Історія становлення і розвитку логоритмічного виховання дітей

  • Svitlana Samarina доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: логоритміка, музично-ритмічне виховання, доров’язберігаючі технології

Анотація

У статті розкрито історико-педагогічний аспект становлення і розвитку логоритмічного виховання дітей. Визначено основні передумови зародження
логоритміки на основі музично-ритмічного виховання Е. Жак-Далькроза, окреслено етапи розвитку логоритміки як науки, що передбачає використання
системи ритмічного, словесно-ритмічного та музично-ритмічного виховання у роботі з дітьми, що мають мовні порушення.

Посилання

1. Hryner V. A. Lohopedycheskaia rytmyka dlia doshkolnykov : posobye lia rabotnykov lohopedycheskykh uchrezhdenyi / V. A. Hryner. – 2-e yzd. – M. : Uchpedhyz, 1958. – 139 s.
2. Volkova H. A. Lohopedycheskaia rytmyka : ucheb. dlia stud. vyssh. ucheb. zavedenyi / H. A. Volkova. – M. : Humanyt. yzd. tsentr "VLADOS", 2002. – 272 s.
3. Nikolai H. Yu. Heneza systemymuzychno-rytmichnoho vykhovannia E. Zhak-Dalkroza ta yii funktsionuvannia v Yevropi / H. Yu. Nikolai // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii : naukovyi zhurnal / MON Ukrainy. – Sumy : SumDPUim. A. S. Makarenka, 2009. – № 2. – S. 361–372.
4. Kontseptsiia rozvytku inkliuzyvnoi osvity / Nakaz MON Nakaz MON № 912 vid 01.10.10 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/. – Nazva z ekrana.
5. Lazarenko O. I. Lohorytmika yak skladova korektsiinoi roboty vchytelia-lohopeda [Elektronnyi resurs] / O. I. Lazarenko. – Rezhym dostupu:
http://ru.calameo.com/read/004606231a9d15636835e. – Nazva z ekrana.
6. Prezliata H. Narodni rukhlyvi ihry ta zabavy / H. Prezliata. – Ivano-Frankivsk : OIPPO, 2007. – 202 s.
7. Prohrama z Lohorytmiky / ukl. L. S. Kuravska; Prohrama z Rytmiky / ukl. Yu. A. Bondarenko; Prohrama z Rytmiky / ukl. O. A. Vovchenko [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/osvita-osib-z-osoblivimi-potrebami/navchalni-programi/korekczijni-programi.html. – Nazva z ekrana.
8. Sahirova O. Lohorytmika / O. Sahirova // Pochatkova osvita. – 2001. – № 36. – S. 9, S.10–11.

Переглядів анотації: 188
Опубліковано
2017-10-26
Як цитувати
Samarina, S. (2017). Історія становлення і розвитку логоритмічного виховання дітей. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (3), 288-290. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-3-288-290