Партнерська взаємодія вихователя і практичного психолога ДНЗ у профілактиці агресивної поведінки дітей дошкільного віку

  • Olena Kononchuk аспірантка кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: агресивна поведінка, взаємодія, дитина дошкільного віку

Анотація

У статті на основі психолого-педагогічних досліджень окреслена та охарактеризована проблема партнерської взаємодії вихователя з практичним психологом у дошкільних навчальних закладах щодо проведення профілактики агресивної поведінки дітей дошкільного віку. Проаналізовано сучасний стан наукових досліджень з проблеми партнерської взаємодії вихователів дошкільних навчальних закладів з практичними психологами. Розкрито сутність понять "взаємодія", "партнерська взаємодія" та визначено етапи становлення партнерської взаємодії вихователя ДНЗ та практичного психолога як передумови профілактики агресивної поведінки дошкільників. Обґрунтовано роль партнерської взаємодії вихователя та практичного психолога у профілактиці агресивної поведінки дошкільника, представлено труднощі та умови успішного здійснення партнерської взаємодії щодо профілактики агресивної поведінки у дошкільників.

Посилання

1. Kononko O. L. Vykhovuiemo sotsialno kompetentnoho doshkilnyka : nauk. metod. posib. / O. L. Kononko. – K. : Svitych, 2009. – 208 s.
2. Murovana N. N. Kompetentnist pedahoha yak vazhlyva umova yoho profesiinoi diialnosti : monohrafiia / N. N. Murovana. – Sevastopol : Rybzst, 2006. – 24 s.
3. Novikova N. Upravlinnia konfliktamy v orhanizatsii: pidkhody do vyrishennia ta profilaktyky / N. Novikova // Halytskyi ekonomichnyi visnyk. – 2013. – № 2 (41). – S. 79–83. – (Zahalni problemy ekonomiky ta sub’iektiv hospodariuvannia).
4. Pykhtina N. P. Profilaktyka nehatyvnykh proiaviv u povedintsi ditei / N. P. Pykhtina. – Nizhyn : Nizhynskyi derzhavnyi universytet imeni Mykoly Hoholia, 2012. – 247 s.
5. Pidhotovka vykhovateliv do rozvytku osobystosti dytyny v doshkilnomu vitsi : monohrafiia / H. Bielienka, O. Bohinich, Z. Borysova ta in. ; za red. I. Zaharnytskoi. – K. : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2009. – 310 s. – S. 47–98.
6. Fedorchenko T. Ye. Rannia profilaktyka nehatyvnykh proiaviv u povedintsi ditei : navchalno-metodychnyi posibnyk / T. Ye. Fedorchenko. – K., 2003. – 128 s.

Переглядів анотації: 79
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Kononchuk, O. (2017). Партнерська взаємодія вихователя і практичного психолога ДНЗ у профілактиці агресивної поведінки дітей дошкільного віку. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 188-194. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-188-194