Формування моральної культури майбутніх учителів хореографії в контексті Нової української школи

  • Oksana Horozhankina кандидат педагогічних наук, доцент кафедри музично-інструментальної підготовки факультету музичної та хореографічної підготовки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського
Ключові слова: моральна культура, Нова українська школа, майбутні вчителі хореографії

Анотація

У статті розглядаються актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів для Нової української школи. Підкреслюється, що майбутній учитель хореографії повинен не тільки володіти сучасними педагогічними технологіями, але й мати високий рівень моральної культури, оскільки від сформованості моральної культури вчителя значною мірою залежить рівень духовно-морального виховання підростаючого покоління.
Визначено зміст поняття "моральна культура майбутнього вчителя хореографії", яке розглядається нами як інтегрована якість особистості, що містить в собі сукупність знань про моральні цінності, моральну поведінку та норми моралі, їх відповідність загальнолюдським та національним уявленням про сутність моральних цінностей; передбачає сформованість ціннісних орієнтацій, емпатії, толерантності, здатність до рефлексії та саморегуляції і проявляється у самореалізації та активній життєвій позиції особистості.
Розроблено критерії сформованості моральної культури у майбутніх учителів хореографії: мотиваційно-когнітивний, емоційно-ціннісний, творчо-рефлексивний. Доведено, що народний танець є ефективним засобом формування моральної культури особистості в системі мистецької освіти, оскільки акумулює в собі художньо-історичний досвід поколінь, відображає моральні цінності людських взаємин, багатство громадянських чеснот, сприяє вихованню молоді на національній культурі.
Автором представлено методику формування моральної культури майбутніх учителів хореографії, яка здійснювалася з урахуванням особистісно-орієнтаційного, аксіологічного, творчо-діяльнісного підходів, та принципи, які складали основу організаційно-методичної системи формування моральної культури майбутніх учителів хореографії: гуманізації, ціннісного ставлення до навчально-виховного процесу; наочності; безперервності.

Посилання

1. Burdeina, L. I. (2005). Formuvannia moralnoi kultury studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv torhovelno-ekonomichnoho profiliu [The form of moral culture of students of higher primary mortgages in the trade and economic profile]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ternopil [in Ukrainian].
2. Vasianovych, H. Vybrani tvory [Selected works]. (Vols.1–7; Vol. 7). Lviv: Norma [in Ukrainian].
3. Kremen, V. H. (Eds.) (2008). Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education ]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].
4. Lehka, S. (2001). Tradytsii narodnoi kultury v ukrainskii khoreohrafii. Pytannia kulturolohii [Traditions of folk culture in Ukrainian choreography]. Issues of cultural studies – Issues of cultural studies. Kyiv: KNUKiM. (17). 28–37 [in Ukrainian].
5. Moskalova, L. Yu. (2011). Teoretyko-metodychni zasady vykhovannia u maibutnikh uchyteliv moralno-etychnoi kultury [Theoretical and methodological principles of education of
future teachers of moral and ethical culture]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
6. Necheporenko, L. S. (2001). Ontopedahohika ta invaironmentalna pedahohika [Ontopedagogy and environmental pedagogy]. Kharkiv: Osnova [in Ukrainian].
7. Pedahohichnyi slovnyk (1997). [Pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
8. Sukhomlynska, O. (2004). Vykhovannia yak sotsialnyi protses: osoblyvosti suchasnykh transformatsiinykh zmin [Education as a social process: features of contemporary transformational changes]. Shliakh osvity – The path of education. 2, 2–6 [in Ukrainian].
9. L. Hrynevych, O. Elkin, S. Kalashnikova, I. Kobernyk, V. Kovtunets ta in. Nova Kontseptsiia ukrainskoi shkoly [New Concept of Ukrainian School]. Hryshchenko, M. (Ed.).
URL: http://www.oblosvita.mk.ua/attachments/article/3935/ [in Ukrainian].
10. Sydorenko, V. V. Kontseptualni zasady Novoi ukrainskoi shkoly: kliuchovi kompetentnosti, tsinnisni oriientyry, osvitni rezultaty [Conceptual foundations of the New Ukrainian School: key competencies, value orientations, educational outcomes]. URL: http://lib.iitta.gov.ua/710778/1/ [in Ukrainian].
11. Tarantseva, O. O. Formuvannia fakhovykh umin maibutnikh uchyteliv khoreohrafii zasobamy ukrainskoho narodnoho tantsiu [Formation of professional skills of future teachers of
choreography by means of Ukrainian folk dance]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
12. Kutsenko, S. V. (Eds.). (2015). Teoriia i metodyka narodno-stsenichnoho tantsiu [The theory and methodology of folk-dance]. Uman [in Ukrainian].
13. Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. (1997). Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 43
Опубліковано
2019-05-31
Як цитувати
Horozhankina, O. (2019). Формування моральної культури майбутніх учителів хореографії в контексті Нової української школи. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 129-138. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-1-129-138