ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЗИЧНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВЕ АРАНЖУВАННЯ»

  • T. Rastruba Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя http://orcid.org/0000-0003-2232-1190
  • K. Kushnir Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського http://orcid.org/0000-0002-3356-9813
Ключові слова: музично-комп’ютерні технології, комп’ютерні програми, хорове аранжування

Анотація

Модернізація системи освіти України передбачає зміну змісту процесу навчання майбутніх професіоналів в області комп’ютерної музики. Враховучи специфіку підготовки викладачів-музикантів, перетворюється і підхід у виборі сучасного освітнього інструментарію. Це дозволяє підкреслити особливості професійної музичної освіти в Україні. Актуальність даної теми зумовлена широким використанням комп’ютера у сучасній музично-педагогічній практиці, значним обсягом наукових праць у сфері теорії комп’ютерних технологій і недостатнім його використанням у навчально- творчому процесі студентами ЗВО. Метою даної статті є розкриття та аналіз сучасних підходів до використання та застосування музично-комп’ютерних технологій при вивченні курсу з хоро- вого аранжування та їх важливий вплив на якість підготовки майбутніх викла- дачів-музикантів. У статті описані етапи навчання, які відбуваються при вивченні дисципліни «Хорове аранжування» та зосереджено увагу на необхідності впровадження в навчальний процес інноваційних підходів, методів, форм і засобів навчання з вико- ристанням різних видів технічних засобів, а саме: комп’ютер, синтезатор, електронні підручники, інтернет-технології та сучасні музично-комп’ютерні програми. Значне місце в аналітичному огляді літератури зайняли опубліковані матеріали про застосування комп’ютерних технологій у музичній освіті. Здійснений аналіз основних досліджень і публікацій з даної проблеми, а також власні спостереження авторів привели до висновку, що використання сучасних музично-комп’ютерних технологій є вкрай необхідними на заняттях з хорового аранжування. Активі- зація самостійної роботи студентів при виконанні творчих завдань з хорового аранжування за допомогою комп’ютерних програм «Нотний редактор» та комп’ютерних музичних програм для запису, обробки та аранжування хорових творів сприяє активізації навчання та зацікавленості студентів майбутньою професією. Комп’ютеризація навчального процесу визначає самостійну роботу студентів як більш незалежну та творчу; дає студентам можливість працю- вати з різними джерелами інформації, записувати, обробляти хорові твори і власну створену музику із застосуванням сучасних музично-комп’ютерних прог- рам та ефективно використовувати їх у подальшій музичній діяльності.

Посилання

1. Kushnir, K.V. (2018). Vykorystannia muzychno-kompiuternykh tekhnolohii u protsesi
pidhotovky studentiv mystetskykh fakultetiv [Use of music and computer technologies in the
process of training students of art faculties]. Naukovi zapysky Vinny-tskoho derzhavnoho
pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho – Scientific notes of Vinnytsia
State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsiubynskyi. Vinnytsia: TOV «Nilan-LTD»
[in Ukraine].
2. Kushnir, K.V. & Sidorova I.S. (2021). Khoroznavstvo ta khorove aranzhuvan-nia
[Choral studies and choral arrangements]. Vinnytsia: TOV «TVORY» [in Ukraine].
3. Rastruba, T.V. (2019). Metodychni rekomendatsii do vyvchennia ta orhaniza-tsii
samostiinoi roboty studentiv dystsypliny «Kompiuterne aranzhuvannia khorovykh tvoriv» dlia
zdobuvachiv pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity za spetsialnistiu 025 «Muzychne
mystetstvo» haluzi znan 02 «Kultura i mys-tetstvo» [Methodological recommendations for
studying and organizing independent work of students of the discipline «computer arrangement
of choral work» for students of the first (Bachelor’s) level of higher education in the specialty 025 «musical art» branches of knowledge 02 «culture and art»]. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia [in
Ukraine].
4. Teriaieva, L. (2019). Zastosuvannia muzychnykh informatsiinykh tekhnolohii pry
vyvchenni navchalnoi dystsypliny «Khorove dyryhuvannia» [Application of musical information
technologies in the study of the academic discipline «choral conducting»]. Osvitolohichnyi dyskurs
– Educational discourse, 1–2, 272–285 [in Ukraine].
5. Iuferova, H.V. (2021). Muzychni kompiuterni tekhnolohii v komunikatsiinykh
protsesakh u suchasnii ukrainskii muzytsi [Musical computer technologies in communication
processes in modern Ukrainian music]. Sumy [in Ukraine].
6. Bilozerska, A., Kushnir, K., Belinska, T., Rastruba, T., & Sizova, N. (2021). Formation
of a Developmental Environment of Professional Training of Future Music Teachers in the
Ukrainian Educational Space. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala [in
English].

Переглядів анотації: 97
Опубліковано
2022-11-22
Як цитувати
Rastruba, T., & Kushnir, K. (2022). ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ МУЗИЧНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХОРОВЕ АРАНЖУВАННЯ». Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (1), 76-83. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-1-76-83