Передумови виникнення й розвитку ідеї формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів

  • Iryna Soloshyts доцент кафедри "Екологічна безпека та організація природокористування" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Ключові слова: формування, науково-дослідницька компетентність, майбутні фахівці-екологи

Анотація

У статті розглянуто передумови виникнення й розвитку ідеї формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів.
Теоретичний аналіз проблеми дозволив сформулювати визначення поняття "розвиток науково-дослідницької компетентності майбутнього фахівця-
еколога". Ґрунтуючись на результатах досліджень, зроблено аналіз розвитку міжнародної природоохоронної освіти. Визначено етапи становлення і розвитку організації науково-дослідницької роботи у вищих навчальних закладах України. Здійснено аналіз Галузевих стандартів вищої освіти України за напрямами підготовки "Екологія" та "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" щодо розвитку ідеї формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів. На основі Галузевого стандарту вищої освіти України, прийнятого у 2011 р., подано базові знання фундаментальних розділів, здатність їх використовувати, абревіатуру загальнонаукових компетенцій, які є фундаментом формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів. У результаті аналізу наукових праць, присвячених компетентнісному підходу визначено значення загальнонаукових компетенцій фахівці-еколога: фундаментальні знання в обсязі, необхідному для освоєння і використання професійних дисциплін в обраній професії; розуміння значущості природничо-наукових знань у НДД й особистісного розвитку; здатність використовувати знання з природничих наук для вирішення науково-дослідницьких професійних завдань; готовність і здатність оцінювати свої професійні дії, підвищувати свій професійний рівень, творчо мислити.

Посилання

1. Khutorskoi A. V. Kliuchevye kompetentsyy : tekhnolohyia konstruyrovanyia. Narodnoe obrazovanye / A. V. Khutorskoi. – Moskva, 2003. – № 5. – S. 55–61.
2. Rusina N. Formuvannia doslidnytskykh kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv iz zemlevporiadkuvannia / N. Rusina, V. Liulchyk, N. Kyiko, O. Petrova // Aktualni pytannia humanitarnykh nauk. – 2016. – Vyp. 15. – C. 422–429.
3. Mykytiuk O. M. Teoriia ta praktyka orhanizatsii naukovo doslidnoi roboty u vyshchykh zakladakh osvity Ukrainy v KhIKh st. : avtoref. dys. ... doktora pedahohichnykh nauk : spets. 13.00.01 "Zahalna pedahohika ta istoriia pedahohiky" / Mykytiuk O. M. – K., 2004. – 42 s.
4. Los V. A. Vzaymootnoshenyia obshchestva y pryrody / V. A. Los. – M. : Znanye, 1989. – 64 s.
5. Kontseptsiia ekolohichnoi osvity Ukrainy : zatverdzhena rishenniam Kolehii Ministerstva osvity i nauky Ukrainy, protokol № 13/6-19 vid 20.12.2001 r. – K., 2001. – 24 s.
6. Osvitno-kvalifikatsiina kharakterystyka bakalavra, napriam pidhotovky 0708 "Ekolohiia". Haluzevyi standart vyshchoi osvity Ukrainy, zatverdzhenyi nakazom MON vid
15.06.2004 r., № 487 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.iceei.org.ua/ downloads/0708_okh.pdf. – Nazva z ekrana.
7. Osvitno-kvalifikatsiina kharakterystyka i osvitno-profesiina prohrama bakalavra, napriam pidhotovky 6.040106 "Ekolohiia, okhorona navkolyshnoho seredovyshcha ta zbalansovane pryrodokorystuvannia". Haluzevyi standart vyshchoi osvity Ukrainy, zatverdzhenyi nakazom MONmolodsportu vid 27.12.2011 r., № 1543. – Odesa : TES, 2012. – 116 s.

Переглядів анотації: 67
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Soloshyts, I. (2017). Передумови виникнення й розвитку ідеї формування науково-дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 143-148. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-143-148