Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 12 від 30.05.2019 р.

Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. № 1. 166 с.

Опубліковано: 2019-05-31

МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД