Проблема творчості вчителя в сучасній педагогічній науці

  • Nataliia Varga аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Ключові слова: творчість, творча педагогічна діяльність, рівні творчості

Анотація

У статті проаналізовано наукові підходи до визначення поняття творчості, під
якою розуміють здатність до створення нових професійних продуктів та
високих результатів педагогічної праці за рахунок реалізації творчих здібностей
особистості. Виокремлено рівні педагогічної творчості: професійне станов-
лення, самовдосконалення, планомірна раціоналізація, оптимізація процесу і
результатів праці, науково-дослідницька організація діяльності. Визначено
характерні ознаки результату творчої діяльності педагога – оригінальність,
новизна, практична значущість, продуктивність педагогічної роботи.
Обґрунтовано, що педагогічна діяльність по суті є дослідницькою і передбачає
такі етапи: аналіз педагогічної ситуації; проектування результату в зістав-
ленні з вихідними даними (прогноз); аналіз наявних засобів, необхідних для
досягнення бажаного результату; конструювання і реалізація навчально-
виховного процесу; оцінка отриманих даних, їхнє корегування; формулювання
нових завдань.
Визначено професійні та особистісні якості педагога-дослідника: володіння
науковими методами пізнання, наявність пізнавальної потреби, інтелекту-
альної активності, готовність до самоосвіти, володіння узагальненими прийо-
мами індивідуального стилю розумової діяльності (вміння робити висновки на
основі методів дедукції, індукції, аналогії, виділяти головне, визначати проблему
і послідовність дій з її вирішення, формулювати і перевіряти гіпотези,
розробляти програму спостереження, експерименту, встановлювати зв’язки і
відношення між процесами і явищами, обробляти і систематизувати отримані
факти, осмислювати і формулювати висновки, приймати самостійні науково
обґрунтовані рішення, ясно, точно і стисло висловлювати власну думку.

Посилання

1. Andreev V. Y. Dyalektyka vospytanyia y samovospytanyia tvorcheskoi lychnosty: Osnovy pedahohycheskoho tvorchestva / V. Y. Andreev. – Kazan : Yzd-vo KHU, 1988. – 238 s.
2. Derev’ianko T. Ye. Formuvannia doslidnytskoi kultury vchyteliv predmetiv humanitarnoho tsyklu v systemi metodychnoi roboty zahalnoosvitnoho navchalnoho
zakladu : dys. kand. ped. nauk. spets. 13.00.04 – teoriia i metodyka profesiinoi osvity / Derev’ianko Tamara Yevheniivna. – Kharkiv : Kharkivskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet im. H. Skovorody, 2017. – 307 s.
3. Dysterveh A. Yzbrannye pedahohycheskye sochynenyia / A. Dysterveh. – M. : Uchpedhyz, 1956. – 374 s.
4. Zahviazynskyi V. Y. Teoryia obuchenyia: Sovremennaia ynterpretatsyia : nauch. posobye dlia stud. vysshykh ped. ucheb. zavedenyi / V. Y. Zahviazynskyi. – M. : Yzd. tsentr "Akademyia". – 2001. – 192 s.
5. Kudriavtsev T. V. O psykholohyy tekhnycheskoho tvorchestva // Psykholohyia tekhnycheskoho tvorchestva : tez. dokl. sympozyuma / pod obshch. red. T. V. Kudriavtseva. – M. : Akad. ped. nauk, 1973. – S. 6–12.
6. Nyzamov R. A. Dydaktycheskye osnovy aktyvyzatsyy uchebnoi deiatelnosty studentov / R. A. Nyzamov. – Kazan : Yzd-vo KHU,1995. – 302 s.
7. Radyonova S. Soderzhanye y tekhnolohyy orhanyzatsyy yssledovatelskoi deiatelnosty studentov pedahohycheskykh uchebnykh zavedenyi stran Evrosoiuza : dyss. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 – obshchaia pedahohyka, ystoryia pedahohyky y obrazovanyia / Radyonova Svetlana Aleksandrovna. – Kazan, 2006. – 179 s.
8. Rachenko Y. P. Knyha dlia uchytelia / Y. P. Rachenko. – M. : Prosveshchenye, 1989. – 238 s.
9. Romanov P. Yu. Formyrovanye yssledovatelskykh uchenyi obuchaiushchykhsia v systeme nepreryvnoho pedahohycheskoho obrazovanyia : dyss. ... dokt. ped. nauk : spets. 13.00.08 – teoryia y metodyka professyonalnoho obrazovanyia / Petr Yurevych Romanov. – Mahnytohorsk, 2003. – 387 s.
10. Slastenyn V. A. Nauchno-yssledovatelskaia rabota studentov y formyrovanye tvorcheskoi lychnosty uchytelia / V. A. Slastenyn // Orhanyzatsyia nauchno-yssledovatelskoi raboty v pedahohycheskykh ynstytutakh. – Kazan, 1973. – S. 102–112.

Переглядів анотації: 67
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Varga, N. (2017). Проблема творчості вчителя в сучасній педагогічній науці. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 50-55. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-50-55