ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

  • K. Shcherbakova кандидатка педагогічних наук, професорка кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету
Ключові слова: професійна готовність вихователя, психолого-педагогічний супровід, діти з особливими потребами

Анотація

У статті висвітлюється одна з актуальних проблем сучасної педагогічної науки – проблема розвитку дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. Значущість і можливість розв’язання цієї проблеми в теоретичному аспекті доведено у дослідженнях багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених (Н. Ашиток, Н. Бричок, А. Катаєва, А. Колупаєва, С. Миронова, А. Обухівська, О. Платонова та ін.). Як доводять науковці, розвиток дітей з особливими потребами та особливими можливостями у навчанні потребує створення відповідних умов забезпечення соціалізації дитини й формування в неї емоційно-позитивного ставлення до навчання і розглядається в контексті організації психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини та організації спільної діяльності її зі здоровими однолітками в інклюзивних групах закладів дошкільної освіти. Доведено, що значний вплив на результат освітньої діяльності таких дітей має саме їх перебування в інклюзивній групі й змістовна спільна діяльність зі здоровими однолітками, що відбувається завдяки психолого-педагогічному супроводу.
Готовність вихователя до корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають особливі потреби у навчанні, залежить від його цілеспрямованої професійної
підготовки у закладах вищої освіти. Така підготовка забезпечує, по-перше, теоретичну психолого-педагогічну підготовленість майбутнього вихователя, по-друге – надає йому можливість опанувати організаційно-комунікативними вміннями, що спрямовані на встановлення партнерських взаємин зі всіма суб’єктами освітнього процесу: діти з особливими освітніми потребами, їхні батьки та медико-психолого-педагогічні фахівці закладу освіти. Важливим компонентом готовності вихователя та його асистента до роботи з дітьми, які мають особливі потреби у навчанні, є сформованість у нього загальнопедагогічних компетентностей та відповідних особистісних якостей майбутнього фахівця: демократичність, толерантність, відповідальність, креативність, емпатія тощо.
Готовність вихователя до забезпечення супроводу розвитку дітей з особливими освітніми потребами має відповідати основним вимогам, які висуваються
у державно-нормативних документах до професіоналізму сучасного педагога.

Посилання

1. Brychok, S. & Shaliieva, Y. (2020). Diahnostyka yak osnova psykholoho-pedahohichnoho suprovodu ditei z obmezhenymy mozhlyvostiamy zdorov’ia [Diagnosis as a
basis for psychological and pedagogical support of children with disabilities]. Innovatyka u vykhovanni – Innovation in education. 12. 93–103 [in Ukrainian].
2. Kataeva, A. & Strebeleva, E. Didakticheskie ihry v obuchenii doshkol’nikov s otkloneniyami v razvitii [Didactic games in teaching preschoolers with developmental
disabilities. Moskva [in Russia].
3. Kolupaieva, A. (2016). Inkliuzyvna osvita: vid osnov do praktyky [Inclusive education: from basics to practice. Kyiv [in Ukrainian].
4. Platonova, O. H. (2019). Problema sotsializatsii ditei z obmezhenymy osoblyvostiamy [The problem of socialization of children with disabilities]. Visnyk cherkaskoho universytetu im. B. Khmelnytskoho – Bulletin of Cherkasy University. B. Khmelnytsky. 1. 171–176 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 205
Опубліковано
2021-04-09
Як цитувати
Shcherbakova, K. (2021). ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 141-146. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2021-PP-1-141-146