Методика формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва

  • Nataliia Ashykhmina кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музично-інструментальної підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: майбутні вчителі музичного мистецтва, компетентнісний підхід, ключові компетенції

Анотація

У статті розглянуто проблему формування фахової компетентності студентів мистецько-педагогічних вишів. Уточнено ключові компетенції майбутніх учителів музичного мистецтва. Під фаховою компетентністю майбутнього вчителя музичного мистецтва розуміється освоєна студентом система фахових знань, умінь, здібностей, цінностей та особистісних якостей, яка відповідає вимогам фахової підготовки в межах мистецько-педагогічного вишу і забезпечує компетентне виконання фахової діяльності. Структурними компонентами досліджуваного феномена є: мотиваційно-ціннісний, фахово-когнітивний, фахово-діяльнісний і рефлексивно-творчий.
На думку автора, формування досліджуваного феномена – це цілеспрямований поетапний безперервний процес прогресивного особистісного удосконалення й
перетворення студентів, що відповідає вимогам музично-педагогічної фахової діяльності.
Основою методики є такі педагогічні принципи, як-от: систематичності і послідовності, доступності, фахової доцільності, мотивації, міжособистісної взаємодії та діалогового спілкування суб’єктів художньо-освітнього процесу.
Реалізація мети методики забезпечується певними педагогічними умовами: створення фахово-зорієнтованого середовища; актуалізація цінності фахового розвитку; залучення майбутніх учителів музики до самоорганізації фахового навчання, самоосвіти і самовдосконалення; організація зовнішніх викладацьких впливів, які активізують особистісні фахово-прогресивні зміни студентів.
У процесі формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва виокремлено етапи, зокрема такі, як-от: теоретико-адаптаційний, фахово-діяльнісний, фахово-творчий і фахово-дослідний. На кожному етапі запропоновано використовувати певні форми і методи з метою формування досліджуваного феномена.

Посилання

1. Reber, A. (Eds.). (2000). Bolshoi tolkovуi psykholohycheskyi slovar [Great explanatory psychological dictionary]. (R. S. Bolshovoi, Trans). Moskva: Veche, AST, 2000. (Vol. 2 (P–Ya)) [in Russian].
2. Dobrynyna, T. N. (2003). Pedahohycheskye uslovyia prymenenyia ynteraktyvnыkh form obuchenyia v pedahohycheskom vuze [Pedagogical conditions for the use of interactive
forms of teaching at a pedagogical university]. Extended abstract of candidate’s thesis. Novosybyrsk [in Russian].
3. Kalinin, V. O. (2005). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia inozemnoi movy zasobamy dialohu kultur [Form of professional competence of the Maybuty
teacher of the foreign language with interruptions to the dialogue of cultures]. Extended abstract of candidate’s thesis. Zhytomyr [in Ukrainian].
4. Serhyenko, Y. N. (2015). Stanovlenye professyonalnoi kompetentnosty budushchykh pedahohov muzykantov v uslovyiakh varyatyvnoho yspolzovanyia form obuchenyia [Formation
of professional competence of future musicians-musicians in the context of the varied use of training forms]. Extended abstract of candidate’s thesis. Saratov [in Russian].
5. Slastenyn, V. A. (2008). Professyonalyzm uchytelia kak yavlenye pedahohycheskoi kultury [Professionalism of a teacher as a phenomenon of pedagogical culture]. Pedahohycheskoe
obrazovanye y nauka – Teacher Education and Science. (12), 4–15 [in Russian].

Переглядів анотації: 50
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Ashykhmina, N. (2019). Методика формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 96-102. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-96-102