeniu bezdomności, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1995.
4. Bauman Z., Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2004.
5. cis-ostrzyce.pl/misja.html (dostęp: 3.11.2017).
6. Dębski M., Bezdomność jako problem społeczny w województwie pomorskim. Na podstawie wyników badań socjodemograficznych w 2011r., "Forum. O bezdomności bez lęku", Rok IV, red. Ł. Browarczyk, M. Dębski, K. Weiner, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2011.
7. Dębski M., Wyniki badań socjodemograficznych w 2011 r.. Odpowiedzi na poszczególne pytania kwestionariuszowe a wiek osób bezdomnych oraz ich fazy bezdomności, w: Forum. O bezdomności bez lęku, R. IV, red. Ł. Browarczyk, M. Dębski, K. Weiner, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2011.
8. Duracz-Walczak A., Przyczyny wchodzenia w bezdomność i pozostawania bezdomnym, w: W kręgu problematyki bezdomności polskiej, red. A. Duracz-Walczak, Warszawa-Gdańsk 2000–2002.
9. Informator o instytucjach niosących pomoc osobom bezdomnym w województwie pomorskim 2006, "Pomost. Pismo Samopomocy. Kompendium. Bezdomność a Zdrowie. Informator dla instytucji służby zdrowia i pomocy społecznej", Gdańsk 2006.
10. Klein B., Spółdzielnia socjalna-szansa na nowe miejsca pracy, Caritas Archidiecezji Gdańskiej – PRR Na Fali; http://www.zysk50plus.pl/storage/fck/file/spoldzielnie_socjalne.pdf (dostęp: 21.09.2017).
11. Leksykon pojęć socjologicznych: wybrane terminy z polskiej i niemieckiej polityki społecznej i pracy socjalnej, red. G. Firlit-Fesnak, B. Szatur-Jaworska, Warszawa 1995.
12. Meller A., Szczypior E., Standard Pomocy Instytucjonalnej, w: Od ulicy do samodzielności życiowej. Standardy społecznej i zawodowej (re)integracji osób bezdomnych w sześciu sferach, red. A. Dębska-Cenian, P. Olech, Gdańsk 2008.
13. Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t.1, Warszawa 1996.
14. Olech P., Standardy etyczne w pracy z osobami bezdomnymi, "Pomost – pismo o bezdomności bez lęku", red. P. Olech, M. Plona, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2006.
15. Payne A., Phillips N., Rozwój, Sic!, Warszawa 2011.
16. Piekut-Brodzka D., Bezdomni z wyboru a praca socjalna, w: Praca socjalna służbą człowiekowi, red. L. Malinowski, M. Orłowska, Wyd. Akademickie "Żak", Warszawa 1998.
17. "Pomost. Pismo samopomocy. Kompendium bezdomność a zdrowie. Informator dla instytucji służby zdrowia i pomocy społecznej", Gdańsk, grudzień 2006.
18. Przymeński A., Bezdomność, polityczno-społeczne definicje i formy zjawiska, "Praca Socjalna" 1998, nr 4.
19. Przymeński A., Bezdomność jako kwestia społeczna w Polsce współczesnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001.
20. Stankiewicz L., Zjawisko bezdomności. Etapy przechodzenia w stan bezdomności, "Auxilium Sociale" 1999, nr 1–2.
21. Szafraniec K., Anomia, przesilenie tożsamości. Jednostka i społeczeństwo wobec zmian, Toruń 1986.
22. Szluz B., Bezdomne kobiety w opinii bezdomnych kobiet, "In seminare. Poszukiwani Naukowe" 2010, č. 30.
23. Szluz B., Znaczenie edukacji w przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej osób bezdomnych, w: pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów, red. M. Chodkowska, A. Mach, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
24. Śledzianowski J., Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta a bezdomność, Wydawnictwo Rubikon, Wrocław 1995.
25. Tworzenie i funkcjonowanie Klubu Integracji Społecznej. Vademecum – Jak założyć, prowadzić i finansować Klub Integracji Społecznej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, luty 2005
26. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z 2015, poz. 1567.
27.Ustawa z dn. 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej; Dz. U. z 4.09.2015 r., poz. 1310.
28. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Dz. U. 2017, poz.573.
29. www.misja.com.pl/liczba-osob-bezdomnych-w-2015/.30. wyborcza.pl/7,75398,21508817,policzyli-polskich-bezdomnych-wśród-nich-ponadtysiac-dzieci.html.
31. Zrałek M., Warunki mieszkaniowe w województwie śląskim jako czynnik marginalizacji i wykluczenia społecznego, w: Zapobieganie wykluczeniu społecznemu, red.
L. Frąckiewicz, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2005.
32. Żukiewicz A., Reintegracja społeczna i zawodowa podopiecznych systemu pomocy społecznej. Przykład działalności Klubu Integracji Społecznej, Impuls, Kraków 2009.

Переглядів анотації: 76
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Beyger, G. (2017). Освіта як форма профілактики соціального відторгнення бездомних. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 23-42. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-23-42