СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У МІЖКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

  • M. Ostrovska кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ
  • A. Ostrovsky аспірант Мукачівського державного університету
Ключові слова: початкова освіта, педагогіка партнерства, сім’я

Анотація

У роботі показано, що в умовах переходу від знаннєвої до компетентнісноїпарадигми значна увага в освітній системі України приділяється комплексному
реформуванню всієї шкільної системи. Для створення інноваційного освітнього середовища в оновленій і реформованій початковій школі важливо створити
умови для залучення до освітнього процесу сім’ї учня, громади, в якій вона проживає, а сам процес здійснювати під керівництвом підготовленого вчителя,
який володіє загальними та фаховими компетенціями педагогіки партнерства. Увага акцентується на тому, що в міжкультурному середовищі, в якому
переплелися культури, релігії, традиції та звичаї багатьох народів, сім’я з її родинними зв’язками, краще за інші суспільні інституції формує в дитини почуття унікальності, важливості та суттєвості її існування. Саме в сімейному середовищі починається розвиток характеру, основ культури та соціальної природи дитини, формуються її мотиваційні основи до освітнього процесу, тут вона приймає перші рішення щодо себе як особистості. Формулу успіху реформ освіти в міжкультурному середовищі автори представляють у такий спосіб: автономність школи й академічна свобода вчителів, ефективна співпраця з батьками учнів і громадою, помножені на загальну відповідальність, дають змогу отримати нову якість освіти в реформованій школі. Для ефективної реалізації державної політики школі, яка здійснює освітню діяльність в міжкультурному середовищі, насамперед, потрібен учитель, якому повною мірою притаманні риси комунікабельного інноватора, освітнього стратега, фасилітатора, з розвиненими креативністю та критичним мисленням, здатністю до творчої діяльності і високим рівнем відповідальності за свої дії. Саме такому вчителю, творчо використовуючи переваги педагогіки партнерства та створене інноваційне середовище в школі, яка здійснює освітній процес в міжкультурному суспільстві, до снаги підготувати критично мислячого учня,  озброєного достатніми знаннями для подальшого навчання в базовій, а пізніше і в профільній старшій школі.

Посилання

1. Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity: dokument vid 27.10.2016 r. [Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity: dokument vid 27.10.2016 r.] URL:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (data zvernennia: 25.01.2021 r.) [in Ukrainian].
2. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 r. [About education: Law of Ukraine of 05.09.2017]. № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/ed20170905#Text (data zvernennia: 23.01.2021 r.) [in Ukrainian].
3. Pro povnu zahalnu seredniu osvitu: Zakon Ukrainy vid 16.01.2020 r. [On complete general secondary education: Law of Ukraine of 16.01.2020]. № 463-IX. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20/ed20200116#Text (data zvernennia: 20.01.2021 r.) [in Ukrainian].
4. Pro Natsionalnu stratehiiu rozbudovy bezpechnoho i zdorovoho osvitnoho seredovyshcha u novii ukrainskii shkoli: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.05.2020 r. [On the
National Strategy for Building a Safe and Healthy Educational Environment in the New Ukrainian School: Decree of the President of Ukraine of 25.05.2020]. № 195/2020. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/195/2020#Text (data zvernennia: 15.01.2021 r.) [in Ukrainian].
5. Poradnyk dlia vchytelia. «Nova ukrainska shkola» [Teacher's guide. "New Ukrainian school"]. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-
vchytelya.pdf (data zvernennia: 10.01.2021 r) [in Ukrainian].
6. Lymar, Yu. M. & Chekan, Yu. M. (2019). Novi profesiini roli vchytelia v umovakh Novoi ukrainskoi shkoly [New professional roles of a teacher in the conditions of the New
Ukrainian school]. Innovatsiina pedahohika – Innovative pedagogy. 15. Vol. 2. 100–103 [in Ukrainian].
7. Khymynets, V. V. (2018). Onovlennia pochatkovoi lanky osvity v konteksti yevrointehratsiinoi polityky Ukrainy [Renewal of primary education in the context of Ukraine's
European integration policy]. Uchytel pochatkovoi shkoly – Primary school teacher. 9. 3–5 [in Ukrainian].
8. Khymynets, V., Holonič, J. & Khymynets, V. (2020). Innovative educational activities. Fairmont: Academic publishing Fairmont [in English].
9. Khymynets, V. V. & Kiryk, M. Yu. (2012). Innovatsii v pochatkovii shkoli [Innovations in primary school]. Ternopil: Mandrivets [in Ukrainian].
10. Malenkova, L. Y. (2000). Pedahohy, rodytely y dety [Teachers, parents and children]. Moskva: Pedahohycheskoe obshchestvo Rossyy [in Russian].
11. Pukhta, O. (2006). Spivpratsia batkiv ta shkoly u vykhovanni ditei [Cooperation of parents and schools in raising children]. Pedahohichnyi poshuk – Pedagogical search. 3 (5). 74–75 [in Ukrainian].
12. Khaletska, L. L. (2013). Kompetentnisnyi pidkhid i «znannieva» paradyhma: poshuk shliakhiv peretynu y vzaiemodii v systemi pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity [Competence approach and "knowledge" paradigm: search for ways of intersection and interaction in the system of postgraduate pedagogical education]. Postmetodyka – Postmethodology. 6 (115). 47–51 [in Ukrainian].
13. Orzhekhovska, V. M. (2007). Vzaiemodiia navchalnoho zakladu i simi: stratehii, tekhnolohii, modeli [Interaction between school and family: strategies, technologies, models]. Kharkiv: Tochka [in Ukrainian].
14. Povidaichyk, O. S. & Kozubovskyi, R. V. (2020). Formuvannia tolerantnosti studentiv u polikulturnomu seredovyshchi zakladu vyshchoi osvity [Formation of tolerance of students in the multicultural environment of higher education institution]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Pedahohika ta psykholohiia» – Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Pedagogy and Psychology". 1 (11). 87–89 [in Ukrainian].
15. Ostrovska, M. Ya. (2020). Naukovo-metodychni zasady formuvannia krytychnoho myslennia v maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly [Scientific and methodological bases of formation of critical thinking in future primary school teachers]. Osvitni innovatsii: filosofiia, psykholohiia, pedahohika – Educational innovations: philosophy, psychology, pedagogy. Vol. 1. 83–87 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 108
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Ostrovska, M., & Ostrovsky, A. (2021). СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ, ЯКА ЗДІЙСНЮЄ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС У МІЖКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 84-93. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-84-93