Основні аспекти когнітивного компонента мистецької компетентності майбутнього керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва

  • Y. Y. Lipovetska аспірантка кафедри педагогіки, початкової оcвіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: мистецька компетентність, декоративно-прикладне мистецтво, когнітивний компонент мистецької компетентності

Анотація

У статті розкрито зміст поняття "мистецька компетентність" як складова професійної підготовки майбутнього керівника гуртка, що відображає сукупність особистісних якостей і здібностей, психологічних станів, знань, умінь і навичок, необхідних для досягнення високого рівня її розвитку. Розкрито особливості використання декоративно-прикладного мистецтва як засобу розвитку мистецької компетентності. Встановлено, що формування мистецької компетентності включає не тільки природні ресурси і резерви особистості, але і ті утворення, які сформовані в індивіда в результаті соціалізації і безперервної освіти. Розглянуто сутність когнітивного компонента мистецької компетентності як системи знань та розвинутих пізнавальних процесів, що забезпечують пізнання. Окреслено, що на інформаційно-пізнавальному етапі формуються теоретичні знання як концептуальний засіб, розвивається емоційно-чуттєва сфера та мислення, розвивається мотивація до власної художньо-естетичної діяльності.

Посилання

1. Buchkivska, H. V. (2019). Systema profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv na zasadakh narodnoho dekoratyvno-uzhytkovoho mystetstva [The system of professional training of future primary school teachers on the basis of folk arts and
crafts]. Extended abstract of Doctor’s. Ternopil [in Ukrainian].
2. Volkova, E. V. (1976). Proyzvedenyia yskusstva – predmet ectetycheskoho analyza [Works of art – a subject of aesthetic analysis]. M. V. Ovsiannykova (Ed.). Moskva: Yzd-vo MHU [in Russian].
3. Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
4. Horbatiuk, R. M. (2012). Interpretatsiina kompetentnist yak komponent profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kompiuternoho profiliu [Interpretive competence as a component of the professional training of future computer engineer educators]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy – Bulletin of the National Academy of State Border Guard Service of Ukraine. Vyp. 2. URL: http://nbuv.ua/-
UJRN/Vnadps_2012_2_4 [in Ukrainian].
5. Korol, A. (2016). Khudozhno-hrafichna kompetentnist uchniv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv yak pedahohichna problema [Artistic and graphic competence of pupils of secondary schools as a pedagogical problem]. Zbirnyk naukovykh prats – Collection of scientific works. 2, 165–174. URL: https://library.udpu.edu.ua/library_files/-zbirnuk_nayk_praz/2016/2/19.pdf [in Ukrainian].
6. Kuzminskyi, A. I. (2003). Pedahohika [Pedagogy]. Kyiv: Znannia-Pres [in Ukrainian].
7. Makarenko, V. I. (2016). Struktura systemy fakhovykh kompetentnostei maibutnikh likariv [The structure of the system of professional competencies of future doctors.]. Imidzh suchasnoho pedahoha – The image of the modern teacher. 7, 37–40. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2016_7_11 [in Ukrainian].
8. Sotska, H. I. (2014). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia estetychnoi kultury maibutnikh uchyteliv obrazotvorchoho mystetstva v pedahohichnykh universytetakh [Theoretical and methodological principles of formation of aesthetic culture of future teachers of
fine arts in pedagogical universities]. O. M. Otych (Ed.). Kyiv: In-t obdarovanoi dytyny [in Ukrainian].
9. Tverdokhlib, S. S. (2018). Kohnityvnyi komponent u konteksti formuvannia interpretatsiinoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv khoreohrafii [A cognitive component in the context of forming the interpretive competence of future choreography teachers]. Naukovi zapysky – Proceedings. Series "Pedagogical Sciences". URL: https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/167/53.pdf [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 125
Опубліковано
2019-12-02
Як цитувати
Lipovetska, Y. Y. (2019). Основні аспекти когнітивного компонента мистецької компетентності майбутнього керівника гуртка декоративно-прикладного мистецтва. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (4), 105-109. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2019-PP-4-105-109