ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  • I. Protsenko кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
Ключові слова: професійні компетентності, майбутні вчителі, міждисциплінарний простір

Анотація

У статті у процесі аналізу філософської, науково-педагогічної літератури виявлено вимоги Нової української школи до професійної підготовки вчителя, а
саме: формування педагога нового типу, необхідність мати добру професійну підготовку, яка залежить від певних якостей особистості, володіти якостями
(володіти організаторськими здібностями, бути всебічно розвинутим, володіти оптимізмом, мати любов до життя, розвивати чуйність, гуманно ставитися
до людей та творчо мислити). З’ясовано, що сучасний учитель має постійно працювати над собою, швидко вчитися, опановувати нові технології, миттєво
змінюватися, щоб відповідати швидкоплинним вимогам суспільства. Він поступово перестає бути джерелом знань, а має навчити молоде покоління
організовувати процес засвоєння знань Мета дослідження полягала у визначенні професійних компетентностей майбутніх учителів Нової української школи під час проходження педагогічноїпрактики. Дослідження здійснювалося у міждисциплінарному просторі гуманітарних дисциплін. Для досягнення поставленої мети було застосовано теоретичні методи дослідження – загальнонаукові: аналіз, синтез, класифікація, зіставлення, порівняння та узагальнення; конкретнонаукові: вивчення нормативно-правових документів щодо підготовки педагогічних кадрів, термінологічний аналіз науково-педагогічної літератури для порівняння різних підходів до розв’язання проблеми дослідження, системно-структурний метод для з’ясування взаємозв’язку та взаємодії структурних елементів педагогічної практики. В результаті з’ясовано, що до основних професійних компетентностей майбутніх учителів, що формуються у процесі проходження педагогічної практики, належать: здійснення перспективного і поточного планування змісту усіх видів роботи; визначення і реалізація у взаємозв'язку розвиваючих та виховних завдань, використання різноманітних прийомів психолого-педагогічної дії з урахуванням індивідуальних особливостей дітей; обґрунтований вибір і застосування методів, форм і прийомів під час проведення занять. Уперше виявлено, що професійна підготовка майбутнього вчителя Нової української школи повинна бути націлена на формування умінь самостійно вчитися, самовдосконалюватися, адже від нього чекають професіоналізму в діяльності, відповідального та творчого ставлення до своєї праці. Саме в процесі практики виявляються суперечності між наявним і необхідним запасом знань, що виступає рушійним чинником безперервної самоосвіти.

Посилання

1. Bykova, M. (2016). Komunikatyvni aspekty samovyznachennia kreatyvnoi osobystosti [Communicative aspects of self-determination of creative personality]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii – Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. 5. 260–267. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_5_35 [in Ukranian].
2. Budianskyi, D. V. (2017). Napriamky vykorystannia zdobutkiv rytoryky v protsesi rozvytku rytorychnoi kultury vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu [Directions of using the achievements of rhetoric in the process of development of rhetorical culture of a teacher of higher education]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. 1. 38–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/-Nvuuped_2017_1_10 [in Ukranian].
3. Nova ukrainska shkola [New Ukrainian school]. URL: http: // mon.gov.ua [in Ukranian].
4. Lazariev, M. O. (2016). Pedahohichna tvorchist [Pedagogical creativity]. (2d ed.). Sumy: FOP Tsoma S. P. [in Ukranian].
5. Zеer, Е. F. (2003). Psykholohyia professyi [Psychology of professions]. Moscow: Akademyia [in Ukranian].
6. Polozhennia pro provedennia praktyky studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy [Regulations on the practice of students of higher educational institutions of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93 [in Ukranian].
7. Protsenko, I. I. (2013). Evrystychnyi dialoh u formuvanni profesiino-tvorchykh umin maibutnoho vchytelia [Heuristic dialogue in the formation of professional and creative skills of the future teacher]. Profesiino-tvorcha samorealizatsiia maibutnoho pedahoha v innovatsiinii osviti – Professional and creative self-realization of the future teacher in innovative education. Lazarieva M. O. (Eds.). Sumy: SumDPU imeni A. S. Makarenka [in Ukranian].
8. Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII [On higher education: Law of Ukraine of 01.07.2014 № 1556-VII]. URL: zakon.rada.gov.ua›laws/1556-18 [in English].
9. Sbruieva, A. A. (2015). Do problemy D (digital)-innovatsii u vyshchii osviti: aktualnyi stan ta perspektyvy rozvytku [On the problem of D (digital)-innovation in higher education: current status and prospects] Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. № 8. 170–186. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_8_21 [in Ukranian].
10. Volkova, N. (2016). Pidhotovka vykladacha vyshchoi shkoly yak stratehichne zavdannia. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi
Ukrainky. 3. 11–18 [in Ukranian].

Переглядів анотації: 95
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Protsenko, I. (2021). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 132-140. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-132-140