Педагогічні методи формування соціокультурних цінностей учнів початкової школи на уроках української мови та літературного читання

  • Svitlana Lutsiv доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
  • Galyna Fil доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Ключові слова: знання, уміння, навички

Анотація

У статті з’ясовано, що соціокультурна компетенція – це сукупність знань, умінь, навичок і здібностей особистості; доведено, що цілі і завдання соціокультурного виховання досягаються насамперед на уроках української мови та літературного читання; виділено такі методи формування соціокультурних цінностей молодших школярів: вербальні (бесіди); ігрові (ігри-драматизації, сюжетно-рольові ігри); чуттєво-емоційні (народна музика); наочні (демонстрація кінофільмів); практичні (творчі завдання, екскурсії); стимулювання (зацікавлення і заохочення).

Посилання

1. Halus O. M. Naukovi pidkhody shchodo profesiinoi pidhotovky maibutnikh pedahohiv u stupenevomu vyshchomu navchalnomu zakladi / O. M. Halus // Zbirnyk naukovykh prats NADPS Ukrainy im. B. Khmelnytskoho. – Khmelnytskyi, 2010. – № 54. – S. 13–17.
2. Dychkivska I. M. Innovatsiini pedahohichni tekhnolohii : navch. posib. / I. M. Dychkivska. – K. : Akademvydav, 2004. – 352 s.
3. Dmytrenko T. O. Metodolohichni osnovy sotsialnoi pedahohiky / T. O. Dmytrenko, K. Yaresko. – Kh. : Krok, 2003. – 32 s.
4. Yehorova V. Fakhova kliuchova kompetentnist yak skladova suchasnykh vymoh do naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv / V. Yehorova // Nova pedahohichna dumka. – 2013. – № 3. – S. 47–50.
5. Ziaziun I. A. Estetychni zasady rozvytku osobystosti / I. A. Ziaziun // Mystetstvo u rozvytku osobystosti : monohrafiia / za red., peredmova ta pisliamova N. H. Nychkalo. – Chernivtsi, 2006. – S. 14–36.
6. Lozova V. I. Teoretychni osnovy vykhovannia i navchannia : navch. posib. / V. I. Lozova, H. V. Trotsko. – 2-he vyd., vypr. i dop. – Kh. : OVS, 2002. – 400 s.
7. Malakhova O. V. Pedahohichni umovy sotsializatsii molodshykh shkoliariv u stosunkakh z odnolitkamy : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.05 "Sotsialna pedahohika" / Malakhova O. V. – Luhansk, 2007. – 22 s.
8. Ozhubko H. V. Sutnist ta struktura sotsialnoho intelektu / H. V. Ozhubko // Problemy suchasnoi psykholohii : zb. nauk. pr. / KPNU im. Ivana Ohiienka ; In-t psykholohii im. H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy. – K., 2012. – Vyp. 17. – S. 346–358.
9. Pastyr Yu. I. Pidhotovka maibutnoho vchytelia do sotsializatsii molodshykh shkoliariv : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04
"Teoriia i metodyka profesiinoi osvity" / Pastyr Yu. I. – Cherkasy, 2010. – 23 s.
10. Pometun O. I. Teoriia ta praktyka poslidovnoi realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v dosvidi zarubizhnykh krain / O. I. Pometun // Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti : svitovyi dosvid ta ukrainski perspektyvy. – K. : K.I.S., 2004. – S. 15–25.
11. Prima R. M. Sotsializatsiia osobystosti molodshykh shkoliariv zasobamy rodynno-pobutovoi zvychainosti : dys. ... kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 / Prima R. M. – K., 1996. – 172 s.

Переглядів анотації: 68
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Lutsiv, S., & Fil, G. (2017). Педагогічні методи формування соціокультурних цінностей учнів початкової школи на уроках української мови та літературного читання. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 195-199. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-195-199