Феномен професійної рефлексії в контексті вокальної підготовки майбутніх учителів музики

  • Olena Hudz старший викладач кафедри теорії музики і вокалу Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: рефлексія, професійна рефлексія, рефлексивний підхід

Анотація

Стаття присвячена визначенню сутності професійної рефлексії майбутнього вчителя музичного мистецтва і особливостям її формування у студентів в
процесі вокальної підготовки. Рефлексія розглядається як акмеологічна стратегія формування власної виконавсько-педагогічної Я-концепції, яка вміщує
в себе унікальні особливості психологічного проникнення в музичний твір, художньо-естетичного його осягнення і техніко-виконавського втілення його
змісту. Професійна рефлексія вчителя музики включає в себе фіксацію, усвідомлення, оцінку і корекцію власного музичного сприйняття, мислення, фізичних дій
і художніх засобів виразності, що використовуються в кожен момент часу. Розглянуто рефлексивний підхід як теоретико-методологічне підґрунтя вокальної підготовки студентів у педагогічних закладах вищої освіти. Рефлексивний підхід до вокальної підготовки майбутніх вчителів музики, а також відповідні йому педагогічні принципи сприяють цілеспрямованому формуванню у студентів рефлексивних здібностей, рефлексивного мислення, рефлексивної суб’єктної позиції з метою пізнання себе й осягнення художньо-образного наповнення музичного мистецтва. Подальші наукові дослідження будуть присвячені
проблемі формування професійної рефлексії в процесі вокальної підготовки майбутніх учителів.

Посилання

1. Veremchuk, A. M. (2013). Refleksiia u pedahohichnii diialnosti [Reflection in pedagogical activity] Problemy suchasnoi psykholohii – Problems of modern psychology:
zbirnyk naukovykh prats KPNU imeni Ivana Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN. (20). 92–102 [in Ukrainian].
2. Zymniaia, Y. A. (2003). Pedahohycheskaia psykholohyia [Educational psychology]. Moskva [in Russian].
3. Ladenko N. S., Semenov Y. N., & Sovetov A. V. (1990). Refleksyvnaya orhanyzatsyya proektyrovochnoho myshlenyya [Reflective organization of design thinking]
[in Russian].
4. Mytyna, L. M. (2004). Psykholohyya truda y professyonalnoho razvytyya uchytelia [Psychology of work and professional development of teachers]. Moskva [in Russian].
5. Oleksiuk, O. M. (2004). Pedahohika dukhovnoho potentsialu osobystosti: sfera muzychnoho mystetstva [Pedagogy of the spiritual potential of the individual: the sphere of
musical art]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].
6. Padalka, H. M. (2008). Pedahohika mystetstva (Teoriia i metodyka vykladannia mystetskykh dystsyplin) [Art Pedagogy (Theory and Methods of Teaching Arts)]. Kyiv:
Osvita Ukraina [in Ukrainian].
7. Semenov, Y. N., & Stepanov, S. Yu. (1983). Refleksyya v orhanyzatsyy tvorcheskoho myshlenyya y samorazvytyya [Reflection in the organization of creative thinking and self-development] Voprosy psykholohyy – Psychology issues. 2. 35–42 [in Russian].
8. Slobodchykov, V. Y. (1987). Stanovlenyye refleksyvnoho soznanyya v rannem ontoheneze [Formation of reflexive consciousness in early ontogenesis] Problemy
refleksyy: sovremennyye kompleksnye yssledovanyya – Reflection problems: modern complex research. 60–68 [in Russian].
9. Totska, L. O. (2007). Suchasni tendentsii rozvytku vokalnoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv muzyky [Current trends in the development of vocal training for future music teachers] Naukovyi chasopys Nats. ped. un-tu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 14. Teoriia i metodyka mystetskoi osvity – Scientific journal Nat. ped. M. P. Drahomanov
University. Series 14. Theory and Methods of Art Education. (5 (10)). 75–78 [in Ukrainian].
10. Chzhan, Tszintszin (2014). Psykholoho-pedahohichni peredumovy formuvannia refleksii maibutnoho vchytelia muzyky [Psychological and pedagogical change your mind
the form of reflexion of the Maybuty teacher of music] Pedahohika ta psykholohiia – Pedagogy and Psychology. Chernivtsi: Chernivetskyi natsionalnyi universytet.166–170 [in
Ukrainian].
11. Yurova, T. V. (2005). Uslovyia razvytyia pedahohycheskoi refleksyy uchytelia muzyky v protsesse povyshenyia kvalyfykatsyy [Conditions for the development of
pedagogical reflection of a music teacher in the process of continuing education]. Extended abstract of candidate's thesis. Chyta [in Russian].

Переглядів анотації: 43
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Hudz, O. (2019). Феномен професійної рефлексії в контексті вокальної підготовки майбутніх учителів музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 15-20. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-15-20