Медійна та інформаційна грамотність – одна із важливих компетентностей, які має формувати нова українська школа: виклики інформаційного суспільства

  • Mykhailo Koropatnyk доцент кафедри суспільних дисциплін та методики їх викладання Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Ушинського
Ключові слова: нформація, комунікація, інформаційне суспільство

Анотація

У статті розглядаються проблеми формування медійної та інформаційної грамотності в контексті десяти компетентностей, якими має володіти сучасний учень. Така постановка питання зумовлена якісними змінами в інформаційно-комунікаційному середовищі, що сталися останніми десятиліттями, коли медіа стали потужно й суперечливо впливати на освіту молодого покоління, часто перетворюючись на провідний чинник його соціалізації, стихійного соціального навчання. Окрім того, на теренах України активізувалася зовнішня інформаційна агресія та руйнівна зарубіжна пропаганда.
Тому необхідно змінити ставлення до змісту та функцій освіти, враховуючи особливості інформаційного суспільства, інакше кажучи, змінити аудиторію медіа за допомогою медіаосвіти, кінцевим результатом якої стане медіаграмотність. Адже, незалежно від політичного ладу тієї чи іншої держави, як справедливо зазначає професор Олександр Федоров, людина, не підготовлена до сприйняття інформації в різних її видах, не може повноцінно її зрозуміти й аналізувати, не в силах протистояти маніпулятивним впливам медіа, не здатна до самостійного вираження своїх думок і почуттів з приводу прочитаного, почутого, побаченого.
Автор також акцентує увагу на необхідності інтеграції медійної та інформаційної освіти, досліджує вплив на суспільство таких факторів, як "гібридна
війна" та інформаційно-пропагандистський тиск. Приводяться аргументи на користь того, що інформаційне суспільство трансформує життя цілих спільнот, впливає на якість життя, перспективи соціальних змін та економічного розвитку, сприяє перебудові самого контенту відносин між людьми. А це вимагає від них нових навичок, нових знань і нового мислення.

Посилання

1. Braiant Dzh. Osnovy vozdeistvyia SMY / Dzh. Braiant, S. Tompson. – M. ; SPb. ; K. : Yzdatelskyi dom "Vyliams", 2004. – 430 s.
2. Butenko A. V. Krytycheskoe myshlenye: metod, teoryia, praktyka / A. V. Butenko, E. A. Khodos. – M. : Myros, 2002. – 298 s.
3. Vyrylo P. Ynformatsyonnaia bomba. Stratehyia obmana / P. Vyrylo. – M., 2002. – 312 s.
4. Hendyna N. Y. Formyrovanye ynformatsyonnoi y medyahramotnosty v uslovyiakh ynformatsyonnoho obshchestva: novaia ynytsyatyva YuNESKO y problemy rossyiskoho ynformatsyonnoho obrazovanyia / N. Y. Hendyna // Pedahohyka. Psykholohyia. – 2012. – Vypusk № 1. – S. 120–141.
5. Horbatkova O. Y. Ystoryia razvytyia otechestvennoho medyaobrazovanyia v kontekste sotsyalno-obrazovatelnoi sytuatsyy v Rossyy v 20-e hody KhKh veka /
O. Y. Horbatkova // Elektronnyi zhurnal "Vestnyk MHOU", 2013, №1 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.evestnik-mgou.ru. – Nazva z ekrana.
6. Dziuba Ivan Internatsionalizm chy rusyfikatsiia / Ivan Dziuba. – K. : Vydavnychyi dim KM Academia, 1998. – 276 s.
7. Dotsenko E. L. Psykholohyia manypuliatsyy: fenomeny, mekhanyzmy y zashchyta / E. L. Dotsenko. – SPb. : Rech, 2003. – 291 s.
8. Kara-Murza S. V. Manypuliatsyia soznanyem / S. V. Kara-Murza. – M. : Eksmo ; Alhorytm, 2007. – 456 s.
9. Kasse Eten. Tretia myrovaia psykhotropnaia voina. Ona uzhe nachalas… / Eten Kasse. – SPb. : YH "Nevskyi prospekt" ; Yzd-vo "Vektor", 2007. – 192 s.
10. Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini (nova redaktsiia) // MediaSapiens [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: mediasapiens.ua. – Nazva z ekrana.
11. Koropatnyk M. M. Mediaosvita v Ukraini: istoriia i sohodennia / M. M. Koropatnyk // Siverianskyi litopys. – 2016. – № 3. – S. 159–174.
12. Koropatnyk M. M. Vid "Halaktyky Hutenberha" do "hlobalnoho sela": nova yakist osvity KhKhI st. / M. M. Koropatnyk // Aktualni problemy rozvytku osvity i nauky v umovakh hlobalizatsii. Materialy II Vseukrainskoi naukovoi konferentsii. Chastyna I. – Dnipro, 28–29 zhovtnia 2016. – S. 5–7.
13. Koropatnyk M. M. Evoliutsiia mediaosvitnikh teorii v nezalezhnii Ukraini: zmina priorytetiv / M. M. Koropatnyk // Praktychna mediaosvita: innovatsiini stratehii rozvytku. Zbirnyk tez Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. – Dnipro, 25 zhovtnia 2016. – S. 35–39.
14. Koropatnyk M. M. Krym i Donbas v konteksti ukrainskykh realii: istorychnyi dyskurs ta paradyhmy suchasnosti / M. M. Koropatnyk. – Chernihiv, 2017. – 70 s.
15. Koropatnyk M. M. Osoblyvosti mediaosvity v umovakh "hibrydnoi viiny" Rosii proty Ukrainy / M. M. Koropatnyk // Zbirnyk statei tretoi mizhnarodnoi naukovo-
metodychnoi konferentsii "Praktychna mediahramotnist: mizhnarodnyi dosvid ta ukrainski perspektyvy". – Kyiv, 16–17 kvitnia 2015 r. – S. 17–25.
16. M. M. Koropatnyk Filosofsko-pedahohichni idei K. D. Ushynskoho v konteksti mediinoi ta informatsiinoi hramotnosti / M. M. Koropatnyk // Ukrainskyi vymir. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovo-pedahohichnykh, metodychnykh statei i materialiv z Ukrainy ta diaspory. Chyslo KhIV. – Chernihiv, 2017. – S. 7–12.
17. Koropatnyk M. M. "Hlobalne selo" yak intehrator mediinoi ta informatsiinoi hramotnosti / M. M. Koropatnyk // Medyasfera y medyaobrazovanye: spretsyfyka vzaymodeistvyia v sovremennom sotsyokulturnom prostranstve. Sbornyk statei. – Mohylev, 2016. – S. 135–143.18. Koropatnyk Mykhailo. Teoretyko-metodolohichni zasady mediaosvity. Vstup do predmeta / Mykhailo Koropatnyk // Filosofiia osvity i pedahohika. – 2012. – № 25. – S. 1–79.
19. Lau Kh. Rukovodstvo po ynformatsyonnoi hramotnosty dlia obrazovanyia na protiazhenyy vsei zhyzny: Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning / Kh. Lau ; nauch. red. y per. A. Fedorov. – Moskva : Yzd-vo MOO VPP YuNESKO "Ynformatsyia dlia vsekh", 2006. – 45 s.
20. Makliuen M. "Halaktyka Hutenberha": stanovlenye cheloveka pechataiushcheho / M. Makliuen. – M., 2005. – 455 s.
21. Makliuen H. M. Ponymanye medya: vneshnye rasshyrenyia cheloveka / H. M. Makliuen. – M. : Zhukovskyi, Kuchkovo pole, 2003. – 625 s.
22. Marks K. Tezy pro Feiierbakha / K. Marks // Marks K., Enhels F. – Tv., vyd. 2-he. – T. 3. – 475 s.
23. Mediahramotnist ta krytychnee myslennia na urokakh suspilstvoznavstva : posibnyk dlia vchytelia / T. Bakka, O. Burim, O. Volosheniuk, R. Yevtushenko, T. Meleshchenko, O. Mokrohuz ; za red. V. Ivanova, O. Volosheniuk. – K. : TsVP, AUP, 2016. – 243 s.
24. Medyinaia y ynformatsyonnaia hramotnost: prohramma obuchenyia pedahohov / pod red. Altona Hryzzla y Kerolain Uylson ; per. na russkyi yazyk Elena Maliavskaia. – UNESCO, 2012. – 200 s.
25. Merzliakova O. Profilaktyka destruktyvnykh vplyviv mas-media. Prohrama zaniat dlia molodi / O. Merzliakova. – K. : Shkilnyi svit, 2010. – 66 s.
26. Merzliakova O. Doslidzhennia vrazlyvosti do manipuliatyvnoho vplyvu: avtorska metodyka / O. Merzliakova, O. Kolisnyk // Psykholoh. – 2008. – № 12. – S. 10–14.
27. Novykova A. A. Medyaobrazovanye v SShA: problemy y tendentsyy / A. A. Novykova // Pedahohyka. – 2000. – № 3. – S. 58–68.
28. Olkhovaia T. A. Razvytye medyakompetentnosty studentov unyversyteta / T. A. Olkhovaia, T. Y. Miasnykova. – M., 2012. – 125 s.
29. Pocheptsov H. H. Teoryia kommunykatsyy / H. H. Pocheptsov. – M. : Refl-buk ; K. : "Vakler", seryia 2011. – 656 s.
30. Pocheptsov Heorhyi Ynformatsyonnye voiny: novye tendentsyy [Elektronnyi resurs] / Heorhyi Pocheptsov. – Rezhym dostupu: osvita.mediasapiens.ua. – Nazva z ekrana.
31. Pocheptsov Heorhyi "Promyvanye mozghov" kak tekhnolohyia vlyianyia [Elektronnyi resurs] / Heorhyi Pocheptsov. – Rezhym dostupu: osvita.mediasapiens.ua. – Nazva z ekrana.
32. Pocheptsov Heorhyi Propahanda vs. ynformatsyonnye operatsyy: skhodstva y razlychyia [Elektronnyi resurs] / Heorhyi Pocheptsov. – Rezhym dostupu:
osvita.mediasapiens.ua. – Nazva z ekrana.
33. Slotterdaik P. Krytyka tsynycheskoho razuma / P. Slotterdaik – M. : AST, 2009. – 800 s.
34. Fedorov A. V. Medyaobrazovanye: ystoryia, teoryia y metodyka / A. V. Fedorov. – Rostov : TsVVR, 2001. – 708 s.
35. Fedorov A. V. Novye standarty – realnaia vozmozhnost dlia medyapedahohyky / A. V. Fedorov // Alma Mater – Vestnyk vysshei shkoly. – 2012. – № 3. – S. 55–58.
36. Fedorov A. V. Razvytye medyakompetentnosty y krytycheskoho myshlenyia u studentov / A. V. Fedorov. – M., 2007. – 245 s.
37. Chelysheva Y. V. Medyarealnost kak novyi typ sotsyokulturnoho prostranstva / Y. V. Chelysheva // Ynnovatsyy v obrazovanyy. – 2011. – № 11. – S. 95–101.
38. Chelysheva Y. V. Medyarealnost y kartyna myra: osnovnye etapy razvytyia / Y. V. Chelysheva // Dystantsyonnoe y vyrtualnoe obuchenye. – 2011. – № 7. – S. 77–87.
39. Sheibe Sindi Media hramotnist / Sindi Sheibe, Feiz Rohou. – K. : Akademiia Ukrainskoi Presy, 2014. – 320 s.

Переглядів анотації: 195
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Koropatnyk, M. (2017). Медійна та інформаційна грамотність – одна із важливих компетентностей, які має формувати нова українська школа: виклики інформаційного суспільства. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 99-106. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-99-106