Формування асоціативного мислення майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки

  • Oksana Horozhankina доцент кафедри музично-інструментальної підготовки факультету музичної та хореогра- фічної підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
  • Nadiia Ryzhenko магістрантка факультету музичної та хореографічної освіти, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: асоціації, асоціативне мислення, диригентський жест

Анотація

У статті уточнено сутність поняття "асоціативне мислення", розкрито особливості формування диригентського жесту та зміст підготовки студентів у класі хорового диригування, визначено методи ефективного формування асоціативного мислення майбутнього вчителя музики в процесі диригентсько-хорової підготовки.

Посилання

1. Archazhnykova L. H. Metodyka muzykalnoho vospytanyia : ucheb. posob. / L. H. Archazhnykova. – M. : MHZPY, 1990. – 76 s.
2. Bolshoi psykholohycheskyi slovar / sost. B. Meshcheriakov, V. Zynchenko. – M. : Olma-press, 2004. – 794 s.
3. Vynohradov N. D. Devyd Khartly y eho "Nabliudenyia nad chelovekom" / N. D. Vynohradov. – M., 1995. – 100 s.
4. Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / S. U. Honcharenko. – K. : Lybid, 1997. – 375 s.
5. Horskyi V. S. Istoriia ukrainskoi filosofii : Kurs lektsii / V. S. Horskyi. – K. : Naukova dumka, 1997. – 285 s.
6. Zakon Ukrainy "Pro vyshchu osvitu" (2016 roku) [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1662-19. – Nazva z ekrana.
7. Kazachkov S. A. Dyryzhiorskyi apparat y eho postanovka / S. A. Kazachkov. – M., 1996. – 111 s.
8. Martyniuk A. K. Suchasna dyryhentsko-khorova osvita Ukrainy v systemi pedahohichnoi antropolohii / A. K. Martyniuk // Postmetodyka. – 2002. − № 7−8. − 153–157 s.
9. Morozova N. V. Razvytye polymodalnykh muzykalno-obraznykh predstavlenyi v protsesse obuchenyia (na materyale vuzovskoi podhotovky uchytelia muzyky) :
avtoref. dyss. ... kand. ped. nauk : spets. 13.00.08 – "Teoryia y metodyka professyo- nalnoho obrazovanyia" / Morozova N. V. – M., 2005. – 19 s.
10. Olkhov K. A. Voprosy teoryy dyryzhiorskoi tekhnyky y obuchenyia khorovykh dyryzhiorov / K. A. Olkhov. – L., 1999. – 200 s.
11. Fylosofskyi slovar / pod red. Y. T. Frolova. – 7-e yzd., pererab. y dop. – M. : Respublyka, 2001. – 719 s.
12. Tsovianova Y. A. Kryteryy otsenky dyryzhiorskoho zhesta studentov v protsesse obuchenyia dyryzhyrovanyiu s pozytsyi assotsyatyvnoho podkhoda / Y. A. Tsovianova // Vestnyk Moskovskoho hosudarstvennoho unyversyteta kultury y yskusstv. – 2008. – № 3. – 227–230 s.
13. Tsypyn H. M. Psykholohyia muzykalnoi deiatelnosty / H. M. Tsypyn. – M., 2003. – 213 c.

Переглядів анотації: 69
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Horozhankina, O., & Ryzhenko, N. (2017). Формування асоціативного мислення майбутніх учителів музики в процесі диригентсько-хорової підготовки. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 76-82. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-76-82