Сучасні напрямки формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта в умовах фортепіанного навчання

  • Zhou Lianglian аспірантка Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Ключові слова: творча індивідуальність, наукові підходи і принципи, педагог- музикант

Анотація

У статті подано сучасні наукові підходи і принципи формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта. На основі системного аналізу наукової літератури визначено, що головною ознакою творчої особистості є індивідуально-психологічні особливості, які відповідають вимогам творчої діяльності та її успішного здійснення. Відтак провідним завданням вищих педагогічних навчальних закладів стає формування у студентів фахових компетенцій, які проявляються у здатності оригінально мислити, яскраво висловлювати свої думки, знаходити неординарні рішення у складних ситуаціях.
У зв’язку з цим зазначається, що розвиток творчої індивідуальності є системною якістю, котра інтегрує в собі різні компоненти її функціонування в музично-
педагогічній діяльності. Вона ґрунтується на екзистенційному, гуманно-естетичному і культурологічному наукових підходах, оскільки саме вони, з огляду на
специфіку означеного феномену, впливають на динаміку його розвитку впроцесі фахового навчання. Формування творчої індивідуальності майбутнього
педагога-музиканта також має враховувати принципи культурологічної та музикознавчої спрямованості навчального процесу у фортепіанному класі;
забезпечення наступності художньо-творчого розвитку студентів упродовж навчання; стимулювання власної художньо-творчої активності й самостійності, єдності потенційного й актуального в розвитку творчої індивідуальності студентів. Організоване таким чином навчання стає процесом самодетермінації, вільної самореалізації та неперервного саморозвитку студента, що виявляється у різних видах його творчості. Підкреслюється, що вище зазначений процес навчання має базуватися на українській національній мистецькій спадщині, теоретичних надбаннях української педагогіки, а також вивчення досвіду минулих поколінь митців.

Посилання

1. Ball, H. O. (2002). Pryntsyp humanizatsii v zahalnoosvitnii ta profesiinii pidhotovtsi
uchnivskoi molodi [The principle of humanization in the general education and vocational
training of student youth] Psykholohiia osobystisno oriientovanoi profesiinoi pidhotovky molodi –
Psychology of youth-oriented vocational training. Kyiv: Ternopi. 30–52 [in Ukrainian].
2. Hylmanov, S. (1995). Tvorcheskaia yndyvydualnost uchytelia [Teacher's creative
personality]. Tiumen [in Russian].
3. Huseinova, L. V. (2005). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv muzyky do
instrumentalno-vykonavskoi diialnosti [Formation of readiness of future music teachers for
instrumental and performing activities] Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv [in
Ukrainian].
4. Davydov, M. A. (2004). Teoretychni osnovy formuvannia vykonavskoi maisternosti
baianista (akordeonista) [Theoretical bases of formation of the performance skill of the
accordionist]. (3d enl.). Kyiv: Muz. Ukraina [in Ukrainian].
5. Ziaziun, I. A. (2006). Estetychni zasady rozvytku tvorchoi osobystosti. Mystetstvo u
rozvytku osobystostі [Aesthetic foundations of creative personality development. Art in
personality development]. N. H. Nychkalo (Ed.). Chernivtsi: Zelena Bukovyna. 14–36 [in
Ukrainian].
6. Kodzhaspyrova, H. M. (2005). Pedahohycheskaia antropolohyia [Educational
anthropology]. Moskva: Hardaryky [in Russian].
7. Losev, A. F. (1991). Fylosofyia, myfolohyia, kultura [Philosophy, Mythology, Culture].
Moskva: Polytyzdat [in Russian].
8. Otych, O. (2009). Mystetstvo u systemi rozvytku tvorchoi indyvidualnosti maibutnoho
pedahoha profesiinoho navchannia: teoretychnyi i metodychnyi aspekty [Mystery of the system
of development of creative and indivisibility of the Maybuty teacher of professional orientation:
theoretical and methodical aspects]. Chernivtsi: Zelena Bukovyna [in Ukrainian].
9. Morozov, A. V., & Chernylevskyi, D. V. (2004). Kreatyvnaia pedahohyka y
psykholohyia [Creative pedagogy and psychology]. (2nd ed., rev., enl.). Moskva:
Akademycheskyi prospekt [in Russian].
10. Shuhuan, Sh. (2012). Vykonavska diialnist yak chynnyk fakhovoi kompetentnosti
vchytelia muzyky [Performing as a factor in the professional competence of a music teacher]
88
Психолого-педагогічні науки. 2019. № 1
Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. M. P. Drahomanova:
teoriia i metodyka mystetskoi osvity – Scientific journal of the National Pedagogical University.
MP Dragomomanova: theory and methodology of art education. Kyiv. (12 (17)). 68–72 [in
Ukrainian].
11. Shcholokova, O. P. (2017). Novitni pidkhody ta tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi
vchytelia mystetskykh dystsyplin [New approaches and technologies in the professional training
of art teachers]. Innovative processes in education. AMEET Sp. z o.o., Lodz, Poland. 238−246
[in Ukrainian].

Переглядів анотації: 44
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Lianglian, Z. (2019). Сучасні напрямки формування творчої індивідуальності майбутнього педагога-музиканта в умовах фортепіанного навчання. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 82-89. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-82-89