Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів шкіл мистецтв засобами електронного музичного інструментарію

  • Vasyl Martsyniv аспірант кафедри педагогіки дошкільної, початкової, середньої і вищої освіти та управління навчальним закладом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка
Ключові слова: розвиток творчих здібностей, педагогічні умови, електронний музичний інструментарій

Анотація

У статті визначено та обґрунтовано комплекс педагогічних умов, що впливають на ефективність та успішність розвитку творчих здібностей учнів шкіл
мистецтв засобами електронного музичного інструментарію. Детально розглянуто та охарактеризовано кожну педагогічну умову згідно зі специфікою
навчального процесу шкіл мистецтв із використанням електронного музичного інструментарію.

Посилання

1. Belkyn A. S. Osnovy vozrastnoi pedahohyky : ucheb. posobye dlia stud. vyssh. ped. ucheb. zaved / A. S. Belkyn. – M. : Akademyia, 2000. – 485 s.
2. Bono E. Serioznoe tvorcheskoe myshlenye / E. Bono ; per. s anhl. D. Ya. Onatskaia. – Mn. : Popurry, 2005. – 416 s.
3. Busel V. T. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy / V. T. Busel. – K. ; Irpin : VTF "Perun", 2004. – 1440 s.
4. Honcharenko S. U. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk / S. U. Honcharenko. – K. : Lybid, 1997. – 374 s.
5. Dobrova N. N. Formyrovanye ynformatsyonnoi kompetentsyy uchashchykhsia [Elektronnyi resurs] / N. N. Dobrova, A. V. Krauze. – 2005. – Rezhym dostupu:
http://www.bytic.ru/cue/2005/tezis3.htm. – Nazva z ekrana.
6. Dydenko S. V. Formyrovanye tvorcheskoi aktyvnosty mladshykh shkolnykov v uslovyiakh orhanyzatsyy estetycheskoi otsenochnoi deiatelnosty : dyss. ... kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 / Dydenko S. V. – K., 1987. – 156 s.
7. Kuzyn V.S. Psykholohycheskaia kharakterystyka khudozhestvennykh sposobnostei / V. S. Kuzyn. – M. : Psykholohyia, 1997. – 432 s.
8. Kulachenko O. V. Teoriia i praktyka formuvannia dytiachoho kolektyvu / O. V. Kulachenko, I. V. Molodushkina. – Kh. : Vyd. hrupa "Osnova", 2012. – 144 s.
9. Lobova O. V. Formyrovanye tvorcheskoi aktyvnosty mladshykh shkolnykov v protsesse muzykalno-estetycheskoho vospytanyia : dyss. ... kand. ped. nauk : spets. 13.00.01 / Lobova O. V. – Sumy, 1998. – 220 s.
10. Melnychuk O. S. Slovnyk inshomovnykh sliv / O. S. Melnychuk. – K. : Holovna redaktsiia URE, 1974. – 775 s.
11. Osvitni tekhnolohii : navch.-metod. posib. / O. M. Piekhota, A. Z. Kiktenko, O. M. Liubarska ta in. – K. : A.S.K., 2001. – 256 s.
12. Padalka H. M. Pedahohika mystetstva (teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) / H. M. Padalka. – K. : Osvita Ukrainy, 2008. – 274 s.
13. Rostovskyi O. Ya. Pedahohichni umovy keruvannia protsesom muzychnoho spryimannia shkoliariv : avtoref. dys. ... d-ra ped. nauk : spets. 13.00.01 / Rostovskyi O. Ya. ; Instytut pedahohiky APN Ukrainy. – K., 1993. – 48 s.
14. Rostovskyi O. Ya. Pedahohika muzychnoho spryimannia : navch.-metod. posib. / O. Ya. Rostovskyi. – K. : IZMN, 1997. – 248 s.
15. Rostovskyi O. Ya. Teoriia i metodyka muzychnoi osvity : navch.-metod. posib. / O. Ya. Rostovskyi. – Ternopil : Navchalna knyha – Bohdan, 2011. – 640 s.
16. Terekhova H. V. Tvorcheskye zadanyia kak sredstvo razvytyia kreatyvnykh sposobnostei shkolnykov v uchebnom protsesse : avtoref. dyss. … kand. ped. nauk /
Terekhova H. V. – Cheliabynsk, 2002. – 17 s.
17. Unt Y. E. Yndyvydualyzatsyia y dyfferentsyatsyia obuchenyia / Y. E. Unt. – M. : Pedahohyka, 1990. – 226 s.

Переглядів анотації: 43
Опубліковано
2017-03-30
Як цитувати
Martsyniv, V. (2017). Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів шкіл мистецтв засобами електронного музичного інструментарію. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 94-100. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2017-PP-1-94-100