Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.
Протокол № 11 від 28.04.2022 р.

Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. № 1. 122 с.

Опубліковано: 2022-05-04

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ