Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 10 від 25.03.2021 р.
Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 1. 146 с.

Опубліковано: 2021-04-09

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ