DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI

  • T. Chernenko старший викладач кафедри дошкільної освіти Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, аспірантка кафедри ортопедагогіки, ортопсихології та реабілітології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
  • R. Novhorodskyi кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Україна
  • S. Borisyuk кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Україна
  • N. Chwedoruk аспірантка педагогічної підготовки Державного вищого професійного училища м. Хелм, Польща

Анотація

Pilnym problemem z zakresu pedagogiki społecznej jest określenie teoretycznych i prawnych podstaw funkcjonowania prawa osób z niepełnosprawnościami do nauki. Ta kwestia wymaga dalszego rozwoju i poprawy. Problem ten odgrywa znaczącą rolę i cieszy się dużym zainteresowaniem współczesnego społeczeństwa. Artykuł analizuje problem integracji osób niepełnosprawnych we współczesnym społeczeństwie ukraińskim. Każde dziecko ma prawo do rozwoju i uczenia się wśród rówieśników. Indywidualne cechy rozwoju dziecka z upośledzeniem umysłowym są uważane nie za jego wady, ale za bariery i zasoby na drodze do udanej socjalizacji i formacji we współczesnym społeczeństwie. Analizowane są teoretyczne aspekty edukacji włączającej w przedszkolach i liceach ogólnokształcących w Polsce, cechy jej organizacji i możliwości poszerzenia dostępności dla osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rozwoju społecznego oraz potrzeb i celów osób z niepełnosprawnościami. Rozważane są sposoby i formy współdziałania instytucji publicznych w rozwiązywaniu tego problemu. Przeanalizowano polskie ramy prawne dotyczące zapewnienia warunków integracji młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym środowisku. Zbadano stan integracji takich dzieci z przestrzenią edukacyjną placówek edukacyjnych. Nacisk kładzie się na prawo dzieci upośledzonych umysłowo do edukacji jako jednego z warunków ich pomyślnej integracji ze społeczeństwem.

Посилання

1. Bełza, M. (2015). Systemy edukacji osób umiarkowanie i znacznie oraz głęboko niepełnosprawnych intelektualnie (na przykładzie rozwiązań w Anglii, Republice Czeskiej i Polsce) [Education systems of people with moderate and severe and deep intellectual disabilities (on the example of solutions in England, the Czech Republic and Poland)]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice [in Polish].
2. Grygier, U. (2019). Edukacja włączająca w aspekcie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego [Inclusive education in terms of the organization of psychological and pedagogical assistance and special education]. Z doświadczeń szkoły – From the school experience. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa [in Polish].
3. Janiszewska, A. & Materka, E. (2015). Dlaczego edukacja włączająca? w: Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – wyzwanie dla JST [Why Inclusive Education? in: A child with a disability in kindergarten and mainstream school – a challenge for local government units]. Grabowska A. (Ed.). Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa [in Polish].
4. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych z dnia 01 sierpnia 1997 r. [Charter of the Rights of Persons with Disabilities of August 1, 1997]. (M.P. 1997, nr 50, poz. 475) [in Polish].
5. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997.]. (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 483) [in Polish].
6. Konwencja o Prawach Dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989 r. [The Convention on the Rights of the Child was adopted by the United Nations General Assembly on November 20, 1989]. (Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526) [in Polish].
7. Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych [Convention on the Rights of Persons with Disabilities]. (Dz. U. 2012, poz. 1169) [in Polish].
8. Kowalski, M. H. (2014). Uczniowie niepełnosprawni w polskim szkolnictwie powszechnym, w: Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace [Disabled students in Polish primary education, in: The Quarterly of the College of Economics and Social Studies and Work]. Szkoła Główna Handlowa – Warsaw School of Economics. nr 3, (http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/czasopisma/kwartalnik/archiwum/Strony/numery_- opublikowane_w_2014.aspx), [dostęp: 04.02.2020 r.] [in Polish].
9. Okoń, W. (1998). Nowy słownik pedagogiczny [New pedagogical dictionary]. Wydawnictwo Naukowe "Żak". Warszawa [in Polish].
10. Rafał-Łuniewska, J. (2017). Wczesne wspomaganie rozwoju w teorii i praktyce [Early development support in theory and practice]. Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa [in Polish].
11. Piotrowicz, R. (2017). Zrozumieć niepełnosprawność: wspomaganie w uczeniu – wskazówki dla rodziców, nauczycieli i terapeutów, w: Wczesne wspomaganie rozwoju w teorii i praktyce. J. Rafał-Łuniewska (Ed.). Ośrodek Rozwoju Edukacji. Warszawa [in Polish].
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych [Regulation of the Minister of National Education of 7 September 2017 on judgments and opinions issued by adjudicating teams operating in public psychological and pedagogical counseling centers]. (Dz. U. 2017, poz. 1743) [in Polish].
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym [Regulation of the Minister of National Education of 9 August 2017 on the conditions for organizing education, upbringing and care for disabled, socially maladjusted children and adolescents and at risk of social maladjustment]. (Dz. U. 2017 poz. 1578) [in Polish].
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim [Regulation of the Minister of National Education of 23 April 2013 on the conditions and manner of organizing revalidation and educational classes for children and adolescents with severe mental retardation]. (Dz. U. 2013 poz. 529) [in Polish].
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli [Regulation of the Minister of National Education of February 28, 2019 on the detailed organization of public schools and public kindergartens]. (Dz. U. 2019 poz. 502) [in Polish].
16. Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania dziecka [Regulation of the Ministry of National Education of 24 August 2017 on organizing early child support]. (Dz. U. 2017, poz. 1635) [in Polish].
17. Szczepkowska, K. (2019). Edukacja włączająca w szkole-szanse i wyzwania [Inclusive education at school – opportunities and challenges]. Ośrodek Rozwoju Edukacji – Education Development Center. Warszawa [in Polish].
18. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997, zmieniona ustawą z dnia 10 mają 2018 r. [The Act on Vocational and Social Rehabilitation and Employment of Disabled Persons of August 27, 1997, amended by the Act of May 10, 2018]. (Dz. U. 2018 poz. 1076) [in Polish].
19. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. [The Education Law of December 14, 2016]. (Dz. U. 2017 poz. 59) [in Polish].

Переглядів анотації: 35
Опубліковано
2020-07-01
Як цитувати
Chernenko, T., Novhorodskyi, R., Borisyuk, S., & Chwedoruk, N. (2020). DZIECKO Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 121-132. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2020-PP-2-121-132