Формування предметних компетентостей з біологіїї у профільній школі

  • Valentyna Gaviy доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Svitlana Kovalenko старший викладач кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • Svitlana Pryplavko доцент кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: компетентнісний підхід, предметні компетентності, профільне навчання

Анотація

У статті викладені та обґрунтовані підходи до формування предметних компетентностей як основи профільного навчання старшокласників. Предметні компетентності спрямовані на розвиток особистості, опанування нею фундаментальних ідей і принципів, наукового стилю мислення, усвідомлення
способів діяльності й ціннісних орієнтацій, що дають змогу зрозуміти закономірності перебігу природних явищ, виробити навички безпечного життя в
сучасному високотехнологічному суспільстві й цивілізованої взаємодії з природним середовищем.

Посилання

1. Bondar S. Kompetentnist osobystosti – intehrovanyi komponent navchalnykh dosiahnen uchniv / S. Bondar // Biolohiia i khimiia v shkoli. – 2003. – № 2. – S. 8–9.
2. Havii V. M. MAN Naukovo-doslidnytska diialnist shkoliariv z biolohii / V. M. Havii, S. O. Kovalenko, V. V. Kurson // Metodychni rekomendatsii shchodo pidhotovky
doslidnytskykh robit uchniamy – chlenamy viddilen "khimiia ta biolohiia", "ekolohiia ta ahrarni nauky" Maloi akademii nauk. – Chernihiv, 2012. – S. 25–31.
3. Henkal S. E. Formuvannia predmetnoi kompetentnosti v uchniv profilnykh klasiv na urokakh biolohii / S. E. Henkal // Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. – 2013. – № 4 (30). – S. 127–134.
4. Henkal S. E. Strukturno-orhanizatsiina model profilnoho navchannia biolohii / S. E. Henkal // Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu : zb. nauk. pr. Seriia "Pedahohika ta psykholohiia". – Chernivtsi, 2009. – Vyp. 469. – S. 32–40.
5. Derzhavnyi standart bazovoi ta povnoi zahalnoi serednoi osvity [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.mon.gov.ua. – Nazva z ekrana.
6. Kovalenko S. O. Lektsiino-seminarska systema yak zasib formuvannia kliuchovykh kompetentnostei na urokakh biolohii / S. O. Kovalenko, V. M. Havii // Formuvannia sotsialnykh kompetentnostei osobystosti : naukovo-praktychna konferentsiia. – Nizhyn : Nizhynskyi litsei, 2011. – S. 123–125.
7. Kovalenko S. O. Rozvytok tvorchoi samostiinosti v uchniv u navchalnomu protsesi z biolohii / S. O. Kovalenko // Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia "Aktualni pytannia pryrodnychykh nauk ta metodyka yikh vykladannia" (Nizhyn, 22–23 liutoho, 2012). –
Nizhyn, 2012. – S. 168–169.
8. Kovalenko S. O. Formuvannia sotsialnoi kompetentnosti litseistiv u protsesi navchannia z biolohii / S. O. Kovalenko, V. V. Kurson // Pedahohichnyi obrii : naukovo-metodychnyi zhurnal. – 2014. – № 1 (75). – S. 50–54.
9. Korsakova O. Pohlyblene vyvchennia profilnykh predmetiv: problemy rozrobky zmistu / O. Korsakova // Biolohiia i khimiia v shkoli. – 2007. – № 3.
10. Kurson V. V. Metodychnyi aspekt profilnoho navchannia biolohii / V. V. Kurson, S. O. Kovalenko, L. O. Loban. – Hlukhiv : Hlukhivskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet, 2005. – S. 211–212.
11. Rodyhina I. Diialnisnyi pidkhid do formuvannia bazovykh kompetentnostei uchniv / I. Rodyhina // Biolohiia i khimiia v shkoli. – 2005. – № 1. – S. 34–36.
12. Rodyhina I. Dydaktychni umovy realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v navchanni / I. Rodyhina // Biolohiia i khimiia v shkoli. – 2007. – № 3.
13. Pometun O. I. Kompetentnisnyi pidkhid – naivazhlyvishyi oriientyr rozvytku suchasnoi osvity / O. I. Pometun // Ridna shkola. – 2005. – Cichen. – S. 65–69.
14. Kontseptsiia profilnoho navchannia u starshii shkoli (11.09.2009) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: www.mon.gov.ua. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 30
Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Gaviy, V., Kovalenko, S., & Pryplavko, S. (2017). Формування предметних компетентостей з біологіїї у профільній школі. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 70-76. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-2-70-76