Педагогічні умови формування світоглядної культури майбутнього вчителя музики

  • Zhang Jiangan аспірант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: світоглядна культура, вчитель музики, педагогічні умови

Анотація

У статті пропонуються педагогічні умови, які дозволяють найбільш ефективно, цілеспрямовано формувати світоглядну культуру майбутнього вчителя музики. Необхідність їх застосування в навчальному процесі оновленої школи обумовлена сучасними вимогами до діяльності вчителя, який має виступати активним суб’єктом навчального процесу.
На основі системного аналізу наукової літератури визначено, що особливої уваги вимагає формування світоглядної культури вчителя музики, оскільки вона
набуває особливої значущості в його професійній діяльності. Наявність такої культури допомагає розкрити перед учнями глибокий гуманістичний зміст, визначити найважливіші думки і погляди, закладені в творах мистецтва.
Розробка педагогічних умов як основного складника методики формування світоглядної культури студентів ґрунтувалася на поліхудожньому, дискурсивно-інтерпретаційному і гуманно-естетичному підходах, оскільки саме вони найбільше сприяють формуванню світоглядної культури студентів в умовах фахової підготовки. Відповідно були визначені такі педагогічні умови:

1) забезпечення фонду музично-естетичних знань майбутнього вчителя музики;
2) аксіологічна спрямованість світоглядних переконань як особистісних якостей; 3) установка на екстраполяцію світоглядних уявлень у процес музично-
педагогічної діяльності.
Застосування кожної педагогічної умови супроводжувалося використанням пізнавально-пошукових, наочно-текстологічних, аналітико-смислових методів, а
також методів порівняння і зіставлення, рефлексивного кола, спільного коментування мистецьких явищ, стимулювання навчально-пізнавальної діяльності,
мікро-викладання і рольового тренінгу. Завдяки застосованим педагогічним умовам і відповідним методам навчання студенти навчилися висловлювати
власну світоглядну позицію, пов’язану з умінням знаходити й обґрунтовувати професійні проблеми, бачити їх значущість та співзвучність концептуальним
позиціям педагогіки мистецтва.

Посилання

1. Andrushchenko, V. P. (2011). Svitanok Yevropy: problema formuvannia novoho uchytelia dlia ob’iednannia Yevropy XXI st. [The Dawn of Europe: The Problem of Forming a
New Teacher for the Unification of 21 Century Europe]. Kyiv: Znannia Ukrainy [in Ukrainian].
2. Artsyshevskyi, R. A., Bondaruk, S. O., & Vozniak, S. S. (1997). Liudyna v suchasnomu sviti [Man in the modern world]. Kyiv: VTF "Perun" [in Ukrainian].
3. Bekh, I. (2006). Vykhovannia osobystosti: Skhodzhennia do dukhovnosti [Education of the Personality: Ascension to Spirituality]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
4. Hessen, S. Y. (1995). Osnovy pedahohyky. Vvedenye v prykladnuiu fylosofyiu [Fundamentals of pedagogy. Introduction to Applied Philosophy]. Moskva: Shkola-Press [in
Russian].
5. Hrytsenko, Yu. (2015). Mystetstvo v rozvytku khudozhno-estetychnoho svitohliadu osobystosti: retrospektyvnyi analiz [Art in the development of the artistic and aesthetic outlook of the individual: a retrospective analysis] Estetyka i etyka pedahohichnoi dii – Aesthetics and ethics of pedagogical action. Kyiv. (9). 131–139 [in Ukrainian].
6. Zys, A. Ya. (1987). Fylosofskoe myshlenye y khudozhestvennoe tvorchestvo [Philosophical Thinking and Artistic Creation]. Moskva: Yskusstvo, 1987 [in Russian].
7. Tselkovnykov, B. M. (1999). Myrovozzrenye pedahoha-muzykanta v poyskakh smysla: yssledovanye [The worldview of a music teacher in search of meaning: a study]. Е.
Abdullyn (Ed.). Moskva [in Russian].
8. Shcholokova, O. P. (2017). Svitohliadna spriamovanist fakhovoi pidhotovky vchytelia mystetskykh dystsyplin [World-view orientation of professional training of teacher of arts disciplines] Teoriia i metodyka mystetskoi osvity – Theory and methodology of art education. Kyiv: Nauk. chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. 22 (27), 1. 3–8.

Переглядів анотації: 42
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Jiangan, Z. (2019). Педагогічні умови формування світоглядної культури майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 75-81. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-75-81