Рекомендовано до друку Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 10 від 30.03.2017 р.
Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. – № 1. – 213 с.

Опубліковано: 2017-03-30

МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД