Формат вивантаження даних

  

Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 5 від 28.11.2019 р.
Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. № 4. 150 с.

Опубліковано: 2019-12-02

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА