SYSTEM WARTOŚCI KSZTAŁCĄCYCH SIĘ OSÓB DOROSŁYCH

  • I. Borysiuk podyplomowy Katedry Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej, Niżyński Państwowy Uniwersytet im. M. Gogola, Ukraina
  • Y. Novhorodska кandydat nauk pedagogicznych, profesor nadzwyczajny Katedry Pedagogiki. Edukacji Podstawowej i Zarządzania Oświatą, Niżyński Państwowy Uniwersytet im. M. Gogola, Ukraina
  • A. Szala student studiów podyplomowych przygotowania pedagogicznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska

Анотація

Artykuł aktualizuje problematykę tworzenia systemu wartości jako aksjologicznej podstawy człowieka. Określona zostaje istota zjawiska "wartości"; ujawniono główne stanowiska naukowe naukowców krajowych i zagranicznych na temat badanego zjawiska. Dokonano analizy terminologii podanej w literaturze naukowej na ten temat. Przeanalizowano hierarchię wartości końcowych i instrumentalnych współczesnego człowieka. Autorzy opisują czynniki wpływające na kształtowanie wartości życiowych. Przeanalizowano wpływ płci na kształtowanie się ich systemu wartości. Analiza porównawcza systemu wartości uczących się przedstawicieli różnych płci oraz kobiet i mężczyzn nie zajmujących się edukacją.
Badane są różnice w preferencjach wartości między mężczyznami i kobietami, którzy otrzymują wykształcenie, a nieuczącymi się przedstawicielami różnych płci. Zbadano różnice płci w preferencjach wartości między kobietami (mężczyznami), które otrzymują wykształcenie, a tymi, które go nie otrzymują.

Посилання

1. Chałas, K. (2015). Społeczno-kulturowe uwarunkowania wyboru i afirmacji wartości środowiskowych przez młodzież z gimnazjów wiejskich, [w:] Wartości w pedagogice [Socio-cultural determinants of the choice and affirmation of environmental values by youth from rural junior high schools, [in:] Values in pedagogy]. Rodzina i szkoła środowiskami urzeczywistniania wartości – Family and school as environments of realizing values. W. Furmanek, A. Długosz (Ed.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów [in Polish].
2. Czakon-Tralski, D & Borecka, W. (2018). To co w życiu ważne czyli hierarchia wartości polskich i białoruskich studentów [What is important in life, i.e. the hierarchy of values of Polish and Belarusian students]. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice [in Polish].
3. Denek, K. (2005). Wartości w edukacji szkolnej, [w:] Wartości w pedagogice [Values in school education, [in:] Values in pedagogy]. Furmanek W. (Ed.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów–Warszawa [in Polish].
4. Denek, K. (2015). Wartości w kontekście edukacji i nauk o niej, [w:] Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie wartości [Values in the context of education and science, [in:] Values in pedagogy. Realizing your values]. W. Furmanek, A. Długosz (Ed.). Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów [in Polish].
5. Długosz, A. (2015). Rozwijanie umiejętności wykorzystania czasu zadaniem rodziców w procesach wychowania do wartości [Developing the ability to use time as the task of parents in the processes of education to values]. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów [in Polish].
6. Ignatczyk, W. (2002). System wartości rodzinnych młodzieży polskiej końca XX wieku [The system of family values of Polish youth at the end of the 20th century]. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Centrum Badań nad Rodziną, Poznań [in Polish].
7. Łobocki, M. (2007). W trosce o wychowanie w szkole [For the sake of education at school]. Oficyna, Wydawnicza "Impuls", Kraków [in Polish].
8. Nowak, S. (2011). System wartości społeczeństwa polskiego [The value system of Polish society]. Uniwersytet Warszawski, "Studia Socjologiczne 2011" [in Polish].
9. Ostrowska, U. (2016). Wartość, [w:] Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej [Value, [in:] Encyclopedia of Pedagogical Axiology]. K. Chałas, A. Maj (Ed.). POLWEN, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom [in Polish].
10. Piątek, T. (2015). Sztuka wydobywania człowieczeństwa – podstawowa wartość wychowania [The art of bringing out humanity – the basic value of education]. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów [in Polish].
11. Znaniecki, F. (1974). Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości [Present people and the civilization of the future]. Wydawnictwo PWN, Warszawa [in Polish].

Переглядів анотації: 98
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Borysiuk, I., Novhorodska, Y., & Szala, A. (2020). SYSTEM WARTOŚCI KSZTAŁCĄCYCH SIĘ OSÓB DOROSŁYCH. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 27-39. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-27-39