ПРОБЛЕМНІСТЬ У НАВЧАННІ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

  • N. Lukashova Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя http://orcid.org/0000-0002-4134-9685
Ключові слова: проблемність у навчанні, творче мислення, органічна хімія

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність питання проблемності в навчанні в процесі розвитку творчого мислення на уроках з органічної хімії у школі. На основі ґрунтовного аналізу та систематизації психолого-педагогічної та методичної літератури уточнено сутність понять «узагальнення», «система- тизація», «проблемне навчання», охарактеризовано функції теоретичних знань, їхнє значення у розкритті діалектики пізнання. Доведено, що проблемне навчан- ня, в основі якого лежить принцип пошукової навчально-пізнавальної діяльності, забезпечує засвоєння учнями хімічних знань на конструктивному та творчому рівнях складності, тобто узагальнення матеріалу стає процесом перетворення наукових знань на особистий здобуток учнів. На прикладі вивчення вуглеводнів у курсі органічної хімії окреслено ланцюг проблемних ситуацій, що за умови поступового аналізу, порівняння та узагаль- нення навчального матеріалу та використання творчого підходу під час розв’язання цих ситуацій, дає учням можливість засвоювати світоглядні ідеї залежності властивостей органічних сполук від будови і взаємного впливу атомів у молекулах, принципи взаємоперетворення органічних речовин у природі, їхню різноманітність та генетичний зв’язок, розкривати роль органічної хімії в розвитку господарства й значення в розв’язанні практичних проблем сьогодення. Автором проаналізовано шляхи посилення на сучасному етапі теоретичних основ органічної хімії в старшій школі, зокрема й впровадження курсу за вибором «Органічні речовини», який орієнтує на новий підхід до узагальнення знань про органічні сполуки з позиції електронних ефектів у молекулах, які зумовлюють реакційну здатність речовин і цілеспрямований перебіг властивих їм хімічних реакцій. Слід додати, що цей підхід також спрямований на вдосконалення природничо-наукових та хімічних предметних компетенцій.

Посилання

1. Burynska, N.M. (1987). Metodyka vykladannia khimii (teoretychni osnovy) [Methods
of teaching chemistry (theoretical foundations)]. Kyiv: Vyshcha shk., Holovne vyd-vo [in
Ukrainian].
2. Velychko, L.P. (2006). Teoriia i praktyka navchannia orhanichnoi khimii u
zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Theory and practice of teaching organic chemistry in
general educational institutions]. Kyiv: Heneza [in Ukrainian].
3. Velychko, L. (2020). Navchalna prohrama kursu za vyborom «Orhanichni rechovyny.
11 klas» [Curriculum of the elective course «Organic substances. Grade 11»]. Biolohiia i khimiia
v ridnii shkoli – Biology and chemistry in native school, 2, 33–36 [in Ukrainian].
4. Honcharenko, S.I. (1977). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical
dictionary]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].
5. Instruktyvno-metodychni rekomendatsii shchodo vyvchennia v zakladakh zahalnoi
serednoi osvity navchalnykh predmetiv ta orhanizatsii osvitnoho protsesu v 2018–2019 n.r.
[Instructional and methodical recommendations regarding the study of educational subjects and
the organization of the educational process in general secondary education institutions in 2018–
2019]. Biolohiia i khimiia v ridnii shkoli – Biology and chemistry in native school, 2018, 5 (128),
2–12 [in Ukrainian].
6. Lukashova, N.I. (2010). Stanovlennia i rozvytok metodyky navchannia khimii v
zahalnoosvitnikh shkolakh Ukrainy [Formation and development of chemistry teaching methods
in secondary schools of Ukraine]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in Ukrainian].
7. Palamarchuk, V.F. (2000). Yak vyrostyty intelektuala [How to raise an intellectual].
Ternopil: Navchalna knyha «Bohdan» [in Ukrainian].
8. Prohrama z khimii dlia 10–11 klasiv zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Chemistry
program for 10-11 grades of general secondary education institutions]. Profilnyi riven
(zatverdzhena MON Ukrainy vid 23.10.2017 r. № 1407). Prohramu rozmishcheno na ofitsiinomu
veb-saiti MON Ukrainy (https://goo.gl/fwh2BR/) [in Ukrainian].
9. Samusenko, Yu. (2012). Vzaiemnyi vplyv atomiv u molekuli: prychyny i naslidky
[Mutual influence of atoms in a molecule: causes and consequences]. Biolohiia i khimiia v
suchasnii shkoli – Biology and chemistry in modern school, 5, 2–7 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 40
Опубліковано
2022-11-21
Як цитувати
Lukashova, N. (2022). ПРОБЛЕМНІСТЬ У НАВЧАННІ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗНАНЬ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 54-60. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-54-60