Мелодичний слух як базова здібність у процесі формування музично-інтонаційного мислення

  • Olena Spilioti доцент кафедри музичної педагогіки та хореографії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: мелодичний слух, чуття ладу, музично-інтонаційне мислення

Анотація

У статті розкривається проблема значущості такої базової здібності, як мелодичний слух, у процесі формування музично-інтонаційного мислення.
Проаналізовані різні теоретико-методологічні підходи до розвитку мелодичного слуху. Наголошується, що наявність його відіграє важливу роль у музично- творчій діяльності. Доводиться, що розвинутість мелодичного слуху прямо залежить від наявності внутрішнього слуху, а саме здібності передчувати звучання, оперувати музично-слуховими уявленнями. Завдяки внутрішньому слуху музиканти подумки уявляють звучання твору до його виконання, а також під час виконання, що дозволяє контролювати реальне звучання.

Посилання

1. Asafev B. V. Muzykalnaia forma kak protsess / B. V. Asafev. – L. : Muzyka, 1971. – 376 s.
2. Afanasiev Yu. L. Profesiina pidhotovka muzykanta: uroky Boleslava Yavorskoho / Yu. L. Afanasiev, F. O. Dzhura. – K. : DAKKKiM, 2009. – 128 s.
3. Baevskyi V. S. Myrovozzrenye Yavorskoho y nekotorye tendentsyy sovetskoi kultury / V. S. Baevskyi // Sovetskaia muzyka. – M. : Muzyka, 1980. – S. 156–174.
4. Bychkov Yu. N. O ladovoi nastroike / Yu. N. Bychkov // Voprosy teoryy muzyky. Trudy HMPY ym. Hnesynykh / pod red. T. E. Leie. – M. : HMPY ym. Hnesynykh, 1977. – № 30 – S. 46–60.
5. Davydova E. V. Metodyka prepodavanyia solfedzhyo / E. V. Davydova. – M. : Muzyka, 1986. – 160 s.
6. Robustova L. O. O vzaymodeistvyy muzyky y rechy v protsesse razvytyia muzikalnoho slukha y myshlenyia (tradytsyonnyi y sovremennyi podkhod k probleme) /
L. O. Robustova // Tradytsyy y novatorstvo v muzyke : tezysy Mezhrespublykanskoi nauch.-teoretycheskoi konf., posviashchionnoi 60-letyiu KazSSR y KP Kazakhstana. – Alma-Ata, 1980. – S. 243–246.
7. Teplov B. M. Psykholohyia muzykalnykh sposobnostei / B. M. Teplov. – M.–L. : APN RSFSR, 1947. – 335 s.
8. Tsypyn H. M. Obuchenye yhre na fortepyano : ucheb. posobye dlia stud. ped. yn.-tov po spets. № 2119 "Muzyka y penye" / H. M. Tsypyn. – M. : Prosveshchenye, 1984. – 176 s.
9. Yavorskyi B. L. Yzbrannye trudy/ B. L. Yavorskyi. – M. : Sovetskyi kompozytor, 1987. T. 2, ch. 1. – 1987. – 366 s.
10. Brainyn V. B. Teny na stene, yly Zametky o vozmozhnom podkhode k razvytyiu muzykalnoho myshlenyia u detei [Elektronnyi resurs] / V. B. Brainyn. – Rezhym dostupu: http://www.brainin.org/Method/Teni_na_stene.htm. – Nazva z ekrana.

Переглядів анотації: 240
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Spilioti, O. (2017). Мелодичний слух як базова здібність у процесі формування музично-інтонаційного мислення. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 65-69. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-65-69