Інтегроване навчання як міждисциплінарна проблема

  • Nina Padun доцент кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Alla Padun доцент кафедри екології Національного авіаційного університету
Ключові слова: нтеграція, міжпредметні зв’язки, міжпредметна інтеграція

Анотація

Стаття присвячена проблемі інтегрованого навчання. На основі аналізу літературних джерел розкрито суть поняття "інтеграція" навчання, її значення, реалізація в навчально-виховному процесі, а також вказується на міжпредметну інтеграцію, визначено педагогічні умови, за яких вона буде результативною та ефективною. Зроблено аналіз останніх публікацій інтегрованого навчання підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах. Досліджено, що ідея інтегрованого навчання прослідковується ще у працях Я. А. Коменського та інших вчених. Наприклад, К. Д. Ушинський створив новий аналітико-синтетичний метод навчання грамоти, інтегрувавши письмо і читання. На початку XX століття у змісті навчальних програм простежується тенденція до повної ліквідації предметної системи та запровадження у навчально-виховному процесі міжпредметних зв’язків, які з часом переросли в проблему інтегрованого навчання. У процесі інтегрованого навчання створюється цілісна система наукових знань, яким притаманний високий ступінь усвідомлення, мобільності та міцності.
Виявлено, що у 70–80-ті рр. минулого століття характерними стали дослідження щодо уточнення змісту понять "міжпредметні зв’язки" та "інтеграція". Нами досліджено, що у загальнонауковій, філософській, психологічній і педагогічній літературі зустрічаються різні означення інтеграції, що пояснюється проникненням інтеграційних процесів не тільки в науку, а й в усі сфери людської діяльності. Нами наведено приклади трактування цього поняття в різних
джерелах. Проаналізовано процес становлення та розвитку інтеграції у 80-х р. ХХ століття, виділено три якісно різні етапи. Схарактеризовано сучасні підходи до розвитку інтеграції. Нині дослідники виділяють три рівні інтеграції. На основі налізу літературних джерел виділено педагогічні умови застосування міжпредметної інтеграції, якими є: дослідження міжпредметної інтеграції як одного з пріритетних напрямів підготовки майбутніх спеціалістів; інтенсифікація, оптимізація навчально-педагогічної діяльності; розробка інтегрованих навчальних планів, програм, навчальних курсів, навчально-методичного забезпечення; використання різних форм, методів, технологій навчальної діяльності й забезпечення послідовності між ними; забезпечення глибокої мотивації навчальної діяльності, активізації розумової діяльності студентів, розвитку креативності в процесі професійної підготовки тощо. Вказано на значення міжпредметної інтеграції в процесі навчання майбутніх спеціалістів.

Посилання

1. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / uklad. i holov. red. V. T. Busel. – K. ; Irpin : VTF "Perun", 2001. – 1440 s.
2. Kendiukhova A. A. Intehratsiini protsesy v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity / A. A. Kendiukhova // Imidzh suchasnoho pedahoha. – 2003. – № 9. – S. 20–22.
3. Kozlovska I. M. Pryntsypy dydaktyky v konteksti intehrovanoho navchannia / I. M. Kozlovska, Ya. M. Sobko // Pedahohika i psykholohiia. – 1998. – № 4.
4. Kozlovska I. M. Intehratsiia ta nastupnist u rozvytku navchalnoho znannia: metodolohichnyi aspekt / I. M. Kozlovska, A. V. Lytvyn // Neperervna profesiina osvita:
teoriia i praktyka : zb. nauk. prats : u 2 ch. / za red. I. F. Ziaziuna, N. H. Nychkalo. – K., 2001. Ch. 2. – 2001. – S. 177–183.
5. Kolomiiets D. I. Intehratsiia znan z pryrodnycho-matematychnykh i spetsialnykh dystsyplin u profesiinii pidhotovtsi uchytelia trudovoho navchannia : avtoref. dys. ... kand.
ped. nauk / Kolomiiets D. I. – K., 2001.
6. Komenskyi Ya. A. Myr chuvstvennykh veshchei v kartynkakh / Ya. A. Komenskyi ; pod red. prof. A. A. Krasnovskoho. – Yzd. 2-e. – M. : Uchpedhyz, 1957. – 351 s.
7. Komenskyi Ya. A. Yzbrannye pedahohycheskye sochynenyia : v 2 t. / Ya. A. Komenskyi. – M. : Pedahohyka, 1982. T. 1. – 1982.
8. Korotkyi terminolohichnyi slovnyk z pedahohiky / uklad. S. H. Melnychuk. – Kirovohrad, 2004.
9. Lesniak N. V. Mizhpredmetni zv’iazky u formuvanni movlennievykh umin maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv : dys. … kand. ped. nauk : spets. 13.00.02 / N. V. Lesniak ;
Rivnenskyi derzh. pedahohichnyi in-t. – Rivne, 1997. – 181s. – Bibliohr.: s. 159–181.
10. Padun N. O. Osoblyvosti form intehrovanoho navchannia u suchasnii shkoli / N. O. Padun, N. Y. Andriiv // Naukovi zapysky NDU im. M. Hoholia. Psykholoho-pedahohichni
nauky. – 2011. – № 1. – S. 82.
11. Pedahohichnyi slovnyk / za red. diisnoho chlena APN Ukrainy M. D. Yarmachenka. – K. : Pedahohichna dumka, 2001.

Переглядів анотації: 133
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Padun, N., & Padun, A. (2017). Інтегроване навчання як міждисциплінарна проблема. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 26-31. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-26-31