ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • V. Kovaleva начальник відділу кадрів, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін ПВНЗ «Київський інститут бізнесу та технологій»
Ключові слова: правова культура, майбутні менеджери з адміністративної діяльності, можливості навчальних дисциплін у контексті формування правової культури

Анотація

У статті розглянуто професійну характеристику майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності та розкрито можливості навчальних дисциплін у контексті проблеми формування правової культури майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності. Аналіз наукової, нормативної та навчальної літератури дозволяє констатувати, що реалізація правової освіти у ЗВО передбачає створення відповідних умов у процесі вивчення правових дисциплін, які мають забезпечувати розвиток особистості майбутнього фахівця, передусім правовий, його творчу самореалізацію як свідомого громадянина України, а також сприяє формуванню високого рівня правової культури, що дозволить йому ефективно розв’язувати правові ситуації в обраній галузі професійної діяльності. Значні можливості для формування правової культури майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» мають навчальні дисципліни («Економічний аналіз підприємства», «Економічна теорія», «Методи розробки та прийняття управлінських рішень», «Менеджмент. Теорія та історія менеджменту», «Менеджмент якості», «Бухгалтерський та управлінський облік»), у яких пропонується розглянути питання щодо свободи особистості, волі та соціальних регуляторів взаємин у суспільстві, відносини особистості і держави, правове регулювання відносин з громадянами тощо. Проведене дослідження не вичерпує багатогранності теоретичних і практичних пошуків розв’язання проблем. Перспективним вважаємо вивчення стану сформованості правової культури в майбутніх менеджерів з адміністративної діяльності.

Посилання

1. Hetman, A., Herasina, L. & Danylian O. (2013). Pravove vykhovannia v suchasnii Ukraini [Legal education in modern Ukraine]. Kharkiv: Pravo [in Ukrainian].
2. Hryshchenko, L. V. (2020). Formuvannia pravovoi kultury maibutnikh uchyteliv u navchalno-vykhovnomu seredovyshchi pedahohichnoho koledzhu [Formation of legal culture of future teachers in the educational environment of the pedagogical college]. Candidate’s thesis. Sloviansk [in Ukrainian].
3. Hrubich, D. Yu. (2008). Innovatsiini zasady zahalnopravovoi pidhotovky maibutnoho vchytelia [Innovative principles of general legal training of future teachers]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
4. Gornostaeva, I. N. (2002). Formirovanie professionalno vazhnikh kachestv lichnosti budushhikh menedzherov [Formation of professionally important personality traits of future managers]. Candidate’s thesis. Bryansk [in Russian].
5. Dymochkina, V. (2012). Pravova kultura osobystosti u strukturi filosofskoho ta psykholoho-pedahohichnoho znannia [Legal culture of specialness and structure of
philosophical and psycho-pedantic knowledge]. Molod i rynok – Youth and the market. 12 (95). 140–144 [in Ukrainian].
6. Ivanova, N. H. (2012). Formuvannia profesiino vazhlyvykh yakostei – vazhlyva umova uspishnoho vykhovannia [Formation of professionally important qualities is an important condition for successful education]. Pedahohichnyi dyskurs – Pedagogical discourse. 12. 163–165. [in Ukrainian].
7. Liubarets, V. V. (2019). Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky v umovakh informatsiino-osvitnoho seredovyshcha [Formation of professionally important qualities is an
important condition for successful education]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
8. Menedzher (upravytel) z administratyvnoi diialnosti [Manager (manager) of administrative activities]. Retrieved from https://jobs.ua/dkhp/articles-3666 [in Ukrainian].
9. Natsionalna prohrama pravovoi osvity naselennia (2001). [National program of legal education of the population]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy – Official Gazette of Ukraine. 3. 37–44 [in Ukrainian].
10. Pidlisnyi, Ye. V. (2019). Formation of legal culture of future bachelors in economics in the process of professional training [Formation of legal culture of future bachelors in
economics in the process of professional training]. Candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].
11. Podberezskyi, M. K. (1997). Formuvannia pravovoi kultury studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv [Formation of legal culture of students of higher
pedagogical educational institutions]. Extended abstract of Doctor’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].
12. Ponomarova, M. S. (2014). Problemy i perspektyvy navchannia ta pidhotovky menedzheriv [Problems and prospects of learning and preparation managerial]. Biznes-
navihator – Business navigator. 2. 203–208 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 82
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Kovaleva, V. (2021). ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ З АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 125-131. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-125-131