Формат вивантаження даних

  

Рекомендовано до друку Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 3 від 26.10.2017 р.

Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – № 3. – 313 с.

Опубліковано: 2017-10-26

МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД