Українська педагогічна психологія і розроблення питань індивідуалізації навчання школярів у другій половині ХХ ст.

  • Nataliia Dichek професор завідувач відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України
Ключові слова: індивідуалізація навчального процесу, творче мислення, особистісний підхід

Анотація

У контексті висвітлення впровадження індивідуалізації у навчальний процес української школи розкрито малодосліджений аспект – здійснений українськими психологами у другій половині ХХ ст. внесок у розвиток цього процесу. Окреслено провідні напрями, методи й результати їхніх досліджень у галузі педагогічної психології, психології особистості, соціальної психології, що стосувалися індивідуалізації навчання (вивчення пам’яті, індивідуальних відмінностей розумової діяльності, творчого потенціалу учнів, їхніх інтересів і здібностей, урахування мотивів навчальної діяльності, виявлення і розвиток обдарованості і творчого мислення, впровадження диференціації у навчання в початковій школі, організація психологічної служби у середній загальноосвітній школі). Аналіз психолого-педагогічного доробку українських науковців засвідчив розширення спектру їхніх
досліджень у напрямі забезпечення реалізації індивідуальних навчальних потреб й інтересів школярів, що доводить поступове формування, особливо у 1980-ті роки, підґрунтя для встановлення у 1990-ті роки парадигми особистісно орієнтованої освіти, як одного з ключових напрямів освітньої політики у незалежній Україні.

Посилання

1. Ball H. O. Osobystisnyi pidkhid do vyznachennia tsilei vykhovannia ta shliakhiv yikh dosiahnennia / H. O. Ball, L. Taranov // Psykholohiia : resp. nauk.-metod. zb. – Vyp. 32. – K. : Rad. shk., 1989. – S. 7–15.
2. Ball H. A. Teoryia uchebnykh zadach. Psykholoho-pedahohycheskyi aspekt / H. A. Ball. – M. : Pedahohyka, 1990. – 256 s.
3. Bohuslavska B. A. Psykholohichni osnovy indyvidualizatsii navchannia chytannia / B. A. Bohuslavska // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 4. – K. : V-vo "Rad. shkola", 1967. – S. 31–38.
4. Voitko V. Y. Lychnostno-rolevoi pokhod k postroenyiu uchebno-vospytatelnoho protsessa / V. Y. Voitko // Voprosy psykholohy. – 1981. – № 3. – S. 69–78.
5. Voitko V. I. Nasushchni problemy rozvytku psykholohii v odynadtsiatii p’iatyrichtsi / V. I. Voitko // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 21. – K. : Rad. shkola, 1982. – S. 3–15.
6. Hilbukh Yu. Z. Psykholohichni peredumovy dyferentsiiovanoho navchannia u pochatkovii shkoli / Yu. Z. Hilbukh // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk / redkol.: L.M.Prokoliienko (vidp. red.) ta in. – K. : Osvita, 1991. – Vyp. 36. – S. 62–71.
7. Hylbukh Yu. Z. Uchytel y psykholohycheskaia sluzhba shkoly / Yu. Z. Hylbukh. – K. : Yn-t psykholohy APN Ukrayny, 1993. – 142.
8. Hubko O. T. Typolohichni vidminnosti pam’iati uchniv pochatkovykh klasiv / O. T. Hubko // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 13. – K. : Rad. shkola, 1974. – S. 32–40.
9. Derzhavna natsionalna prohrama "Osvita" : Ukraina KhKhI stolittia // Osvita. – 1993. – № 44–46. – S. 1–13.
10. "Za kruhlym stolom": obhovorennia na temu "Psykholohichni aspekty navchannia, vykhovannia i osvity u rozvynutomu sotsialistychnomu suspilstvi" [vidbulosia na zasidanni rozshyrenoi redkolehii zbirnyka "Psykholohiia", 11 lystopada 1974 r.)] // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp.14. – K. : V-vo "Rad. shkola", 1975. – S. 3–34.
11. Zakon Ukrainy pro osvitu// [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: zakon3.rada.gov.ua/iaws/show/1060-12
12. Zynchenko P. Y. Neproyzvolnoe zapomynanye / P. Y. Zynchenko. – M. : Yzd-vo APN RSFSR, 1961. – 562 s.
13. Zynchenko V. P. Petr Yvanovych Zynchenko (1903–1969): eho zhyzn y trudy / V. P. Zynchenko, B. H. Meshcheriakov // Psykholohycheskyi zhurnal. – 2013. – № 2. – S. 1–23.
14. Zinchenko P. I. Rozvytok pam’iati uchniv u protsesi navchannia / P. I. Zinchenko, H. K. Sereda // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 8. – K. : Rad. shkola, 1970. – S. 18–31.
15. Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: inpsy.naps.gov.ua/info/185. – Nazva z ekrana.
16. Kyrychuk O. I. Vyvchennia navchalnykh interesiv u ditei molodshoho shkilnoho viku / O. I. Kyrychuk // Radianska shkola. – 1967. – № 3. – S. 1–7.
17. Kyrychuk O. V. Stan i perspektyvy rozvytku praktychnoi psykholohii v systemi narodnoi osvity v Ukraini / O. V. Kyrychuk // Psykholohiia : naukovo-metodychnyi zbirnyk / redkol. : O. V. Kyrychuk (vidp. red.) ta in. – K. : Osvita, 1993. – Vyp. 40. – S. 3–15.
18. Lehkov Ye. I. Syla nervovoi systemy i rozumova diialnist / Ye. I. Lehkov // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 11. – K. : Rad. shkola, 1972. – S. 88–93.
19. Maksymenko S. D. Metodolohichni aspekty psykholohii navchannia / S. D. Maksymenko // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 31. – K. : Rad. shkola, 1988. – S. 3–11.
20. Moliako Valentyn Oleksiiovych [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: inpsp.naps.gov.ua/read/319. – Nazva z ekrana.
21. Moliako V. O. Aktualni psykholohichni problemy vykhovannia v tvorchii diialnosti / V. O. Moliako, Ya. Hlavsa // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 32. – K. : Rad. shkola, 1989. – S. 3–7.
22. Panok V. H. Sytuatsiia i perspektyvy rozvytku praktychnoi psykholohii v Ukraini / V. H. Panok // Psykholohichni problemy vykhovannia, navchannia, aktyvnosti ta rozvytku osobystosti : mater. zvitnoi nauk. sesii Instytutu psykholohii APN Ukrainy, 22-24.02 1993 r. – T. II. – K., 1993. – S. 14–21.
23. Panok V. H. Chvert viku na varti psykholohichnoho zdorov’ia / V. H. Panok // Osvita. – 2016. – № 11–12 (5706-5707). – S. 9.
24. Petrovskyi A. V. Ystoryia y teoryia psykholohyy / A. V. Petrovskyi, M. H. Yaroshevskyi. – Rostov-na-Donu : Fenyks, 1996. – 416.
25. Polozhennia pro psykholohichnu sluzhbu systemy osvity Ukrainy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0922-99. – Nazva z ekrana.
26. Polozhennia pro psykholohichnu sluzhbu systemy osvity Ukrainy Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z101-93. – Nazva z ekrana.
27. Polozhennia pro tsentralnu ta respublikansku (Avtonomna Respublika Krym), oblasni, Kyivsku ta Sevastopolsku miski, raionni (miski) psykholoho-medyko-pedahohichni konsultatsii [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0931-04. – Nazva z ekrana.
28. Psykholohichni aspekty humanizatsii osvity : knyha dlia vchytelia / za red. H. O. Balla. – Kyiv-Rivne, 1996. – 128 s.
29. Pytannia psykholohii : tezy dopovidei na respublikanskii psykholohichnii
konferentsii [NDI psykholohii URSR; Ukr. viddilennia tov-va psykholohiv SRSR]. – K. : Rad. shkola, 1964. – 292 s.
30. Psykholohycheskaia nauka y pedahohycheskaia praktyka [NYY psykholohyy USSR]. – K. : Rad. shkola, 1983. – 236 s.
31. Sapozhnikova L. S. Pro zv’iazok domahan i tsinnisnykh oriientatsii uchniv / L. S. Sapozhnikova // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 14. – K. : Rad. shkola, 1975. – S. 84–90.
32. Skrypchenko O. V. Zmina dynamiky rozumovoho rozvytku uchniv 1–2-kh klasiv zalezhno vid zmistu i metodiv navchannia / O. V. Skrypchenko // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 4. – K. : Rad. shkola, 1967. – S. 3–10.
33. Tyshchenko S. P. Osoblyvosti vykorystannia psykholohichnykh znan uchyteliamy pry kharakterystytsi nymy osobystosti shkoliara ta rozv’iazuvanni problemnykh pedahohichnykh sytuatsii / S. P. Tyshchenko, O. Yu. Osadko, L. Y. Botina // Psykholohichni problemy vykhovannia, navchannia, aktyvnosti ta rozvytku osobystosti : mater. zvitnoi nauk. sesii Instytutu
psykholohii APN Ukrainy. – T. II. – K., 1993. – S. 59–66.
34. Ukraina v umovakh nezalezhnosti [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://mestectvo.com/istoriya-ukraini/independense.html. – Nazva z ekrana.
35. Yashchyshyn O. O. Osoblyvosti samootsinky pidlitkiv / O. O. Yashchyshyn // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 9. – K. : Rad. shkola, 1970. – S. 128–136.
36. Yashchyshyn O. O. Metodyka doslidzhennia ta porivnialnyi analiz samootsinky profesiinoi prydatnosti uchniv starshykh klasiv / O. O. Yashchyshyn // Psykholohiia: Resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 15. – K. : Rad. shkola, 1976. – S. 139–147.
37. Yashchyshyn O. O. Proforiientatsiini psykhohramy / O. O. Yashchyshyn // Psykholohiia : resp. naukovo-metodychnyi zbirnyk. – Vyp. 28. – K. : Rad. shkola, 1987. – S. 141–147.
38. TsDAVO Ukrainy. NYY psykholohyy ynstytuta psykholohyy USSR Mynysterstva prosveshchenyia USSR. Stenohrama zasidannia vchenykh rad Instytutu pedahohiky ta Instytutu psykholohii" (vid 11 hrudnia 1958 r.). – F. 5141, op. 1, spr. 129, 43 ark.

Переглядів анотації: 63
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Dichek, N. (2017). Українська педагогічна психологія і розроблення питань індивідуалізації навчання школярів у другій половині ХХ ст. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 270-281. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-270-281