ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

  • N. Losyeva доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • V. Dubrovskyi старший викладач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Ключові слова: початкова освіта, початкова школа, молодший школяр

Анотація

У статті автором уточнено зміст інтерактивних інноваційних методів таприйомів навчання, наведено найбільш уживані інтерактивні методи навчання
учнів початкової школи; обґрунтовано доцільність застосування інтерактивних технологій на уроках математики. За допомогою теоретичного аналізу наукових досліджень та публікацій визначено, що застосування інтерактивних технологій під час занять забезпечує сприятливі умови для співробітництва та успішної взаємодії, а отже, й можливості втілити в життя основні принципи особистісно орієнтованого навчання. Інтерактивні технології слід поступово включати у навчальний процес, комбінуючи традиційні методи та прийоми навчання з новітніми, інтерактивними. Висвітлено, що можливим є застосування інтерактивних новітніх технологій навчання на уроках математики у 5 етапів: мотивація навчальної діяльності; оголошення теми уроку та очікуваних результатів; надання необхідної та актуальної інформації; робота над інтерактивною вправою, завдання – центральний елемент уроку; підведення підсумків уроку або рефлексія та оцінка результатів. Надано детальну характеристику даних етапів інтерактивного заняття з математики у початковій школі. Зазначено, що організація навчання з інтерактивними технологіями може викликати деякі труднощі для вчителя. Учителю необхідно використовувати творчий підхід під час вибору методів та прийомів навчання, визначення змісту та структури уроку; використовувати інтерактивні технології від простих до складних; встановити гуманну та доброзичливу атмосферу в класі. Пояснено, що впровадження новітніх інтерактивних технологій в освітній процес має бути поступовим. Доведено, що застосування інтерактивних інноваційних технологій на уроках математики уможливлює створення навчального середовища, що надає змогу учням сформувати характер, виробити новий світогляд, розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення, знаходити і реалізовувати індивідуальний хист та можливості. Слід додати, що інтерактивні інноваційні вправи також позитивно впливають на розвиток математичних здібностей школярів, стимулюють бажання учнів вивчати математику.

Посилання

1. Ahirova, T. O. (2010). Interaktyvni tekhnologii: kooperatyvna forma orhanizatsii diialnosti uchniv na urokakh z matematyky [Interactive technologies: cooperative form of
students’ activities organization in mathematics lessons]. Matematyka v shkolakh Ukrainy – Mathematics in schools of Ukraine. 7. 2 – 7 [in Ukrainian].
2. Hryntsevych, M. P. (2010). Vykorystannia interaktyvnykh metodiv navchannia na urokakh matemayky yak sposib formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti uchniv [The
application of interactive teaching methods in mathematics lessons as a means to form students’ communicative competence]. Matematyka v shkolakh Ukrainy – Mathematics in schools of Ukraine. 1. 10–14 [in Ukrainian].
3. Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text [in Ukrainian].
4. Dubrovska, L.O., Samoilenko, O.V. & Dubrovskyi, V.L., (2014). Hotovnist uchytelia pochatkovykh klasiv do uprovadzhennia interaktyvnykh tekhnologii navchannia [Readiness of primary school teachers to introduce interactive teaching technologies]. Virtu s: Scientific Journal. M.A. Zhurba (Ed.) [in Ukrainian].
5. Pometun, O.I., Pyrozhenko, L.V. & Bida, O.A. (2011). Zastosuvannia interaktyvnykh tekhnolohii u navchanni molodshykh shkoliariv [The use of interactive technologies in the education of primary school students]. Ternopil [in Ukrainian].
6. Kucherova, H. M. & Yahodnikova, V. V. (2012). Interaktyvni vpravy ta igry [Interactive exercises and games]. Kharkiv [in Ukrainian].
7. Miroshko, L. P. (2010). Urok matematyky iz zastosuvanniam interactyvnykh tekhnologii u 4 klasi [Mathematics lesson with the application of interactive technologies in the
4th grade]. Pochatkove navchannia ta vykhovannia – Primary education and upbringing. 5 (225). 33–34 [in Ukrainian].
8. Onoprienko, O., Lystopad, N., & Skvortsova, S., (2014). Kompetentnisnyi pidkhid do navchannia matematyky [Competence approach to mathematics teaching]. Kyiv: Redaktsiia hazet z doshkilnoi ta pochatkovoi osvity [in Ukrainian].
9. Onoprienko, O. V. (2010). Predmetna matematychna kompetentnist yak dydaktychna kategoriia [Subject mathematical competence as a didactic category]. Pochatkova
shkola – Primary education. 11. 3–10 [in Ukrainian].
10. Pobirchenko, N. (2004). Interaktyvne navchannia v systemi novykh osvitnikh tekhnologii [Interactive teaching in the system of new educational technologies]. Pochatkova
shkola – Primary education. 10. 8–10 [in Ukrainian].
11. Pometun, O. I., & Pyrozhenko, L. V. (2004). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnologii navchannia [Modern lesson. Interactive teaching technologies]. Kyiv [in Ukrainian].
12. Profesiinyi rozvytok vchyteliv matematyky: idei ta metodyky vykladannia [Professional development of mathematics teachers: ideas and methods of teaching]. URL:
https:nfuok.com.uf
13. Rudenko, N. M. (2015). Zastosuvannia interactyvnykh tekhnologii z vykorystanniam IKT na zaniattiakh dystsyplin matematychnoho tsyklu [The application of
interactive technologies with the use of ICT in lessons of mathematical cycle disciplines]. Informatyka ta inform. tekhnologii v navch. zakl. – Informatics and inform. technologies in teaching. lock. 4 (57). 41–47 [in Ukrainian].
14. Rudenko, N. M. (2015). Interaktyvne navchannia na urokakh matematyky v pochatkovii shkoli [Interactive teaching in math lessons in primary school]. Pochatkova shkola –
Primary education. 12. 45–48 [in Ukrainian].
15. Tsarova, S. Ye. (2014). Metodyka vykladannia matematyky v pochatkovii shkoli [Methods of mathematics teaching in primary school]. Moskva [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 129
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Losyeva, N., & Dubrovskyi, V. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОЦІ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 59-67. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-59-67