Системно-холістичний контекст методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу

  • Yevheniia Provorova доцент кафедри теорії та методики постановки голосу, докторант кафедри теорії та мето- дики музичної освіти, хорового співу та диригування Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова
Ключові слова: майбутній учитель музики, методологічні підходи, системно- холістичний контекст

Анотація

У межах статті на основі аналізу, систематизації, узагальнення наукових джерел представлено методологічні підходи до дослідження методичної підготовки майбутнього вчителя музики. Системно-холістичний контекст дозволяє розглядати особистість студента у процесі методичної підготовки як вищу форму цілісності, розвиток якої відбувається з урахуванням принципів гармонійного поєднання розумового розвитку з емоційним, творчим, духовним, взаємоповаги. Урахування особистісного і діяльнісного підходів дозволяє розглядати методичну підготовку майбутніх учителів музики як процес залучення учасників праксеологічної діяльності до вокально-діалогової взаємодії на основі суб’єкт-суб’єктних відносин. Системний підхід дає змогу розглядати цей процес у єдності нормативно-цільового, теоретико-методологічного, процесуально-змістового, аналітико-результативного блоків. Відповідно до компетентнісного підходу формування методичної підготовленості пропонується розглядати у процесі вивчення музично-методичних дисциплін, під час педагогічної практики. З урахуванням аксіологічного, праксеологічного підходів відбувається виховання загальнолюдських і культурних цінностей успішної особистості. Ключові слова: майбутній учитель музики, методологічні підходи, системно-холістичний контекст, системний підхід, компететнісний підхід, особистісно зорієнтований підхід, гносеологічний підхід, аксіологічний підхід, праксеологічний підхід.

Посилання

1. Anysymov O. S. Osnovy metodolohycheskoho myshlenyia / O. S. Anysymov. – M., 1989. – 240 s.
2. Bondarevskaia E. V. Humanystycheskaia paradyhma lychnostno-oryentyrovannoho obrazovanyia / Evhenyia Bondarevskaia // Pedahohyka. – 1999. – № 4. – S. 11–17.
3. Vozniuk O. V. Systemno-tsilovyi aspekt kholistychnoi paradyhmy osvity [Elektronnyi resurs] / O. V. Vozniuk // Zbirnyk naukovykh prats. 2016. – № 25. – Rezhym
dostupu: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi.../cgiirbis_64.exe. – Nazva z ekrana.
4. Honcharenko S. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / S. Honcharenko. – K. : Lybid, 1997. – 376 s.
5. Entsyklopediia osvity / APN Ukrainy ; holov. red. V. H. Kremen ; zast. holov. red. O. Ya. Savchenko, V. P. Andrushchenko ; vidp. nauk. sekr. S. O. Sysoieva. – K. : Yurinkom Inter, 2008. – 1040 s.
6. Kozyr A. V. Profesiina maisternist uchyteliv muzyky : teoriia i praktyka formuvannia v systemi bahatorivnevoi osvity : monohrafiia / A. V. Kozyr. – K. : Vyd-vo NPU
im. M. P. Drahomanova, 2008. – 380 s.
7. Kozyr A. V. Vstup do akmeolohii mystetskoi osvity : navch.-metod. posib. dlia mahistriv, vykladachiv mystetskykh dystsyplin, studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv osvity / A. V. Kozyr, V. I. Fedoryshyn. – K. : NPU imeni M. P. Drahomanova, 2011. – 267 s.
8. Kolesnykova Y. A. Pedahohycheskaia praksyolohyia : ucheb. posobye dlia stud. vyssh. ucheb. zavedenyi / Y. A. Kolesnykova, E. V. Tytova. – M. : Akademyia, 2005. – 256 s.
9. Kotarbynskyi T. Razvytye prakseolohyy / T. Kotarbynskyi // Polskoe obozrenye, 1962. – № 12. – S. 13.
10. Myller D. Kholystycheskoe obrazovanye. Pedahohyka predchuvstvyia [Elektronnyi resurs] / D. Myller. – Rezhym dostupu: http://ps.1september.ru/articlef.php?ID=200205007. – Nazva z ekrana.
11. Nova ukrainska shkola [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202 016/08/17/mon.pdf. – Nazva z ekrana.
12. Noveishyi fylosofskyi slovar / cost. A. A. Hrytsanov. – Mn. : Yzd. V. M. Skakun, 1998. – 896 s.
13. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy : u 3 t. – Vyd. druhe, vypr. – K. : Akonit, 2008. T. 1. – 2008. – 862 s.
14. Novykov A. M. Metodolohyia : slovar systemy osnovnykh poniatyi / A. M. Novykov, D. A. Novykov. – M. : Lybrokom, 2013. – 208 s.
15. Oleksiuk O. M. Muzychna pedahohika : navch. posib. / O. M. Oleksiuk. – K., 2006. – 188 s.
16. Oleksiuk O. Pedahohika dukhovnoho potentsialu osobystosti: sfera muzychnoho mystetstva : navch. posib. / O. Oleksiuk, M. Tkach. – K. : Znannia Ukrainy, 2004. – 264 s.
17. Otych O. M. Metodolohichni pryntsypy naukovoho doslidzhennia /O.M. Otych // Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriia "Pedahohichni nauky": zbirnyk. – Chernihiv, 2010. – Vyp. 76. – S. 41–43.
18. Padalka H. M. Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) / H. M. Padalka. – K. : Osvita Ukrainy, 2010. – 274 s.
19. Poplavskaia T. N. Kholystycheskaia paradyhma obrazovanyia kak vozmozhnost vykhoda yz antropolohycheskoho kryzysa [Elektronnyi resurs] / T. N. Poplavskaia. – Rezhym dostupu: http:www.sworld.com.ua/index. php/ru/philosophy-and-philology-113/philosophy-of-education-113/16834-113-0509. – Nazva z ekrana.
20. Profesiina osvita : slovnyk : navch. posib. / uklad. : S. U. Honcharenko, I. A. Zia- ziun, N. H. Nychkalo ta in. ; za red. N. H. Nychkalo. – K. : Vyshcha shk., 2000. – 380 s.
21. Rostovskyi O. Ya. Teoriia i metodyka muzychnoi osvity : navch.-metod. posib. / O. Ya. Rostovskyi. – Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan, 2011. – 640 s.
22. Savchenko O. Ya. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii vyshchii shkoli [Elektronnyi resurs] / O. Ya. Savchenko // Pedahohichni vydannia / e-zhurnal "Pedahohichna nauka: istoriia, teoriia, praktyka, tendentsii rozvytku". – Rezhym dostupu: http://www.intellect-invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical. – Nazva z ekrana.
23. Sysoieva S. O. Problemy neperervnoi profesiinoi osvity: tezaurus naukovoho doslidzhennia / S. O. Sysoieva, I. V. Sokolova / NAPN Ukrainy. In-t pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh, MON, Mariupolskyi derzh. Humanitarnyi un-t – Kyiv : Vydavnychyi Dim "EKMO", 2010. – 362 s.
24. Subetto A. Y. Pryorytety y fylosofyia tselepolahanyia fundamentalnoi nauky v XKhI veke. Transformatsyia paradyhmy unyversytetskoho obrazovanyia [Elektron-
nyi resurs] / A. Y. Subetto. – Rezhym dostupu: http://www.trinitas.ru/rus/doc/avtr/00/0008-00.htm. – Nazva z ekrana.
25. Teplov B.M. Psykholohyia muzykalnykh sposobnostei / B. M. Teplov // Yzbr. trudy : v 2 t. – M. : Pedahohyka, 1985. T. 1. – 1985. – S. 42–222.
26. Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / V. I. Shynkaruk, Ye. K. Bystrytskyi, M. O. Bulatov, A. T. Ishmuratov. – K. : Abrys, 2002. – 742 s.
27. Fylosofyia : ucheb. posob. dlia vysshykh ucheb. zaved. / otv. red. d-r fylos. nauk, prof. V. P. Kokhanovskyi. – 8-e yzd.– Rostov n/D. : Fenyks, 2004. – 576 s.
28. Philosophical Sources of Holistic Education // Turkish journal of Values Education. – 2005. – № 3 (10). – R. 150–161.

Переглядів анотації: 45
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Provorova, Y. (2017). Системно-холістичний контекст методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 49-55. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-49-55