Сучасний урок музичного мистецтва: проблеми та перспективи

  • Olena Hrysiuk доцент кафедри мистецьких дисциплін Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Ключові слова: урок музичного мистецтва, компетентність, проблема

Анотація

У статті зроблено спробу вказати на деякі проблеми та запропонувати шляхи розв’язання найбільш поширених помилок сучасних вчителів музичного мистецтва при підготовці та проведенні уроку; окреслено найближчі перспективи щодо змін у формі, цілеспрямованості, змісті та методичних прийомах проведення уроку музичного мистецтва.

Посилання

1. Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / S. U. Honcharenko. – K. : Lybid, 1997. – 375 s.
2. Huminska O. O. Uroky muzyky v zahalnoosvitnii shkoli : metod. posib. / O. O. Huminska. – Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan, 2008. – 104 s.
3. Kabalevskyi D. B. Vospytanye uma y serdtsa : kn. dlia uchytelia / D. B. Kabalevskyi. – M. : Prosveshchenye, 1984. – 206 s.
4. Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly [Elektronnyi resurs] / Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html. – Nazva z ekrana.
5. Masol L. M. Khudozhno-pedahohichni tekhnolohii v osnovnii shkoli: yednist navchannia i vykhovannia : metod. posib. / L. M. Masol. – Kharkiv : Drukarnia "Madryd", 2015. – 178 s.
6. Oleksiuk O. M. Muzychna pedahohika : navch. posib. / O. M. Oleksiuk. – K. : KNUKiM, 2006. – 188 s.
7. Padalka H. M. Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) / H. M. Padalka. – K. : Osvita Ukrainy, 2010. – 274 s.
8. Panasiuk S. L. Khudozhnia spetsyfika suchasnoho uroku muzychnoho mystetstva [Elektronnyi resurs] / S. L. Panasiuk. – Rezhym dostupu:
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/11461/3/345.pdf. – Nazva z ekrana.
9. Pecherska E. P. Uroky muzyky v pochatkovykh klasakh : navch. posib. / E. P. Pecherska. – K. : Lybid, 2001. – 272 s.
10. Rastruba T. V. Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii na urokakh muzychnoho mystetstva zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv: vyklyky KhKhI stolittia / T. V. Rastruba // Naukovi zapysky [Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia]. Psykholoho-pedahohichni nauky. – 2015. – № 2. – S. 123–126.
11. Rostovskyi O. Ya. Metodyka vykladannia muzyky v pochatkovii shkoli : navch.-metod. posib. / O. Ya. Rostovskyi. – 2-he vyd., dop. – Ternopil : Navchalna knyha –
Bohdan, 2001. – 216 s.
12. Rostovskyi O. Ya. Teoriia i metodyka muzychnoi osvity : navch.-metod. posib. / O. Ya. Rostovskyi. – Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan, 2011. – 640 s.
13. Strikhar O. I. Rozvytok osobystosti ta formuvannia svitohliadnykh oriientatsii suchasnoi molodi zasobamy muzychnoho mystetstva : monohrafiia / O. I. Strikhar. – Kherson : Hrin, 2014. – 304 s.
14. Khalabuzar P. V. Teoryia y metodyka muzнkalnoho vospytanyia : ucheb. posobye / P. V. Khalabuzar, V. S. Popov. – Yzd. vtoroe, pererab. y dop. – SPb. : Lan,
2000. – 224 s.
15. Shkoliar L. V. Teoryia y metodyka muzнkalnoho obrazovanyia detei : nauch.-metod. posobye / L. V. Shkoliar, M. S. Krasylnykova, E. D. Krytskaia y dr. – 2-e yzd. –
M. : Flynta : Nauka,1999. – 336 s.

Переглядів анотації: 88
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Hrysiuk, O. (2017). Сучасний урок музичного мистецтва: проблеми та перспективи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 26-30. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-26-30