ПРОСВІТА БАТЬКІВ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї

Ключові слова: освіта дорослих, просвіта, батьківська просвіта

Анотація

У межах статті піднімається надзвичайно актуальна проблема для сучасності, яка пов’язана із освітою та просвітою батьків, які виховують дітей дошкільного віку. Обґрунтовано актуальність вищезазначеної проблеми дослідження. З’ясова- но, що сьогодення, яке характеризується надзвичайно швидким темпом соціальних, освітніх, наукових, економічних та політичних змін, згубно вплива- ють на соціальне середовище загалом, а висока зайнятість батьків – на процес виховання дітей дошкільного віку зокрема. Внаслідок цього погіршуються сто- сунки між дітьми та батьками, утворюється бар’єр у спілкуванні, довірі, взаєморозумінні, взаємопідтримці. Постійна зайнятість дорослих відмежовує їх від суті проблем розвитку та виховання та від можливості підвищити власний рівень педагогічних знань та умінь. Саме період дошкільного дитинства потре- бує тісного контакту та взаємозв’язку дітей із батьками. У межах розгляду проблеми батьківської просвіти було проаналізовано джерела наукової літератури психолого-педагогічного спрямування. У процесі аналізу наукової літератури було розглянуто різні підходи до визначення понять «освіта дорослих», «педагогічна освіта та просвіта батьків», та уточнено зміст понят- тя «педагогічна культура батьків». Також було визначено основні завдання психолого-педагогічної освіти та просвіти батьків, які виховують дітей дошкіль- ного віку. З’ясовано, що існує багато об’єктивних причин, які визначають необхідність активізації педагогічної освіти та навчання батьків. Виокремлено одну із найголовніших причин, яка полягає у необхідності передачі батькам ефек- тивного практичного досвіду розвитку, виховання і навчання дітей-дошкільників. На основі вивчення психолого-педагогічної літератури було визначено, що освіта дорослих та просвіта батьків є основною умовою підвищення їх педагогічної культури та ефективності партнерської взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї. З’ясовано, що процес педагогічної просвіти сприяє збагаченню знань батьків про особливості розвитку дітей дошкільного віку, їх базові потреби та потенційні можливості, а також практичних умінь та навичок щодо організації процесу розвитку, виховання та навчання особистості дитини зазначеного віку.

Посилання

1. Hlosarii Yevropeiskoho prostoru vyshchoi osvity [Glossary of the European Higher
Education Area]. (I.I. Babyn, V.A. Lykova, I.H. Pavlova, M.V. Yakovlieva (Ed.)). Chebykina O.Ya.
(Eds.). Odesa: Vydavets M.P. Cherkasov, 2011 [in Ukrainian].
2. Desnova, I.S. (2010). Formuvannia pedahohichnoi kultury batkiv ditei rannoho viku v
umovakh doshkilnoho navchalnoho zakladu [Formation of pedagogical culture of parents of
young children in the conditions of preschool educational institution]. Candidate’s thesis /
Respublikanskyi vyshchyi navchalnyi zaklad "Krymskyi humanitarnyi universytet". Yalta [in
Ukrainian].
3. Kotyrlo, T.V. & Shcherbyna, D.V. (2019). Osvita i prosvita batkiv, chleniv rodyn
[Education and enlightenment of parents, family members]. Kiyv: IPOOD imeni Ivana Ziaziuna
NAPN. Ukrainy [in Ukrainian].
4. Lukianova, L.B. (2011). Kontseptsiia osvity doroslykh v Ukraini [The concept of adult
education in Ukraine]. Nizhyn: PP Lysenko M.M. [in Ukrainian].
5. Stadnik, N.V. (2019). Formuvannia pedahohichnoi kultury batkiv ditei rannoho viku
yak pedahohichna problema [Formation of pedagogical culture of parents of young children as a
pedagogical problem]. Narodna osvita: elektronne naukove fakhove vydannia. 1(37).
URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=5566 (data zvernennia: 10.01.2022) [in
Ukrainian].
6. Tsurkan, T.H. (2018). Formuvannia pedahohichnoi kultury batkiv molodshykh
shkoliariv u vzaiemodii sim’i i shkoly [Formation of pedagogical culture of parents of junior
schoolchildren in the interaction of family and school]. Candidate’s thesis. Chernivtsi [in
Ukrainian].
7. Tsurkan, T.H. (2014). Pedahohichna osvita batkiv [Pedagogical education of parents].
Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka – Pedagogical process: theory and practice. Kyiv:
EKMO [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 295
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Bobro, L. (2022). ПРОСВІТА БАТЬКІВ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЇХ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЕФЕКТИВНОЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА СІМ’Ї. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 30-35. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-30-35